nästa
föregående
poster

Article

Investera för hållbarhet

Ändra språk
Article Publicerad 2018-09-18 Senast ändrad 2023-01-30
5 min read
Photo: © Julian Wildner on Unsplash
Nyligen antog Europeiska kommissionen ett antal lagförslag för en mer hållbar finansiering i Europeiska unionen (EU). Kommissionens förslag bygger på rekommendationer från högnivågruppen för hållbar finansiering, som består av experter från civilsamhället, finanssektorn, forskningsvärlden samt europeiska och internationella institutioner. Vi har talat med Europeiska miljöbyråns representant i expertgruppen, Andreas Barkman, som arbetar med strategisk rådgivning om klimatförändringar och energifrågor.

Vad är hållbar finansiering?

Hållbar finansiering handlar generellt sett om att ställa om och öka investeringar som kan bidra till att uppfylla hållbarhetsmål. Grön finansiering är en del av hållbar finansiering. Med det avses investeringar som bidrar till att uppfylla miljöpolitiska mål om hållbarhet. Det är viktigt att satsa på grön finansiering eftersom det i hög grad är en investeringsrelaterad utmaning att nå uppsatta miljömål.

Att dela upp investeringskedjan i tre olika dimensioner utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning bidrar till att kapital kan styras om till mer långsiktigt hållbar verksamhet. På det här sättet kan även potentiella systemrisker för finansiell stabilitet lättare identifieras och hanteras.

Hur stora är investeringsbehoven?

Det är ofta svårt att direkt omvandla mål, politik och åtgärder till investeringsbehov, men en del uppskattningar har gjorts.  Beräkningar visar exempelvis att det behövs investeringar motsvarande cirka 1 biljon euro årligen från 2021 och framåt om vi ska nå EU:s klimat- och energimål 2030. Investeringsgapet framåt – det vill säga hur mycket det saknas för att vi ska nå 1 biljon euro – beräknas till cirka 180 miljarder euro per år. Det är viktigt att komma ihåg att detta inte handlar om kostnader, utan om produktionsinvesteringar som förväntas ge avkastning och medföra en rad fördelar. FN har uppskattat att det krävs investeringar motsvarande cirka 5–7 biljoner amerikanska dollar för att nå de globala målen för hållbar utveckling, och att investeringsgapet är cirka 2,5 biljoner dollar i utvecklingsländer.

Den offentliga sektorn klarar inte att på egen hand täppa till de här investeringsgapen. Det är därför som den stora kapacitet som finansmarknaderna har måste utnyttjas. Vi måste hitta nya sätt att hjälpa och skapa incitament för investerare att styra kapital så att vi kan överbrygga det här gapet. Mer och bättre hållbar finansiering är avgörande för att vi ska kunna nå de långsiktiga miljö- och klimatmålen.

Vad gör EU för att främja hållbar finansiering?

Det finns många offentliga och privata aktörer som även tidigare har arbetat med grön och hållbar finansiering inom EU, så konceptet är inte nytt. Det som är nytt är den allt snabbare politiska takten och behovet av ett mer strukturerat politiskt stöd. Det finns en allt bredare enighet kring att finanssystemet måste förändras om Europa ska kunna nå sina hållbarhetsmål och garantera finansiell stabilitet. Ett tydligt och förutsägbart ramverk för hållbar finansiering bidrar dessutom till att göra EU mer attraktivt för gröna investeringar. 

Europeiska kommissionen har varit en nyckelaktör bakom den här utvecklingen och lämnade nyligen en första omgång lagstiftningsförslag för hållbar finansiering. Förslagen behandlas nu enligt EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande. Parallellt inleder en särskild expertgrupp arbetet med att stärka de tekniska aspekterna i lagförslagen, bland annat genom att utveckla initiala kategorier och kriterier för hållbara investeringar.

Vilka problem måste EU lösa för att få en mer hållbar finansiering?

Det finns inte ett enkelt svar på problemen. Det är tvärtom ett brett spektrum av  frågor som måste lösas under en längre tid. Både Europeiska kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och högnivågruppens slutrapport om hållbar finansiering lyfter fram några av de viktigaste frågorna.

En av de viktigaste frågorna som kommissionen och högnivågruppen har identifierat är behovet av att införa ett enhetligt klassifikationssystem för hållbar verksamhet. Ett sådant system skulle bidra till att fastställa vilken ekonomisk verksamhet som man bör investera i och under vilka förutsättningar, så att bidraget till specifika miljömål ska bli påtagligt, exempelvis mildra klimatförändringarna eller skydda ekosystem. Det här är en ambitiös uppgift som också innebär stora utmaningar och som kräver expertkompetens från många olika områden. Klassifikationssystemet måste ha högt satta tekniska krav men får samtidigt inte bli för komplext. Finanssystemet ska kunna agera effektivt utifrån systemet.

Varför är klassifikationssystemet för hållbara investeringar så viktigt?

Ett EU-omfattande klassifikationssystem skulle komplettera den politik som redan finns för olika branscher och frågor liksom öka politikens förutsägbarhet för investerare.

Idag finns det flera olika system på nationell nivå och för olika marknader, men det finns inget system för hela EU som innefattar alla viktiga miljömål på ett enhetligt sätt och som tydliggör vad som är en miljömässigt hållbar investering. Bristen på harmonisering skapar osäkerhet för investerarna och hindrar utvecklingen av en inre marknad för hållbara investeringar. Vidare skulle gemensamma tekniskt strikta kriterier i ett heltäckande EU-system minska risken för potentiell gröntvättning av finansiella produkter på marknaden.

Vad innebär den här snabba utvecklingen av hållbar finansiering för Europeiska miljöbyrån?

Europeiska miljöbyrån fortsätter att engagera sig i EU:s politiska arbete med hållbar finansiering. På kort sikt stödjer Europeiska miljöbyrån det arbete som kommissionens tekniska expertgrupp bedriver.

På lång sikt beror Europeiska miljöbyråns roll på resultatet av lagstiftningsprocessen och på tillgängliga resurser. I det förslag som kommissionen nyligen lade fram presenteras Europeiska miljöbyrån som en del av en långsiktig offentlig-privat plattform för hållbar finansiering. Plattformen skulle bistå och ge råd till kommissionen, framför allt i frågor kopplade till EU-klassificeringen av hållbar verksamhet. Som en del av plattformen skulle Europeiska miljöbyråns arbete innefatta att samarbeta med andra offentliga organ såsom Europeiska investeringsbanken, de tre europeiska tillsynsmyndigheterna och Europeiska investeringsfonden.

I framtiden tror jag att vi får se en mycket starkare koppling mellan miljöpolitik och finanspolitik med ömsesidiga fördelar. För den stora merparten av de miljöutmaningar som väntar finns det en stark koppling till investeringar. Ett starkt och stabilt politiskt ramverk som möjliggör åtgärder är avgörande för att dessa investeringar ska kunna finansieras framgångsrikt.

Andreas Bakman

Andreas Barkman

Strategisk rådgivare i klimatförändringar och energi, Europeiska miljöbyrån

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Taggar

Insorterad under
Insorterad under sustainability, finance
Dokumentåtgärder