další
předchozí
položky

Article

Investice do udržitelnosti

Změnit jazyk
Article Publikováno 18.09.2018 Poslední změna 30.01.2023
6 min read
Photo: © Julian Wildner on Unsplash
Evropská komise nedávno přijala legislativní balíček na podporu udržitelného financování v Evropské unii (EU). Návrhy Komise vycházejí z doporučení skupiny odborníků na udržitelné finance pocházejících z finančního sektoru, akademické obce i evropských a mezinárodních institucí. Hovořili jsme se zástupcem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v této skupině odborníků, Andreasem Barkmanem, který se zabývá strategickým poradenstvím týkajícím se změny klimatu a energetických otázek.

Co přesně je udržitelné financování?

Obecně lze říci, že udržitelné financování spočívá v přeorientování a zvyšování investic, které přispívají k plnění cílů v oblasti trvalé udržitelnosti. Součástí udržitelného financování je zelené financování spočívající v investicích, které se podílejí na dosahování cílů politik v oblasti životního prostředí. Posílení zeleného financování je důležité, protože splnění cílů v oblasti životního prostředí je do značné míry problémem souvisejícím s investicemi.

Zohlednění environmentálních, sociálních a správních aspektů v rámci celého investičního řetězce pomůže přesměrovat kapitál na dlouhodobé udržitelnější činnosti. Pomůže rovněž identifikovat a řídit potenciální systémová rizika pro finanční stabilitu.

Jak velké jsou investiční potřeby?

Často je obtížné převést cíle, politiky a opatření přímo na investiční potřeby, existují ale určité odhady.  Podle některých odhadů je třeba ke splnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 počínaje rokem 2021 každoročně investovat 1 bilion EUR. Výhledový nedostatek investic – tj. kolik bude chybět do potřebného 1 bilionu EUR – se odhaduje na přibližně 180 miliard EUR ročně. Je důležité mít na paměti, že se nejedná o náklady, ale o produktivní investice s očekávanými výnosy a četnými vedlejšími přínosy. Podle odhadů Organizace spojených národů by dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje vyžadovalo investice v hodnotě přibližně 5-7 bilionů USD, přičemž v rozvojových zemích k dosažení tohoto cíle chybí investice ve výši přibližně 2,5 bilionu USD.

Vyřešení tohoto nedostatku prostředků na investice je zcela mimo možnosti samotného veřejného sektoru, což je důvod, proč je nutné v této souvislosti využít obrovský potenciál finančních trhů.  Musíme najít nové způsoby, jak podpořit a motivovat investory k usměrnění toků kapitálu tak, aby se nám podařilo tento nedostatek investic eliminovat. Větší objem a zkvalitnění udržitelného financování bude mít zásadní význam pro dosažení dlouhodobých cílů v oblasti životního prostředí a klimatu.

Co EU nyní dělá pro podporu udržitelného financování?

V EU působí v oblasti zeleného a udržitelného financování mnoho veřejných i soukromých subjektů, tento koncept tedy není ničím novým. Nové je však to, jak tato otázka rychle získává na politické síle a roste potřeba strukturovanější politické podpory. Sílí obecná shoda na tom, že změny ve finančním systému mají z hlediska Evropy zásadní význam pro splnění cílů v oblasti udržitelnosti a pro zajištění finanční stability. Jasný a předvídatelný rámec pro udržitelné finance také pomůže učinit z EU atraktivnější destinaci pro zelené investice. 

Evropská komise je v rámci tohoto vývoje klíčovým hráčem a nedávno vypracovala první řadu legislativních návrhů týkajících se udržitelného financování. Tyto návrhy nyní projdou běžným legislativním procesem v EU. Zároveň bude zřízena specializovaná odborná skupina, která se zaměří na technické aspekty těchto právních návrhů, včetně vypracování výchozích kategorií a kritérií pro udržitelné investice.

Jaké otázky musí EU vyřešit, aby došlo k posílení udržitelného financování?

Není žádná jedna zázračná páka, za kterou můžeme zatáhnout. Stojíme před širokým spektrem problémů, které je třeba postupem času řešit. Na řadu zásadních problémů v této oblasti poukazuje jak akční plán Evropské komise týkající se financování udržitelného růstu, tak i závěrečná zpráva skupiny odborníků na vysoké úrovni pro udržitelné finance.

Jednou z klíčových otázek zmiňovaných Komisí i skupinou odborníků je potřeba zavést celounijní klasifikační systém pro udržitelné činnosti. Tento systém by pomohl definovat, do kterých hospodářských činností by se mělo investovat a za jakých podmínek, aby se dosáhlo hmatatelných přínosů v rámci plnění specifických cílů v oblasti životního prostředí, jako je zmírňování změny klimatu nebo ochrana ekosystémů. Jedná se o ambiciózní, ale také velmi náročný úkol, který bude vyžadovat odborné znalosti z mnoha oborů. Klasifikační systém musí být dostatečně propracovaný, zároveň by však neměl být příliš složitý. Měl by umožňovat efektivní fungování finančního systému.

Proč je klasifikační systém pro udržitelné investice tak důležitý?

Celounijní klasifikační systém by doplnil již existující odvětvové a tematické politiky za účelem posílení politické spolehlivosti z pohledu investorů.

V současné době existuje několik vnitrostátních a tržních přístupů, ale žádný celounijní systém, který by pokrýval všechny klíčové cíle v oblasti životního prostředí jednotným způsobem a jasně určoval, v čem spočívají environmentálně udržitelné investice. Tento nedostatek harmonizace je pro investory zdrojem nejistoty a brání rozvoji jednotného trhu pro udržitelné investice. Vymezení společných technicky přísných kritérií v rámci celounijního systému by navíc snížilo riziko možných environmentálních dezinformací (tzv. „greenwashingu“) v souvislosti s finančními produkty na trhu.

Co tento rychlý vývoj v oblasti udržitelných financí znamená pro agenturu EEA?

Agentura EEA se bude i nadále angažovat v politickém procesu EU v oblasti udržitelných financí. V krátkodobém horizontu bude agentura podporovat činnosti technické skupiny odborníků Komise.

Z dlouhodobého hlediska bude úloha agentury EEA záviset na výsledcích legislativního procesu a dostupnosti zdrojů. V nedávném návrhu Komise je agentura EEA prezentována jako součást dlouhodobé platformy veřejného a soukromého sektoru pro udržitelné finance. Tato platforma by Komisi poskytovala podporu a poradenství, a to zejména v oblastech souvisejících s celounijní taxonomií pro udržitelné činnosti. V rámci platformy by agentura EEA úzce spolupracovala s dalšími veřejnými subjekty, jako je Evropská investiční banka, tři evropské dohledové orgány a Evropský investiční fond.

Domnívám se, že provázanost mezi životním prostředím a finanční politikou bude v budoucnu silnější, a to se vzájemnými přínosy. U převážné většiny úkolů v oblasti životního prostředí, před kterými stojíme, je velmi silná vazba na investice. Klíčovým předpokladem pro úspěšné financování těchto investic je vytvoření jasného, stabilního a proveditelného politického rámce.

Andreas Bakman

Andreas Barkman

Strategické poradenství v oblasti změny klimatu a energetiky, agentura EEA

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Značky

Kategorie:
Kategorie: sustainability, finance
Akce dokumentů