следващ
предишен
елементи

Article

Инвестиране в устойчивост

Смяна на език
Article Публикуван 18-09-2018 Последна промяна 30-01-2023
1 min read
Photo: © Julian Wildner on Unsplash
Европейската комисия прие наскоро пакет от законодателни предложения за насърчаване на финансирането за устойчиво развитие в Европейския съюз (ЕС). Предложенията на Комисията се основават на препоръките на експертната група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие, съставена от експерти от гражданското общество, финансовия сектор, академичните среди и европейските и международните институции. Говорихме с представителя на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) в експертната група — Андреас Баркман, който изготвя стратегически съвети по въпросите, свързани с изменението на климата и енергетиката.

 Какво точно представлява финансирането за устойчиво развитие?

В общи линии финансирането за устойчиво развитие е свързано с преориентиране и увеличаване на инвестициите, които допринасят за постигане на целите за устойчивост. Екологичното финансиране е част от финансирането за устойчиво развитие и се отнася до инвестиции, които допринасят за постигането на целите на политиката в областта на околната среда по отношение на устойчивостта. Увеличаването на финансирането за екология е важно, тъй като постигането на екологичните цели е до голяма степен инвестиционен проблем.

Отчитането на екологичните, социалните и управленските аспекти в рамките на инвестиционната верига ще спомогне за пренасочването на капитали към по-дългосрочни и по-устойчиви дейности. Също така ще спомогне за установяването и управлението на потенциалните системни рискове за финансовата стабилност.

Колко големи са нуждите от инвестиции?

Често определянето на целите, политиките и мерките като нужди от инвестиции е трудно, но съществуват и някои приблизителни оценки.  Например, направени са изчисления, че от 2021 г. нататък ще са необходими инвестиции на стойност около 1 трилион евро годишно за постигането на целите на ЕС за 2030 г. в областта на климата и енергетиката. Предвижданият недостиг на инвестиции с перспективна насоченост—колко не ни достигат от тези 1 трилион евро—се оценява на около 180 млрд. евро годишно. Важно е да се има предвид, че това не са разходи, а производствени инвестиции с очаквана възвращаемост и множество съпътстващи ползи. Според изчисленията на Организацията на обединените нации за постигането на глобалните цели за устойчиво развитие ще са необходими инвестиции на стойност около 5—7 трилиона щатски долара с недостиг на инвестиции от около 2,5 трилиона щатски долара в развиващите се страни.

Преодоляването на този недостиг на инвестиции далеч надхвърля капацитета на публичния сектор, поради което е необходимо използването на огромния капацитет на финансовите пазари.  Трябва да намерим нови начини да помогнем и да стимулираме инвеститорите да насочват капитала си така, че да имаме възможност да запълним тази празнина. Наличието на по-голямо и по-добре разпределено финансиране за устойчиво развитие ще бъде от решаващо значение за постигането на дългосрочните цели по отношение на околната среда и климата.

Какво прави понастоящем ЕС за насърчаване на финансирането за устойчиво развитие?

В рамките на ЕС има много публични и частни субекти, които работят в областта на финансирането за устойчиво развитие и екологията, така че концепцията не е нова. Това, което е ново, е бързото увеличаване на политическия импулс и необходимостта от по-структурирана подкрепа за политиката. Налице е все по-широко съгласие, че промените във финансовата система са от решаващо значение, за да може Европа да постигне целите си за устойчивост и да запази финансовата си стабилност. Също така наличието на ясна и предвидима рамка на финансирането за устойчиво развитие ще спомогне за превръщането на ЕС в по-привлекателна дестинация за екологични инвестиции. 

Европейската комисия играе ключова роля за това развитие и наскоро стартира първата партида законодателни предложения за финансиране за устойчиво развитие. Сега тези предложения ще преминат през обичайния законодателен процес на ЕС. Същевременно специална експертна група ще започне работа по основните технически аспекти на законодателните предложения, включително за разработване на първоначални категории и критерии за устойчиви инвестиции.

Какви са въпросите, които трябва да реши ЕС, за да се увеличи финансирането за устойчиво развитие?

Няма универсално средство за въздействие, което може да се приложи. Вместо това има широк спектър от въпроси, които трябва да бъдат решени в рамките на определен период от време. Както планът за действие на Европейската комисия за финансиране на устойчив растеж, така и окончателният доклад на експертната група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие подчертават някои от най-важните сред тях.

Един от основните въпроси, формулирани от Комисията и групата на високо равнище, е създаването на общоевропейска система за класификация на устойчивите дейности. Тази система ще спомогне за определянето на това в кои икономически дейности следва да се инвестира и при какви условия, за да се постигне осезаем принос за конкретни цели, свързани с околната среда, като например смекчаване на последиците от изменението на климата или защита на екосистемите. Това е амбициозна, но и изпълнена с предизвикателства задача, която ще изисква експертен опит в много области. Системата за класификация трябва да е строго определена в техническо отношение, но едновременно с това не трябва да се усложнява прекомерно. Тя следва да позволява на финансовата система да действа ефективно за осъществяването на тази задача.

Защо системата за класификация на устойчивите инвестиции е толкова важна?

Една общоевропейска система за класификация ще е допълнение към съществуващите секторни и тематични политики за укрепване на сигурността за инвеститорите по отношение на политиките.

Днес съществуват няколко национални и пазарни подходи, но не и общоевропейска система, която да обхваща всички ключови цели в областта на околната среда по еднакъв начин и да изяснява какво представлява устойчива в екологично отношение инвестиция. Тази липса на хармонизация е източник на несигурност за инвеститорите и възпрепятства развитието на единен пазар за устойчиви инвестиции. Освен това определянето на строги общи технически критерии в една общоевропейска система би намалило риска от потенциален „заблуждаващ зелен PR“ относно финансовите продукти на пазара.

Какво означават за ЕАОС тези бързи промени в областта на финансирането за устойчиво развитие?

ЕАОС ще продължи да участва в политическия процес на ЕС, свързан с финансирането за устойчиво развитие. В краткосрочен план ЕАОС ще подпомага работата на техническата експертна група на Комисията.

В дългосрочен план ролята на ЕАОС зависи от резултата от законодателния процес, както и от наличността на ресурси. В неотдавнашното предложение на Комисията, ЕАОС е представена като част от дългосрочна публично-частна платформа за финансиране за устойчиво развитие. Платформата ще подпомага и ще съветва Комисията предимно по теми, свързани с таксономията на ЕС за устойчиви дейности. Като част от платформата, ЕАОС ще работи в тясно сътрудничество с други публични органи, като Европейската инвестиционна банка, трите европейски надзорни органа и Европейския инвестиционен фонд.

Считам, че в бъдеще връзката между околната среда и финансовата политика ще бъде по-здрава и ще извличаме взаимни ползи. По-голямата част от екологичните предизвикателства, пред които сме изправени, са силно обусловени от инвестициите. Осигуряването на ясна, стабилна и действаща политическа рамка е от решаващо значение за успешното финансиране на тези инвестиции.

Andreas Bakman

Andreas Barkman

Стратегически съвети относно изменението на климата и енергетиката, ЕАОС

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: sustainability, finance
Действия към документ