ďalej
späť
body

Article

Zaťaženie hlukom predstavuje vážny problém pre ľudské zdravie i životné prostredie

Zmeniť jazyk
Article Publikované 02. 04. 2020 Posledná zmena 11. 05. 2021
5 min read
Zaťaženie hlukom je v Európe stále väčším problémom a mnoho ľudí zrejme o jeho vplyvoch na ich zdravie ani nevie. Stretli sme sa s Eulaliou Perisovou, odborníčkou Európskej environmentálnej agentúry (EEA) pre oblasť hluku v životnom prostredí a porozprávali sme sa s ňou o hlavných zisteniach správy agentúry s názvom „Hluk v Európe – 2020“, ktorá bola uverejnená začiatkom tohto mesiaca.


Aké sú hlavné závery druhej správy o hluku v životnom prostredí, ktorú uverejnila agentúra EEA?

V tejto správe sa ukazuje, že environmentálny hluk a najmä hluk z cestnej premávky sú naďalej významným environmentálnym problémom, ktorý ovplyvňuje zdravie a pohodu miliónov ľudí v Európe. Dlhodobým hladinám hluku, ktoré sú pre zdravie škodlivé, je vystavených dvadsať percent európskej populácie. Týka sa to teda viac ako 100 miliónov ľudí v Európe. Z týchto údajov takisto vyplýva, že politické ciele týkajúce sa zaťaženia hlukom neboli dosiahnuté. Podľa našich prognóz teda v podstate nie je pravdepodobné, že v dôsledku rozvoja miest a zvýšeného dopytu po mobilite sa v budúcnosti počet ľudí vystavených hluku výrazne zníži.

Aké sú konkrétne vplyvy na zdravie? Aký veľký je problém zaťaženia hlukom, napríklad, v porovnaní so znečistením ovzdušia?

Dlhodobá expozícia hluku môže zdravie ovplyvňovať rôzne. Tieto vplyvy zahŕňajú obťažovanie hlukom, poruchy spánku, negatívne vplyvy na kardiovaskulárny a metabolický systém, ako aj kognitívne poruchy u detí. Na základe aktuálnych údajov odhadujeme, že každý rok sa v dôsledku hluku v životnom prostredí objaví 48 000 nových prípadov ischemickej choroby srdca a dochádza k 12 000 predčasným úmrtiam. Odhadujeme tiež, že 22 miliónov ľudí trpí vysokou mierou chronického obťažovania hlukom a 6,5 milióna ľudí trpí ťažkou chronickou poruchou spánku. Podľa našich odhadov 12 500 školákov trpí poruchami čítania, a to kvôli hluku spôsobeného leteckou dopravou.

Mnoho ľudí si ani neuvedomuje, že zaťaženie hlukom predstavuje významný problém, ktorý ovplyvňuje zdravie ľudí, a to vrátane ich vlastného zdravia. Samozrejme, dochádza k oveľa väčšiemu počtu predčasných úmrtí spojených so znečistením ovzdušia, než je tomu v prípade zaťaženia hlukom. Zdá sa však, že hluk má na ukazovatele týkajúce sa kvality života a duševného zdravia väčší vplyv. Ako sa uvádza v niektorých zisteniach Svetovej zdravotníckej organizácie, po nepriaznivých vplyvoch znečistenia ovzdušia (častice) je v skutočnosti hluk druhou najvýznamnejšou environmentálnou príčinou zdravotných problémov.

V správe sa poukazuje aj na problémy s vykonávaním smernice EÚ o environmentálnom hluku. Ktoré sú to?

V niektorých krajinách ešte stále chýba vysoké percento údajov, pokiaľ ide o hlukové mapy a akčné plány. Ak jednotlivé krajiny, regióny a mestá nebudú vytvárať hlukové mapy alebo pripravovať akčné plány, ktoré sa vyžadujú v smernici, problémy s hlukom nebude možné riadne posúdiť ani vyriešiť.

Ako sa agentúra EEA podieľa na zaistení toho, aby boli tvorcovia politík a verejnosť informovaní o problematike zaťaženia environmentálnym hlukom?

Úlohou agentúry EEA je zhromažďovať všetky informácie, ktoré krajiny predkladajú v súlade so smernicou o environmentálnom hluku. Aktuálny stav poznatkov ohľadne zdrojov hluku a expozície obyvateľov v Európe z veľkej časti pramení z tejto databázy. Na základe týchto údajov zostavujeme viaceré správy a hodnotenia. Pomáhajú nám sledovať pokrok, ktorý sa dosiahol pri plnení cieľov stanovených v oblasti zaťaženia hlukom, a môžu tiež poskytovať informácie pre vypracovanie budúcich environmentálnych akčných programov. Niekoľko správ venovaných problematike hluku (okrem nedávno uverejnenej správy s názvom Environmental Noise in Europe) už agentúra EEA v minulosti vypracovala: Quiet areas in Europe – The environment unaffected by noise pollution (2016) [Tiché oblasti v Európe – životné prostredie bez zaťaženia hlukom (2016)] a správu Unequal exposure and unequal impacts: Social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe (2018) [Nerovnomerná expozícia a nerovnomerné vplyvy: sociálna zraniteľnosť voči znečisteniu ovzdušia, hluku a extrémnym teplotám v Európe (2018)]. Informácie o zaťažení hlukom si ľudia môžu vyhľadať aj pomocou prehliadača EEA mapujúceho zaťaženie hlukom alebo v informačných letákoch jednotlivých krajín, ktoré sa venujú téme hluku.

Ako bude EÚ ďalej postupovať pri riešení tejto otázky?

V záujme vyriešenia problémov spojených s hlukom krajiny, regióny a mestá prijímajú rôzne opatrenia. Na obmedzenie hluku sa na cestách ťahá protihlukový asfalt, vo vozidlách verejnej dopravy sa používajú tiché pneumatiky, pre elektrické vozidlá sa v mestách budujú rozsiahlejšie infraštruktúry, podporuje sa aktívne cestovanie, napríklad presuny chôdzou alebo bicyklom, ulice sa pretvárajú na pešie zóny atď. Mnoho miest a regiónov vytvorilo tzv. tiché oblasti, kde sa ľudia môžu uchýliť pred mestským hlukom. Ide väčšinou o zelené plochy, ako sú parky alebo prírodné rezervácie.

Ukázalo sa, že viaceré z týchto opatrení sú z hľadiska zníženia znečistenia ovzdušia prínosom. Myslíme si, že jedným zo spôsobov zvýšenia vplyvu opatrení na zmiernenie hluku a súčasnej optimalizácie nákladov a úsilia by mohlo byť navrhnutie kombinovaných stratégií pre zmiernenie hluku a znečistenie ovzdušia z dopravy. Pokiaľ sa v záujme vyriešenia problémov spojených s hlukom nezavedú protihlukové opatrenia, je nepravdepodobné, že sa v dôsledku rastu miest a zvýšeného dopytu po mobilite počet ľudí vystavených hluku v budúcnosti výrazne zníži. Je pravdepodobnejšie, že výrazné zníženie počtu osôb vystavených škodlivým hladinám hluku sa dosiahne nielen pomocou jednotlivých opatrení, ale aj kombináciou rôznych opatrení vrátane technologických zlepšení, ambicióznych politík v oblasti hluku, lepšieho územného plánovania a plánovania infraštruktúry a zmien v správaní ľudí.

Eulalia Peris

Odborníčka agentúry EEA pre oblasť hluku v životnom prostredí

Rozhovor uverejnený vo výtlačku č. 1/2020 spravodajcu EEA  z marca 2020

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage