следващ
предишен
елементи

Article

Шумовото замърсяване е сериозен проблем както за здравето на човека, така и за околната среда

Смяна на език
Article Публикуван 30-03-2020 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Шумовото замърсяване се превръща във все по-голям проблем навсякъде в Европа, а много хора може би не са наясно с неговото въздействие върху здравето им. Опитахме се заедно с Юлалия Перис, експерт по шума в околната среда от Европейската агенция по околна среда, да обсъдим основните констатации в доклада на ЕАОС „Шум в околната среда в Европа — 2020 г.“, който беше публикуван по-рано този месец.


Какви са основните заключения от втория доклад относно шума в околната среда, публикуван от ЕАОС?

 Докладът показва, че шумът в околната среда, и по-специално шумът от автомобилния транспорт, продължава да бъде голям екологичен проблем, засягащ здравето и благосъстоянието на милиони хора в Европа. Двадесет процента от населението на Европа са изложени на постоянен шум при нива, които са вредни за тяхното здраве. Това са повече от 100 милиона европейци. Данните също така показват, че целите на политиката в областта на шума в околната среда не са постигнати. В действителност, въз основа на нашите прогнози е малко вероятно броят на хората, изложени на шум, да намалее значително в бъдеще поради урбанизацията и повишената нужда от мобилност.

Какви са конкретните последици за здравето? Колко голям e проблемът с шумовото замърсяване в сравнение със замърсяването на въздуха, например?

Дългосрочното излагане на шум може да причини различни ефекти върху здравето, включително раздразнение, смущения в съня, отрицателно въздействие върху сърдечносъдовата система и метаболизма, както и увреждане на познавателните способности при децата. Актуалните данни показват, че шумът в околната среда допринася за 48 000 нови случая на исхемична болест на сърцето годишно, както и за 12 000 случая на преждевременна смърт. В Агенцията изчислихме също, че 22 милиона души страдат от високи нива на хронична раздразнителност, а 6,5 милиона души — от сериозни хронични смущения на съня. Оценките на Агенцията също показват, че шумът от въздухоплавателни средства причинява затруднения в четенето при 12 500 деца в училищна възраст.

Много хора не осъзнават, че шумовото замърсяване е важен проблем, който оказва въздействие върху здравето на човека, включително върху собственото им. Разбира се, има много повече случаи на преждевременна смърт, причинена от замърсяване на въздуха, отколкото от шум. Шумът обаче има по-голямо въздействие върху показателите, свързани с качеството на живота и психичното здраве. В действителност според някои от констатациите на Световната здравна организация (СЗО) шумът е втората по значимост причина за здравословни проблеми, свързани с околната среда, непосредствено след замърсяването на въздуха (праховите частици).

В доклада се посочват и проблемите във връзка с прилагането на Директивата на ЕС относно шума в околната среда. Кои са те?

В някои държави все още има висок процент на липсващи данни по отношение на картите на шума и плановете за действие. Проблемите, свързани с шума, не могат да бъдат правилно оценени и решавани, ако държавите, регионите и градовете не изготвят карти на шума или планове за действие, както се изисква от директивата.

Как ЕАОС помага за това авторите на политики и обществеността да бъдат осведомени за шумовото замърсяването на околната среда?

ЕАОС отговаря за събирането на цялата информация, която държавите предоставят съгласно Директивата относно шума в околната среда. Настоящите познания относно източниците на шум и излагането на населението в Европа до голяма степен се основава на тази база данни. Изготвяме редица доклади и оценки въз основа на тези данни. Те допринасят за проследяване на напредъка по постигане на целите, свързани със шумовото замърсяване, и могат също така да предоставят информация за разработването на бъдещи програми за действие в областта на околната среда. Освен наскоро публикувания доклад за шума в околната среда в Европа, съществуват редица предишни доклади относно шума, които са инициирани от ЕАОС, например „Тихи области в Европа — незасегната от шумовото замърсяване околна среда“ (2016 г.), „Неравномерно излагане и неравномерно въздействие: социална уязвимост по отношение на замърсяването на въздуха, шума и екстремните температури в Европа“ (2018 г.). Хората могат също да проверяват информацията за шумово замърсяване чрез инструмента на ЕАОС за визуализиране на шума   или информационните документи относно шума в отделните страни.

Какво прави ЕС за по-нататъшното решаване на този въпрос?

Държавите, регионите и градовете предприемат разнообразни мерки за решаване на проблемите с шума. Например монтиране на нискошумов асфалт по пътищата, използване на тихи гуми в превозните средства на обществения транспорт, предоставяне на повече инфраструктура за електрически автомобили в градовете, насърчаване на активни пътувания като ходене или каране на велосипед, създаване на пешеходни зони и др. Значителен брой градове и региони също са създали т.нар. „тихи зони“, където хората могат да избягат от градския шум. Това са предимно зелени пространства като паркове или природни резервати.

Много от тези мерки се оказаха полезни и за намаляване на замърсяването на въздуха. Считаме, че един от начините да се увеличи въздействието на мерките за намаляване на шума, като същевременно се оптимизират вложените разходи и усилия, може да бъде разработването на комбинирани стратегии за намаляване на шума и замърсяването на въздуха от трафика. Ако не се предприемат мерки за решаване на проблемите с шума, малко вероятно е броят на хората, изложени на шум, да намалее значително в бъдеще поради урбанизацията и повишената нужда от мобилност. Броят на хората, изложени на вредни нива на шум, е по-вероятно да бъде намален чрез прилагане не на отделни мерки, а по-скоро на комбинация от различни мерки, включително технологични подобрения, амбициозни политики по отношение на шума, по-добро планиране на градската среда и инфраструктурата и промени в поведението на хората.

Eulalia Peris

Експерт на ЕАОС по шума в околната среда

Интервюто е публикувано в  мартенския брой на Бюлетина на ЕАОС 1/2020 за 2020 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ