ďalej
späť
body

Article

Znečisťovanie ovzdušia: poznatky sú kľúčom k riešeniu

Zmeniť jazyk
Article Publikované 26. 11. 2013 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Gülcin Karadeniz
„Pozitívnou správou je, pokiaľ ide o vystavenie mnohým znečisťujúcim látkam v ovzduší, že za posledné desaťročia sa situácia podstatne zlepšila. Znečisťujúce látky, v prípade ktorých sme dosiahli najvýznamnejšie zníženie, však nepatria k tým najškodlivejším pre zdravie ľudí a životné prostredie“, hovorí Valentin Foltescu, ktorý v agentúre EEA pracuje na posudzovaní kvality ovzdušia a vykazovaní údajov. Spýtali sme Valentina, čo EEA robí v oblasti kvality ovzdušia a čo vyplýva z najnovších údajov.

Európska environmentálna agentúra (EEA) pracuje na celom rade environmentálnych problémov. Čo vlastne EEA robí v súvislosti s problémami týkajúcimi sa ovzdušia?

Stručne, posudzujeme kvalitu okolitého ovzdušia, zisťujeme, odkiaľ pochádzajú látky znečisťujúce ovzdušie, akým úrovniam sme vystavení a ako vplývajú na nás a na životné prostredie. Z odbornejšieho hľadiska, analyzujeme údaje o úrovniach koncentrácie v okolitom ovzduší a údaje o emisiách – množstvá uvoľnené do atmosféry. Odhadujeme tiež vystavenie obyvateľstva jednotlivým znečisťujúcim látkam.

V Európe existujú tisícky staníc na monitorovanie kvality ovzdušia, ktoré sledujú úrovne koncentrácie jednotlivých znečisťujúcich látok. Väčšina staníc posiela údaje do AirBase, európskej databázy kvality ovzdušia, ktorú spravuje agentúra EEA. AirBase obsahuje informácie a údaje z monitorovania viac než 100 látok znečisťujúcich ovzdušie z 38 zúčastnených štátov. Jedenásť z týchto látok podlieha právnym predpisom EÚ o kvalite ovzdušia.

Keď krajiny sprístupnia údaje, skontrolujeme, či sú harmonizované a v súlade s ustanoveniami právnych predpisov EÚ. Tieto údaje sa ďalej spracúvajú v rámci rôznych činností súvisiacich so zabezpečovaním kvality a kontroly kvality, ktoré zahŕňajú úzku spoluprácu s krajinami poskytujúcimi údaje. Potom pripravíme prehľady a hodnotenia, ako je napríklad správa o kvalite ovzdušia, ktoré uverejníme v polovici októbra.

Čo vyplýva z najnovších údajov o kvalite ovzdušia v Európe?

Vyplýva z nich jedna dobrá a jedna zlá správa. Dobrou správou je, že situácia, pokiaľ ide o vystavenie viacerým znečisťujúcim látkam, sa za posledné desaťročia podstatne zlepšila. Napríklad výrazne sa znížil počet ľudí vystavených oxidu siričitému, oxidu uhoľnatému, olovu a benzénu. Na úrovni EÚ je znečisťujúcim látkam, ktorých hodnoty prekročili normy kvality ovzdušia stanovené v právnych predpisoch EÚ pre tieto látky, vystavených menej než 2 % obyvateľov miest.

Druhou stranou mince je, že tieto znečisťujúce látky, v prípade ktorých sme dosiahli najvýznamnejšie zníženia, nepatria k tým najškodlivejším pre zdravie ľudí a životné prostredie. V okolitom ovzduší stále pretrvávajú vysoké úrovne najmä tuhých častíc a prízemného ozónu, v prípade ktorých hrozí pomerne vysoké riziko poškodenia zdravia a predčasného úmrtia. Až tretina mestského obyvateľstva v EÚ je stále vystavená úrovniam nad limitnými alebo cieľovými hodnotami stanovenými EÚ.

Celkovo možno pozorovať pomalý pokles koncentrácií najškodlivejších látok, čo znamená mierne zlepšenie kvality ovzdušia, pokiaľ ide o tieto znečisťujúce látky. Na niektorých miestach sme však v poslednom desaťročí zaznamenali zvýšené koncentrácie týchto znečisťujúcich látok. Toto je bezpochyby dôvodom na obavy.

Odkiaľ pochádzajú tieto znečisťujúce látky?

Významným zdrojom je spaľovanie palív. Palivá sa spaľujú v mnohých odvetviach, ako napríklad doprava, výroba elektrickej energie, priemysel a vykurovanie našich domovov. Ďalším významným zdrojom je poľnohospodárstvo.

Látky znečisťujúce ovzdušie môžu byť vypúšťané priamo do atmosféry (primárne emisie) alebo sa môžu vytvárať v dôsledku chemickej interakcie zahŕňajúcej prekurzory.

Aj v takomto prípade sa dosahujú zmiešané výsledky. Napríklad emisie primárnych tuhých častíc v EÚ klesli v poslednom desaťročí o 14 %. V prípade niektorých prekurzorov tuhých častíc došlo k významnému poklesu, napr. oxid siričitý klesol na polovicu. V prípade ostatných prekurzorov bol pokles obmedzený. Napríklad emisie amoniaku pochádzajúce hlavne z poľnohospodárstva klesli len o 7 %

Potrebné si je tiež uvedomiť, že zníženie emisií nevedie automaticky k obdobnému zníženiu koncentrácií. Zaoberáme sa komplexnými vzťahmi medzi emisiami látok znečisťujúcich ovzdušie a kvalitou ovzdušia. Patria k nim najvyššie hodnoty emisií, chemické transformácie, reakcie na slnečné žiarenie, dodatočné prírodné a hemisférické príspevky a vplyv počasia a topografie. Významné zníženie emisií je nevyhnutnosťou, ak chceme dosiahnuť zlepšenie kvality ovzdušia.

Ako vlastne vaša práca prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia v Európe?

Odovzdávame tieto poznatky verejnosti a politickým stratégom na európskej i na vnútroštátnej úrovni. Poskytujeme fakty a informácie o stave a trendoch v kvalite okolitého ovzdušia, emisiách látok znečisťujúcich ovzdušie a miere vystavenia týmto látkam. Tieto poznatky sa potom využívajú na spresnenie politík týkajúcich sa ovzdušia, ktoré v konečnom dôsledku slúžia na ochranu verejnosti a životného prostredia pred vysokými úrovňami znečistenia ovzdušia. Bez monitorovania a pochopenia aktuálnej situácie a jej príčin nemožno vypracovať účinné politické stratégie.

Zaoberáme sa aj tým, ako sa právne predpisy v oblasti znečisťovania ovzdušia uplatňujú na lokálnej úrovni. Práve sme dokončili projekt s viacerými mestami v rámci Európy. Projekt nám pomohol identifikovať opatrenia, ktoré mestá považujú za úspešné, ako napríklad zabezpečenie súladu s novými normami pre nízky obsah síry pre prepravu pohonných hmôt v prístavných oblastiach, zákaz uvádzania na trh, predaja a distribúcie bituminózneho uhlia, konverzia paliva v domácom vykurovaní a zabezpečenie diaľkového vykurovania. Tento projekt poukázal na to, že určite existuje obrovské množstvo poznatkov a skúseností, z ktorých sa môžeme poučiť a odovzdať ich ďalej.

Valentin Foltescu

Valentin Foltescu

Rozhovor uverejnený v č. 2013/1 spravodajcu EEA z októbra 2013

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage