Znečištění ovzduší: k řešení jsou nutné znalosti

Změnit jazyk
Article Publikováno 26.11.2013 Poslední změna 03.06.2016
„Příznivou zprávou je, že za poslední desetiletí se situace ohledně expozice několika látkám znečišťujícím ovzduší podstatně zlepšila. Ale látky, u nichž bylo dosaženo největší míry snížení, nepatří mezi ty, které škodí lidskému zdraví a životnímu prostředí nejvíce‟, uvádí Valentin Foltescu, který má v Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA) na starosti posuzování kvality ovzduší a oznamování údajů. Zeptali jsme se Valentina, čím se agentura v oblasti kvality ovzduší zabývá a co naznačují nejnovější zjištěná data.

Evropská agentura pro životní prostředí se věnuje řadě environmentálních otázek. Čím se agentura EEA konkrétně v oblasti znečištění ovzduší zabývá?

V agentuře se stručně řečeno soustředíme na kvalitu venkovního ovzduší, odkud jsou látky znečišťující ovzduší vylučovány, jaké míře těchto látek jsme vystaveni a jaké mají vliv na nás a na životní prostředí. Pokud bych měl naši práci popsat odborněji, tak analyzujeme údaje ohledně míry koncentrace znečišťujících látek v okolním ovzduší a údaje o emisích, konkrétně jejich množství vypuštěné do atmosféry. Rovněž odhadujeme expozici populace různým látkám znečišťujícím ovzduší.

V celé Evropě jsou umístěny tisíce stanic, jež monitorují kvalitu ovzduší a sledují míru koncentrace různých znečišťujících látek. Většina z nich předává své údaje do evropské databáze kvality ovzduší AirBase, která je zřízena v rámci agentury EEA. AirBase obsahuje informace a údaje z monitorování více než 100 látek znečišťujících ovzduší z celkem 38 zúčastněných zemí. Jedenáct z těchto látek je regulováno předpisy EU v oblasti kvality ovzduší.

Jakmile nám zúčastněné státy uvedené údaje zpřístupní, zkontrolujeme, zda jsou harmonizovány a v souladu s ustanoveními právních předpisů EU. Údaje podléhají dalšímu zkoumání v rámci různých činností zajišťování a kontroly kvality ovzduší, k nimž patří i úzká spolupráce se zeměmi poskytujícími potřebné údaje. Poté vypracováváme přehledy a posouzení, jako je například zpráva o kvalitě ovzduší, kterou zveřejňujeme v polovině října.

Co ukazují nejnovější údaje o kvalitě ovzduší v Evropě?

Tato data přinášejí příznivé i méně příznivé zprávy. Dobrou zprávou je, že za poslední desetiletí se situace ohledně expozice několika látkám znečišťujícím ovzduší podstatně zlepšila. Například počet osob exponovaných oxidu siřičitému, oxidu uhelnatému, olovu a benzenu se výrazně snížil. V EU jsou znečišťujícím látkám, u nichž byly překročeny normy kvality vzduchu stanovené právními předpisy EU pro dané látky, exponována méně než 2 % městského obyvatelstva.

Druhou stránkou této skutečnosti týkající se znečišťujících látek je fakt, že nejvyšší míry snížení bylo dosaženo u látek, které nejsou pro lidské zdraví a životní prostředí ty nejškodlivější. Zejména částice a přízemní ozón, jež představují vysoké relativní riziko, že povedou k poškození zdraví či předčasnému úmrtí, se i nadále v okolním vzduchu vyskytují ve velké míře. Až třetina městského obyvatelstva v EU zůstává vystavena mírám vyšším, než jsou hranice či cílové hodnoty stanovené EU.

Všeobecně zaznamenáváme pomalé snížení koncentrace nejškodlivějších znečišťujících látek, což znamená mírné zlepšení kvality vzduchu, pokud jde o tyto znečišťující látky. Nicméně jsme rovněž zaznamenali, že na některých místech se tyto koncentrace znečišťujících látek za poslední desetiletí zvýšily. A to je zajisté znepokojující.

Co je zdrojem těchto znečišťujících látek?

Velké množství těchto látek vzniká spalováním paliv. Existuje řada odvětví, kde se paliva spalují – například v dopravě, výrobě energie, v průmyslu a při vytápění domácností. Dalším významným zdrojem je zemědělství.

Látky znečišťující ovzduší jsou buď uvolňovány přímo do atmosféry (primární emise), nebo vznikají jakožto výsledek chemické interakce, do které vstupují prekurzory.

I v tomto případě jsou výsledky smíšené. Například emise primárních částic v EU se za posledních deset let snížily o 14 %. Množství některých prekurzorů primárních částic bylo výrazně sníženo, jako například u oxidu siřičitého, jehož objem se snížil na polovinu. U jiných prekurzorů došlo pouze k omezenému snížení množství emisí. Například emise amoniaku, jež jsou produkovány především v zemědělství, se snížily pouze o 7 %.

Rovněž musíme mít na paměti, že snížení emisí automaticky neznamená podobné snížení koncentrací. Mezi emisemi znečišťujících látek a kvalitou ovzduší totiž existují velmi složité vztahy. Patří mezi ně míra emisí, chemické přeměny, reakce na sluneční světlo, další přírodní a hemisférické jevy a vliv na počasí a topografii. Výrazné omezení emisí je pro zlepšení kvality ovzduší naprosto zásadní.

Jak vaše práce konkrétně napomáhá zlepšení kvality ovzduší v Evropě?

Naše poznatky sdílíme se širokou veřejností a s tvůrci politik na evropské i místní úrovni. Poskytujeme fakta a informace o stavu kvality vnějšího ovzduší, emisích látek znečišťujících ovzduší a mírách expozice a trendech v této oblasti. Tyto poznatky jsou poté použity pro zlepšení politik v oblasti ovzduší, které jsou zacíleny na ochranu veřejnosti a životního prostředí před vysokými mírami znečištění ovzduší. Bez monitorování a pochopení současné situace a jejích příčin však účinné politiky formulovat nelze.

Také se zabýváme tím, jak jsou právní předpisy v oblasti kvality ovzduší prováděny na místní úrovni. Právě jsme dokončili projekt v mnoha velkých městech v celé Evropě. Tento projekt nám napomohl určit opatření, která města považovala za úspěšná, jako je zajištění souladu s novými normami pro nízký obsah síry v pohonných hmotách pro plavidla v přístavních areálech; zákaz propagace, prodeje a distribuce černého uhlí; přechod na jiná paliva při vytápění domácností a vytvoření ústředního vytápění. Tento projekt ukázal, že navzájem můžeme sdílet obrovské množství poznatků a zkušeností a dále je předávat.

Valentin Foltescu

Valentin Foltescu

Rozhovor byl uveřejněn v Newsletteru Evropské agentury pro životní prostředí č. 2013/1.

Akce dokumentů
Články
Menu
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás