следващ
предишен
елементи

Article

Замърсяване на въздуха: знанието е от съществено значение за справяне с него

Смяна на език
Article Публикуван 26-11-2013 Последна промяна 11-05-2021
Photo: © EEA/ImaginAIR; Andrzej Bochenski
„Добрата новина е, че през последните десетилетия положението с експозицията на няколко замърсители на въздуха се подобри значително . Замърсителите, при които постигнахме най-съществени намаления, не са обаче тези, които причиняват най-голяма вреда на човешкото здраве и околната среда“, казва Валентин Фолтеску, който работи в ЕАОС по въпросите за оценка на качеството на въздуха и докладване на данните. Попитахме Валентин какво прави ЕАОС за качеството на въздуха и какво показват последните данни.

Европейската агенция за околната среда работи по широк набор от теми, свързани с околната среда. Когато става въпрос за теми, отнасящи се до въздуха, какво всъщност прави ЕАОС?

Накратко казано, ние следим качеството на външния въздух, откъде идват замърсителите на въздуха, на какви нива сме изложени и как те влияят върху нас и околната среда. Казано на по-технически език, анализираме данни за нивата на концентрация в атмосферата и данни за емисиите — количествата, освободени в атмосферата. Правим също оценка на експозицията на населението на различни замърсяващи вещества.

Има хиляди станции за мониторинг на качеството на въздуха на територията на Европа, които следят нивата на концентрация на различните замърсители. Данните от повечето станции се изпращат в AirBase, базата данни за качеството на въздуха в Европа, поддържана от ЕАОС. AirBase съдържа информация и данни от мониторинга за 38 участващи държави и разполага с информация за над 100 замърсители на въздуха. Единадесет от тях се регулират от законодателството на ЕС относно качеството на въздуха.

След като отделните държави предоставят данните, проверяваме дали те са хармонизирани и в съответствие с разпоредбите на законодателство на ЕС. Освен това данните се проверяват подробно при различни дейности за осигуряване и контрол на качеството, включващи тясно сътрудничество с държавите, предоставящи тези данни. След това изготвяме общи прегледи и оценки, като например доклада за качеството на въздуха, който ще публикуваме в средата на октомври.

Какво сочат последните данни за качеството на въздуха в Европа?

Има една добра и една лоша новина. Добрата новина е, че през последните десетилетия положението с експозицията на няколко замърсители се подобри значително. Така например броят на хората, изложени на серен диоксид, въглероден оксид, олово и бензол, се понижи съществено. На равнището на ЕС под 2 % от градските жители са изложени на превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха, определени от законодателството на ЕС за тези замърсители.

От друга страна, замърсителите, при които постигнахме най-съществени намаления, не са тези, които причиняват най-голяма вреда на човешкото здраве и околната среда. По-специално праховите частици и озонът в близост до земната повърхност, които имат висок относителен риск за увреждане на здравето и преждевременна смърт, остават присъстващи на високи нива в атмосферния въздух. До една трета от градското население в ЕС остава изложено на нива над граничните или целевите стойности, определени от ЕС.

Общо взето, можем да отбележим бавен спад на концентрациите на най-вредните замърсители, което означава леко подобрение на качеството на въздуха по отношение на тези замърсители. Установихме обаче и това, че на някои места концентрациите на тези замърсители са се увеличили през последното десетилетие. Това, разбира се, буди загриженост.

Откъде идват тези замърсители?

Изгарянето на горива е важен източник. Има много сектори, в които изгаряме горива, например за транспорт, производство на електроенергия, промишленост и отопление на домовете ни. Селското стопанство е друг важен източник.

Замърсителите на въздуха могат да се отделят направо в атмосферата (първични емисии) или да се образуват в резултат на химично взаимодействие при участието на прекурсорни вещества.

И тук резултатите са смесени. Така например емисиите в ЕС на първични прахови частици намаляха с 14% през последното десетилетие. От прекурсорите на праховите частици някои отбелязаха значителен спад, като серния диоксид, който бе намален наполовина. За други прекурсори намаленията на емисиите бяха ограничени. Така например емисиите на амоняк, идващи главно от селското стопанство, намаляха само със 7%.

Трябва също така да имаме предвид, че намаленията на емисиите не водят автоматично до сходни намаления на концентрациите. Имаме работа със сложни връзки между емисиите на замърсители на въздуха и качеството на въздуха. Те включват височини на емисиите, химически реакции, реагиране на слънчевата светлина, допълнителни естествени и междуконтинентални приноси и въздействието на климата и топографията. Значителните намаления на емисиите са задължителни за подобряване на качеството на въздуха.

Как всъщност вашата работа допринася за подобряване на качеството на въздуха в Европа?

Ние обменяме това знание с широката общественост и лицата, вземащи политически решения, както на европейско, така и на национално равнище. Предоставяме факти и информация за състоянието и тенденциите в качеството на атмосферния въздух, емисиите на замърсителите на въздуха и нивата на експозиция. Това знание се използва за подобряване на политиките относно въздуха, чиято крайна цел е защита на обществеността и околната среда от високи нива на замърсяване на въздуха. Невъзможно е да се формулират ефективни политики без мониторинг и без разбиране на настоящото положение и причините за него.

Следим също така как законодателството относно качеството на въздуха се изпълнява на местно равнище. Наскоро приключихме работата по проект с няколко големи града в цяла Европа. Този проект ни помогна да идентифицираме мерките, обявени за успешни от градовете, като осигуряване на съответствие с новите стандарти за ниско съдържание на сяра в горивата за корабите в пристанищните зони; забрана на маркетинга, продажбата и дистрибуцията на битуминозни каменни въглища; преобразуване на горивата в инсталациите за индивидуално домашно отопление и създаване на системи за квартално отопление. Проектът показа, че е натрупан без съмнение голям обем знание и опит, от който можем да се поучим и който да споделим по-нататък.

Валентин Фолтеску

Валентин Фолтеску

Интервю, публикувано в брой № 2013/1 на EEA newsletter (бюлетина на ЕАОС)

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ