ďalej
späť
body

Article

Budovanie udržateľnejšej dopravy v Európe

Zmeniť jazyk
Article Publikované 07. 07. 2022 Posledná zmena 16. 03. 2023
5 min read
Topics:
Doprava spája ľudí, miesta, kultúry a hospodárstva, takisto však vytvára značný tlak na životné prostredie a klímu. Rozprávali sme sa s dvomi odborníkmi Európskej environmentálne agentúry (EEA) pre oblasť dopravy a životného prostredia – Rasou Narkeviciuteovou a Tommasom Sellerim – o výzvach a príležitostiach v oblasti budovania udržateľnejšieho systému dopravy v Európe, ako aj o správe, ktorú sme nedávno uverejnili.

O čom je správa TERM agentúry EEA? 

Tommaso:

Výraz „TERM“ znamená mechanizmus podávania správ o doprave (Transport and Environment Reporting Mechanism). Ide o výročnú správu agentúry EEA, ktorá sa zoširoka zaoberá trendami a výzvami v európskom systéme mobility. Takisto ponúka každoročné hodnotenie odvetvia dopravy a poukazuje na oblasti, v ktorých sa dosiahlo zlepšenie, ako aj na oblasti, ktoré si ešte vyžadujú veľa úsilia. 

Správa TERM je dôležitou súčasťou našej práce v rámci ambícií Európy v oblasti životného prostredia a klímy. V rámci systému mobility sa doteraz dosiahol len obmedzený úspech priznižovaní emisií a prechode na udržateľnejšie druhy dopravy. Včasné a využiteľné znalosti, ako sa uvádza v správach TERM, kľúčovou súčasťou usmerňovania procesu smerom k udržateľnosti. 

Aké hlavné zistenia najnovšej správy TERM? 

Rasa:

Plánovaným prechodom na elektrifikáciu dopravy sa prispeje k zníženiu emisií. 

Rasa Narkeviciute

V úvode správy TERM zarok 2021 sa uvádza, že doprava je zodpovedná zapribližne štvrtinu emisií skleníkových plynov v EÚ. Cestná doprava predstavuje najväčší podiel týchto emisií, ktoré sa počas uplynulých 30 rokov tiež zvýšili o takmer 30 %. 

Vďaka existujúcim politickým opatreniam sa predpokladá, že dôjde k zníženiu emisií z dopravy, nie však dostatočne na to, aby toto odvetvie v dostatočnej miere prispelo k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality do roku 2050. 

Najmä v dôsledku narastajúceho dopytu po doprave sa zvýšili emisie z osobných automobilov a ťažkých nákladných vozidiel. Samotné vozidlá sa stali efektívnejšími a vypúšťajú menej emisií na každý kilometer, nie je to však dosť na to, aby kompenzovali rastúcu činnosť. 

Čo sa musí stať, aby sa zmenil trend zvyšovania emisií? 

Rasa:

Predpokladaný posun smerom k elektrifikácii dopravy prispeje k zníženiu emisií. To však znamená aj to, že výroba elektrickej energie a jej účinnosť bude čoraz dôležitejšia. Je dôležité, aby sa emisie jednoducho nepreniesli z cestnej dopravy na elektrárne na inom mieste, ale aby sme urobili potrebné investície do obnoviteľných zdrojov energií. 

Na dosiahnutie širšej udržateľnosti dopravy je nevyhnutné, aby elektrifikáciu sprevádzali zmeny v spôsobe organizácie nášho systému mobility. Je potrebný prechod na udržateľnejšie spôsoby dopravy, ako aj zabezpečenie toho, aby sa pozornosť venovala nie len činnostiam dopravy, ale aj dostupnosti pracovných miest a služieb. V tejto súvislosti potrebné rozsiahle politické opatrenia. Plánovaním miest sa môže napríklad zabezpečiť dostatočný priestor pre cyklistickú infraštruktúru a zároveň umiestniť služby, komerčné činnosti a obytné oblasti bližšie k sebe. 

Čo robí EÚ a jej členské štáty na riešenie týchto problémov? 

Rasa: 

Európsky parlament nedávno podporil navrhovaný cieľ dosiahnuť do roku 2035 nulové emisie z nových automobilov a dodávok. Ak s tým členské štáty budú súhlasiť, bude to znamenať, že v nadchádzajúcich desaťročiach sa výrazne zníži objem emisiíprodukovaných na európskych cestách. 

Súčasťou stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu aj ciele týkajúce sa prechodu na udržateľnejšie spôsoby dopravy. Patria sem ciele na zvýšenie vysokorýchlostnej železničnej dopravy, železničnej nákladnej dopravy a lodnej dopravy po vodných cestách.  

Aké ďalšie činnosti vykonáva EEA v súvislosti s otázkami v oblasti dopravy? 

Rasa:

EEA zhromažďuje veľké množstvo údajovtýkajúcich sa vozidiel a palív z európskych krajín a odvýrobcov automobilov. Ide o údaje o nových automobiloch, dodávkach, nákladných vozidlách, autobusoch a prívesných vozidlách registrovaných v EÚ, ktoré nám umožňujú hodnotiť efektívnosť nového vozového parku. Takisto zhromažďujeme údaje o palivách používaných v európskej cestnej doprave a pojazdných strojoch. Patrí sem typ a množstvo použitých palív, ako aj emisie spojené s ich ťažbou, spracovaním a distribúciou. V prípade biopalív sa takisto zaoberáme účinkami nepriamej zmeny využívania pôdy. 

Tieto údaje analyzujeme, aby sme mohli sledovať pokrok pridosahovaní politických cieľov prostredníctvom pravidelných hodnotení ukazovateľov, ktoré zverejňujeme na našom webovom sídle. Okrem využívania vlastných údajov pripravujeme aj príslušné ukazovatele v oblasti politiky založené na širších údajoch agentúry EEA alebo externých údajoch, napríklad emisiách skleníkových plynov z dopravy a neskôr v tomto roku aj podiele autobusov a vlakov na celkovej doprave. 

Tommaso: 

Agentúra EEA pôsobí aj v iných oblastiach systému mobility a dopravy. Niektoré z dodatočných činností, ktoré v súčasnosti prebiehajú, činnosti v oblasti námornej a leteckej dopravy, v rámci ktorých pripravujeme nové vydania správ o jednotlivých odvetviach v spolupráci s našimi partnermi z iných agentúr EÚ. 

Ide o Environmentálnu správu o európskej námornej dopravev spolupráci s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a Environmentálnu správu o európskej leteckej dopravev spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva a organizáciou Eurocontrol (Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky). 

Aká je téma ďalšej správy TERM agentúry EEA? 

Tommaso: 

V súčasnosti pracujeme na ďalšom vydaní správy TERM, ktorú by sme chceli uverejniť neskôr v tomto roku. Bude sa týkať širokej témy digitalizácie v systéme mobility a budú sa v nej skúmať mnohé inovácie, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka digitálnym technológiám, ako aj to, aký môžu mať vplyv na dané odvetvie, životné prostredie a náš život. 


Rasa Narkeviciuteová a Tommaso Selleri, odborníci agentúry EEA na dopravu a životné prostredie 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: term, transport
Akcie dokumentu