kitas
ankstesnis
punktai

Article

Tvaresnis transportas Europoje

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2022-07-19 Paskutinį kartą keista 2023-03-16
4 min read
Topics:
Transportas padeda susisiekti žmonėms, vietovėms, kultūroms ir šalių ūkiams, tačiau kartu daro didelį poveikį aplinkai ir klimatui. Apie tvaresnės Europos transporto sistemos kūrimo problemas ir galimybes ir neseniai mūsų paskelbtą ataskaitą kalbėjomės su dviem Europos aplinkos agentūros (EAA) transporto ir aplinkos specialistais – Rasa Narkevičiūte ir Tommaso Selleri.

Kokia tema gvildenama EAA TERM ataskaitoje? 

Tommaso:

TERM – tai transporto ir aplinkos ataskaitų teikimo mechanizmas (angl. Transport and Environment Reporting Mechanism). Savo metinėje ataskaitoje EAA išsamiai nagrinėja Europos judumo sistemos tendencijas ir problemas. Joje taip pat pateikiamas metinis transporto sektoriaus vertinimas ir išskiriami laimėjimai ir aspektai, kuriuos dar reikia tobulinti. 

TERM ataskaita yra svarbi mūsų pastangų remti Europos užmojus aplinkos ir klimato srityje dalis. Iki šiol judumo sistemoje sunkiai sekėsi mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį ir pereiti prie tvaresnių transporto rūšių. Laiku teikiamos ir praktiškai panaudojamos žinios, kokias galima rasti TERM ataskaitose, yra pagrindinis orientyras siekiant tvarumo. 

Kokios yra svarbiausios naujausios TERM ataskaitos išvados? 

Rasa:

Išmetamų ŠESD kiekį padės sumažinti transporto sektoriaus elektrifikavimas. 

Rasa Narkevičiūtė

2021 m. TERM ataskaitoje pirmiausia aptariama tai, kad būtent transporto priemonės išmeta apytiksliai ketvirtadalį ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Kelių transportui tenka didžiausia šio kiekio, kuris per pastaruosius 30 metų taip pat išaugo beveik 30 proc., dalis. 

Atsižvelgiant į dabar įgyvendinamas politikos priemones, prognozuojama, kad transporto priemonių išmetamų ŠESD kiekis mažės, tačiau nepakankamai, kad sektorius pakankamai prisidėtų prie tikslo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. 

Automobilių, sunkiasvorių krovininių transporto priemonių ir sunkvežimių išmetamų ŠESD kiekis didėjo daugiausia dėl to, kad augo transporto paklausa. Pačios transporto priemonės tapo efektyvesnės ir vienam nuvažiuotam kilometrui tenkantis išmetamų ŠESD kiekis sumažėjo, tačiau, atsižvelgiant į intensyvėjančius srautus, nepakankamai. 

Ką reikia padaryti siekiant apgręžti išmetamų ŠESD kiekio didėjimo tendenciją? 

Rasa:

Išmetamų ŠESD kiekį padės sumažinti transporto sektoriaus elektrifikavimas. Tačiau tai taip pat reiškia, kad vis didesnę svarbą įgaus elektros energijos gamyba ir jos vartojimo efektyvumas. Svarbu, kad ŠESD išmetimas tiesiog nepersikeltų iš kelio į kitoje vietoje esančią elektrinę, bet kad imtumėmės būtinų investicijų į atsinaujinančiuosius energijos išteklius. 

Siekiant prisidėti prie transporto tvarumo didinimo, elektrifikavimą reikės susieti su mūsų judumo sistemos pertvarkymu. Reikia pereiti prie tvaraus judumo rūšių ir užtikrinti, kad būtų rūpinamasi ne tik transporto veikla, bet ir darbo vietų ir paslaugų prieinamumu. Tam reikalingos plataus masto politinės priemonės. Pavyzdžiui, rengiant miestų planus galima numatyti pakankamą plotą dviračių infrastruktūrai ir suartinti paslaugų teikimo, prekybos ir gyvenamąsias erdves. 

Kaip ES ir valstybės narės sprendžia šias problemas? 

Rasa: 

Europos Parlamentas neseniai pritarė pasiūlytam tikslui užtikrinti, kad iki 2035 m. nauji lengvieji keleiviniai ir lengvieji krovininiai automobiliai būtų visiškai neišskiriantys ŠESD. Jei tam pritars ir valstybės narės, tai reikš, kad per artimiausius dešimtmečius Europos keliuose išmetamų ŠESD kiekis gerokai sumažės. 

Darnaus ir išmanaus judumo strategijoje taip pat nustatyti tikslai, susiję su perėjimu prie tvaresnių transporto rūšių. Tai tikslai didinti greitųjų traukinių eismo, krovinių vežimo geležinkeliais ir laivybos mastą.   

Kokią kitą su transportu susijusią veiklą vykdo EAA? 

Rasa:

EAA iš Europos šalių ir transporto priemonių gamintojų renka didelius kiekius duomenų apie transporto priemones ir degalus. Tai duomenys apie ES įregistruotus naujus lengvuosius keleivinius ir krovininius automobilius, sunkvežimius, autobusus ir priekabas, kurie leidžia įvertinti naujų transporto priemonių parko efektyvumą. Taip pat renkame duomenis apie Europos kelių transporto priemonėse ir ne keliais judančiose mašinose naudojamus degalus. Tai duomenys apie naudojamų degalų rūšį ir kiekį, taip pat apie ŠESD kiekį, kuris išmetamas šiems degalams išgauti, perdirbti ir išplatinti. Kalbant apie biodegalus, taip pat nagrinėjame netiesioginio žemės naudojimo keitimo poveikį. 

Šiuos duomenis analizuojame reguliariai atlikdami rodiklių vertinimus, kuriuos skelbiame savo svetainėje, taip stebime pažangą siekiant politikos tikslų. Su politikos tikslais susijusius rodiklius  rengiame pasitelkdami ne tik savo, bet ir išsamesnius EAA arba iš išorės gautus duomenis. Pavyzdžiui, ruošiame rodiklius apie transporto sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir, vėliau šiais metais, autobusų ir traukinių dalį visoje transporto sektoriaus paklausoje. 

Tommaso: 

EAA taip pat dirba kitose judumo sistemos ir transporto srityse. Šiuo metu papildomas užduotis vykdome jūrų ir aviacijos sektorių srityse. Bendradarbiaudami su savo partneriais iš kitų ES agentūrų rengiame naujas sektoriaus ataskaitas. 

Tai Europos jūrų transporto aplinkos ataskaita, rengiama bendradarbiaujant su Europos jūrų saugumo agentūra, ir Europos aviacijos aplinkos ataskaita, rengiama bendradarbiaujant su Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrole). 

Kokią temą gvildensite kitoje EAA TERM ataskaitoje? 

Tommaso: 

Šiuo metu rengiame kitą TERM ataskaitą, kurią sieksime paskelbti vėliau šiais metais. Joje bus aptariama plati judumo sistemos skaitmeninimo tema ir bus nagrinėjamos įvairios inovacijos, kurias galima įgyvendinti pasitelkiant skaitmenines technologijas, ir tai, kokį poveikį jos gali daryti sektoriui, aplinkai ir mūsų gyvenimui. 


Transporto ir aplinkos srities EAA specialistai Rasa Narkevičiūtė ir Tommaso Selleri 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: term, transport
Dokumento veiksmai