järgmine
eelmine
punktid

Article

Transpordi kestlikumaks muutmine Euroopas

Muutke keelt
Article Avaldatud 2022-07-06 Viimati muudetud 2023-03-16
4 min read
Topics:
Transport ühendab inimesi, kohti, kultuure ja majandust, kuid avaldab ka suurt survet keskkonnale ja kliimale. Rääkisime kahe Euroopa Keskkonnaameti (EEA) transpordi- ja keskkonnaeksperdiga, Rasa Narkeviciute ja Tommaso Selleriga, Euroopa transpordisüsteemi kestlikumaks muutmisega seotud probleemidest ja võimalustest ning hiljuti avaldatud aruandest.

Mida Euroopa Keskkonnaameti TERM-aruanne endast kujutab?

Tommaso:

„TERM“ tähendab transpordi ja keskkonna aruandlusmehhanismi (Transport and Environment Reporting Mechanism). See on Euroopa Keskkonnaameti aastaaruanne, milles käsitletakse üldjoontes Euroopa liikuvussüsteemi suundumusi ja probleeme. Aruandes antakse ka iga-aastane hinnang transpordisektorile, tuues esile, mis on paranenud ja mis on need aspektid, mida saab veel täiustada. 

TERM-aruanne on oluline osa meie tööst Euroopa keskkonna- ja kliimaeesmärkide toetamisel. Seni on liikuvussüsteemil olnud heitkoguste vähendamisel ja kestlikumatele transpordiliikidele üleminekul vaid piiratud edu. Õigeaegsed ja rakendatavad teadmised, nagu need, mis on esitatud TERM-aruannetes, on keskse tähtsusega protsessi juhtimisel kestlikkuse suunas. 

Mis on viimase TERM-aruande peamised järeldused? 

Rasa:

Eeldatav üleminek transpordi elektrifitseerimisele aitab kaasa heite vähendamisele. 

Rasa Narkeviciute

2021. aasta TERM-aruandes alustatakse sellest, et transport põhjustab umbes veerandi ELi kasvuhoonegaaside heitest. Maanteetransport moodustab sellest heitest suurima osa, mis on viimase 30 aasta jooksul samuti suurenenud peaaegu 30%. 

Olemasolevate poliitikameetmete abil prognoositakse transpordisektori heite vähenemist, kuid mitte nii palju, et sektor saaks piisavalt panustada 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisse. 

Autode ning raskeveokite ja veoautode heitkogused on suurenenud peamiselt suureneva transpordinõudluse tõttu. Sõidukid ise on muutunud energiatõhusamaks, tekitades iga läbitud kilomeetri kohta vähem heidet, kuid mitte piisavalt, et korvata nende kasvavat aktiivsust. 

Mis peab toimuma, et muuta heite suurenemise suundumust? 

Rasa:

Eeldatav üleminek transpordi elektrifitseerimisele aitab kaasa heite vähendamisele. See tähendab aga ka seda, et energiatootmine ja selle tõhusus muutuvad üha olulisemaks. On oluline, et heitkoguseid ei viidaks lihtsalt maanteelt üle teises kohas asuvasse elektrijaama, vaid et me teeme vajalikke investeeringuid taastuvatesse energiaallikatesse. 

Selleks, et aidata kaasa transpordi suuremale kestlikkusele, peavad elektrifitseerimisega kaasnema muutused meie liikuvussüsteemi korralduses. Vaja on minna üle kestlikumatele transpordiliikidele ning tagada, et tähelepanu keskmes ei ole mitte ainult transporditegevus, vaid ka juurdepääs töökohtadele ja teenustele. Selleks on vaja laiapõhjalist poliitikat. Näiteks võib linnaplaneerimine tagada piisava ruumi jalgrattataristu jaoks, paigutades samal ajal teenused, äritegevuse ja elamupiirkonnad üksteisele lähemale. 

Mida teevad EL ja liikmesriigid nende probleemide lahendamiseks? 

Rasa: 

Euroopa Parlament toetas hiljuti kavandatud eesmärki saavutada 2035. aastaks uute sõiduautode ja kaubikute nullheide. Kui ka liikmesriigid sellega nõustuvad, tähendab see järgmistel aastakümnetel Euroopa teedel tekkivate heitkoguste olulist vähenemist. 

Kestliku ja aruka liikuvuse strateegia sisaldab ka kestlikumatele transpordiliikidele üleminekuga seotud eesmärke. See hõlmab eesmärke suurendada kiirrongiühendusi, raudteekaubavedu ja veetransporti.  

Mida EEA veel transpordi valdkonnas teeb? 

Rasa:

EEA kogub Euroopa riikidelt ja sõidukitootjatelt hulgaliselt sõidukite ja kütustega seotud andmeid. See hõlmab andmeid ELis registreeritud uute sõiduautode, kaubikute, veoautode, busside ja haagiste kohta, mis võimaldab meil hinnata uue sõidukipargi tõhusust. Samuti kogume andmeid Euroopa maanteetranspordis ja liikurmasinates kasutatavate kütuste kohta. See hõlmab nii kasutatud kütuste liiki ja kogust kui ka nende kütuste kaevandamise, töötlemise ja turustamisega seotud heidet. Biokütuste puhul vaatleme ka kaudse maakasutuse muutuse mõju. 

Analüüsime neid andmeid, et jälgida edusamme poliitikaeesmärkide saavutamisel, kasutades selleks korrapäraseid näitajate hindamisi, mida me jagame avalikult oma veebisaidil. Lisaks oma andmete kasutamisele valmistame ette ka poliitiliselt asjakohaseid näitajad, mis põhinevad laiematel EEA või välisandmetel, näiteks transpordist tulenev kasvuhoonegaaside heide ning hiljem sel aastal busside ja rongide osakaal kogu transpordis. 

Tommaso: 

EEA tegutseb ka muudes liikuvussüsteemi ja transpordi valdkondades. Osa praegu toimuvatest lisategevustest on merendus- ja lennundussektoris, kus me valmistame koostöös oma partneritega teistes ELi ametites ette uusi sektoripõhiseid aruandeid. 

Need on Euroopa meretranspordi keskkonnaaruanne koostöös Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga ja Euroopa lennunduse keskkonnaaruanne koostöös Euroopa Liidu Lennundusohutusameti ja Eurocontroliga (Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon). 

Mis on EEA järgmise TERM-aruande teema? 

Tommaso: 

Praegu koostame järgmist TERM-aruannet, et avaldada see käesoleva aasta lõpupoole. Selles käsitletakse liikuvussüsteemi digiteerimise üldist teemat ning uuritakse paljusid digitehnoloogia võimaldatavaid uuendusi ja seda, kuidas need võivad mõjutada sektorit, keskkonda ja meie elu. 


Euroopa Keskkonnaameti transpordi- ja keskkonnaeksperdid Rasa Narkeviciute ja Tommaso Selleri 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tags

Filed under:
Filed under: term, transport
Tegevused dokumentidega