nästa
föregående
poster

Article

Att göra transporterna mer hållbara i Europa

Ändra språk
Article Publicerad 2022-07-07 Senast ändrad 2023-03-16
4 min read
Topics:
Transporter kopplar samman människor, platser, kulturer och ekonomier, men de innebär också stora påfrestningar på miljön och klimatet. Vi talade med två av Europeiska miljöbyråns (EEA) transport- och miljöexperter – Rasa Narkeviciute och Tommaso Selleri – om utmaningarna och möjligheterna med att göra Europas transportsystem mer hållbart och om den rapport som vi nyligen har offentliggjort.

Vad handlar Europeiska miljöbyråns ”TERM-rapport” om? 

Tommaso:

”TERM” står för Transport and Environment Reporting Mechanism. Det är en årsrapport från EEA som ger en övergripande bild av trender och utmaningar i Europas mobilitetssystem. Den innehåller också en årlig bedömning av transportsektorn, där man lyfter fram sådant som har förbättrats liksom områden där det finns mer att göra. 

TERM-rapporten är en viktig del av vårt arbete till stöd för EU:s miljö- och klimatsträvanden. Hittills har mobilitetssystemet bara i begränsad omfattning lyckats minska utsläppen och skapa en övergång till mer hållbara transportsätt. Kunskap som kommer i rätt tid och kan ligga till grund för insatser är viktig för att vägleda hållbarhetsarbetet. Det är sådan kunskap som återfinns i TERM-rapporterna. 

Vilka är de viktigaste resultaten i den senaste TERM-rapporten? 

Rasa:

Den förväntade övergången till elektrifiering av transporterna kommer att bidra till att minska utsläppen. 

Rasa Narkeviciute

Det första som tas upp i 2021 års TERM-rapport är att transporterna svarar för omkring en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser i EU. Dessa utsläpp har ökat med nästan 30 procent under de senaste 30 åren, och större delen av dem kommer från vägtransporter. 

De politiska åtgärder som har vidtagits väntas leda till att utsläppen från transportsektorn minskar, men inte så mycket att sektorn kan bidra till målet om klimatneutralitet 2050 i tillräcklig omfattning. 

Att utsläppen från bilar och tunga godsfordon, lastbilar, har ökat beror framför allt på att efterfrågan på transporter har ökat. Fordonen i sig har blivit effektivare och släpper ut mindre per körd kilometer, men det räcker inte för att uppväga den ökade användningen. 

Vad behöver hända för att trenden med ökande utsläpp ska brytas? 

Rasa:

Den förväntade övergången till elektrifiering av transporterna kommer att bidra till att minska utsläppen. Men det betyder också att energiproduktion – och effektiv sådan produktion – kommer att spela en allt viktigare roll. Det är viktigt att utsläppen inte bara flyttas från vägen till ett kraftverk någon annanstans: vi måste göra de nödvändiga investeringarna i förnybar energi. 

För att elektrifieringen ska kunna bidra till att göra transporterna mer hållbara måste den kombineras med nya sätt att organisera våra förflyttningar. Vi måste gå över till mer hållbara transportsätt och inte bara fokusera på transporterna som sådana, utan också på tillgängligheten till arbetsplatser och service. Därför krävs det heltäckande politiska åtgärder. Inom stadsplaneringen kan man till exempel se till att det finns tillräckligt med utrymme för cykelbanor samtidigt som man placerar serviceinrättningar, butiker och bostäder närmare varandra. 

Vad gör EU och medlemsstaterna för att klara dessa utmaningar? 

Rasa: 

Europaparlamentet ställde sig nyligen bakom målet om nollutsläpp från nya personbilar och skåpbilar år 2035. Om medlemsstaterna också är med på detta kommer resultatet att bli kraftigt minskade utsläpp från de europeiska vägarna under de kommande decennierna.

Strategin för hållbar och smart mobilitet innehåller också målsättningar som har att göra med övergången till mer hållbara transportsätt. Det handlar till exempel om mål för ökad användning av höghastighetståg, godstransporter med tåg och transporter på vattenvägar.  

Vilka andra transportfrågor arbetar EEA med? 

Rasa:

EEA samlar in stora mängder data om fordon och bränslen från de europeiska länderna och fordonstillverkarna. Bland annat gäller det uppgifter om nya bilar, skåpbilar, lastbilar, bussar och släpfordon som är registrerade i EU, så att vi kan utvärdera hur effektiv den nya fordonsflottan är. Vi samlar också in uppgifter om de bränslen som används för vägtransporter och mobila maskiner i Europa, till exempel typ och mängd bränsle samt utsläpp i samband med att dessa bränslen utvinns, bearbetas och distribueras. När det gäller biobränslen tittar vi även på effekterna av indirekta förändringar av markanvändningen. 

Vi analyserar dessa data för att spåra framstegen mot de politiska målen genom regelbundna bedömningar baserade på indikatorer, som vi offentliggör på vår webbplats. Förutom att använda våra egna uppgifter tar vi fram politiskt relevanta indikatorer som bygger på större datamängder som EEA eller andra har tillgång till, exempelvis om utsläppen av växthusgaser från transporter. Senare i år kommer det att handla om bussars och tågs andel av samtliga transporter. 

Tommaso: 

EEA arbetar också med andra delar av mobilitetssystemet och transporterna. För närvarande ägnar vi oss bland annat åt sjöfarts- och luftfartssektorerna och utarbetar nya upplagor av sektorsspecifika rapporter i samarbete med andra EU-byråer: 

Miljörapporten om den europeiska sjötransporten  tas fram i samarbete med Europeiska sjösäkerhetsbyrån, och miljörapporten om europeisk luftfart i samarbete med Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet och Eurocontrol (Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst). 

Vad kommer EEA:s nästa TERM-rapport att handla om? 

Tommaso: 

Just nu håller vi på att utarbeta nästa upplaga av TERM-rapporten, som ska offentliggöras senare i år. I den kommer vi att behandla det breda ämnet digitalisering i mobilitetssystemet och gå igenom ett stort antal innovationer som den digitala tekniken har gjort möjliga. Vi ska undersöka hur de kan påverka sektorn, miljön och våra liv. 


Rasa Narkeviciute och Tommaso Selleri, experter på transport- och miljöfrågor vid EEA

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Taggar

Insorterad under
Insorterad under term, transport
Dokumentåtgärder