nākamais
iepriekšējais
temati

Article

Transporta ilgtspējas uzlabošana Eiropā

Mainīt valodu
Article Publicēts 15.07.2022 Pēdējās izmaiņas 16.03.2023
5 min read
Topics:
Ar transportu tiek savienoti cilvēki, vietas, kultūras un ekonomikas, taču tas rada arī ievērojamu slodzi uz vidi un klimatu. Par izaicinājumiem un iespējām veidot ilgtspējīgāku Eiropas transporta sistēmu, kā arī par mūsu nesen publicēto pārskatu mēs sarunājāmies ar diviem Eiropas Vides aģentūras (EVA) transporta un vides ekspertiem – Rasa Narkeviciute un Tommaso Selleri.

Par ko ir EVA “TERM pārskats”? 

Tommaso:

TERM ir saīsinājums no Transport and Environment Reporting Mechanism (Transporta un vides ziņošanas mehānisms). Tas ir EVA gada pārskats ar plašu ieskatu par tendencēm un izaicinājumiem Eiropas mobilitātes sistēmā. Tas piedāvā arī transporta nozares ikgadējo novērtējumu, izceļot jomas, kurās ir vērojami uzlabojumi, un aspektus, pie kuriem joprojām ir jāstrādā. 

TERM pārskats ir svarīga mūsu darba daļa, atbalstot Eiropas vides un klimata centienus. Līdz šim mobilitātes sistēmai ir bijuši tikai ierobežoti panākumi emisiju samazināšanā un pārejā uz ilgtspējīgākiem transporta režīmiem. Svarīga daļa procesa virzībā uz ilgtspēju ir savlaicīgām un praktiski izmantojamām zināšanām, kādas iekļautas TERM pārskatos. 

Kādi ir jaunākā TERM pārskata galvenie konstatējumi? 

Rasa:

Paredzētā pāreja uz transporta elektrifikāciju veicinās emisiju samazināšanu.  

Rasa Narkeviciute

TERM 2021. gada pārskats sākas ar problēmu, ka transports ir atbildīgs par apmēram ceturtdaļu no ES siltumnīcefekta gāzu emisijām. Ceļu transports veido lielāko daļu no šīm emisijām, kas turklāt pēdējo 30 gadu laikā ir pieaugušas par gandrīz 30 %. 

Īstenojot esošos politikas pasākumus, ir paredzama transporta emisiju samazināšana, tomēr tā nav pietiekama nozares ieguldījumiem 2050. gada klimata neitralitātes mērķa sasniegšanā. 

Emisijas no automašīnām un smagajiem preču transportlīdzekļiem, smagajām automašīnām ir palielinājušās galvenokārt sakarā ar augošo transporta pieprasījumu. Paši transportlīdzekļi ir kļuvuši efektīvāki, radot mazāk emisiju uz katru nobraukto kilometru, tomēr ar to nepietiek, lai kompensētu augošo aktivitāti. 

Kam ir jānotiek, lai mainītu emisiju pieauguma tendenci? 

Rasa:

Gaidāmā pāreja uz transporta elektrifikāciju veicinās emisiju samazināšanu. Tomēr tas nozīmē arī enerģijas ražošanas un tās efektivitātes nozīmes pieaugumu. Ir svarīgi, lai emisijas netiktu vienkārši pārnestas no ceļa uz spēkstaciju citā vietā, bet lai mēs nodrošinātu nepieciešamos ieguldījumus atjaunojamos resursos. 

Lai veicinātu plašāku transporta ilgtspēju, elektrifikācija ir jāapvieno ar izmaiņām mūsu mobilitātes sistēmas organizēšanā. Ir nepieciešama pāreja uz ilgtspējīgākiem režīmiem, tāpat arī uzmanības centrā jābūt ne tikai transporta aktivitātei, bet arī darbu un pakalpojumu pieejamībai. Šim nolūkam ir nepieciešamas plašas politikas nostādnes. Piemēram, pilsētu plānošanā var nodrošināt pietiekamu vietu riteņbraukšanas infrastruktūrai, vienlaikus savstarpēji tuvāk izvietojot pakalpojumus, komercdarbību un dzīvojamās zonas. 

Ko ES un dalībvalstis dara, lai risinātu šīs problēmas? 

Rasa: 

Eiropas Parlaments nesen atbalstīja ieteikto mērķi – līdz 2035. gadam sasniegt nulles emisiju līmeni jaunajām automašīnām un furgoniem. Ja tam piekritīs arī dalībvalstis, tas nozīmēs uz Eiropas ceļiem radīto emisiju ievērojamu samazināšanu turpmākajās desmitgadēs. 

Ilgtspējīgās un viedās mobilitātes stratēģijā ir iekļauti arī uzdevumi saistībā ar pāreju uz ilgtspējīgākiem transporta režīmiem. Starp noteiktajiem mērķiem ir arī ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumu, dzelzceļa kravu satiksmes un pārvadājumu pa ūdensceļiem apjoma palielināšana. 

Kādu citu darbu EVA veic transporta jomā? 

Rasa:

EVA apkopo plašus datussaistībā ar transportlīdzekļiem un degvielu no Eiropas valstīm un transportlīdzekļu ražotājiem. Tajos ir dati par Eiropā reģistrētajām jaunajām automašīnām, furgoniem, kravas automašīnām, autobusiem un treileriem, kas mums ļauj novērtēt jaunā transportlīdzekļu autoparka efektivitāti. Mēs apkopojam arī datus par Eiropas ceļu transporta un mobilās tehnikas izmantotajām degvielām. Tie iekļauj gan izmantoto degvielu veidus un daudzumu, gan arī ar šo degvielu ieguvi, apstrādi un izplatīšanu saistītās emisijas. Attiecībā uz biodegvielām mēs aplūkojam arī ietekmi uz zemes izmantošanas netiešajām izmaiņām. 

Mēs analizējam šos datus, lai sekotu progresam virzībā uz politikas mērķiem, regulāri izvērtējot rādītājus un šo informāciju publicējot mūsu tīmekļa vietnē. Papildus savu datu izmantošanai mēs sagatavojam arī ar politiku saistītos rādītājus, pamatojoties uz plašākiem EVA vai ārējiem datiem, piemēram, par transporta radītajām siltumnīcefekta gāzu emisijām un par autobusu un vilcienu daļu visā transporta sistēmā. 

Tommaso: 

EVA darbojas arī citās mobilitātes sistēmas un transporta jomās. Pašlaik dažas papildu aktivitātes norisinās jūras un aviācijas nozarēs, kur mēs gatavojam nozarei specifiskos pārskatus sadarbībā ar saviem partneriem no citām ES aģentūrām, proti, Eiropas jūras transporta vides pārskatu sadarbībā ar Eiropas Jūras drošības aģentūru un Eiropas aviācijas vides pārskatu sadarbībā ar Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru un Eirokontroli (Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju). 

Kāda ir EVA nākamā TERM pārskata tēma? 

Tommaso: 

Tieši pašlaik mēs strādājam pie TERM pārskata nākamā izlaiduma ar mērķi to publicēt vēlāk šajā gadā. Tā būs plaša tēma par digitalizāciju mobilitātes sistēmā, iedziļinoties daudzās inovācijās, kas tiek nodrošinātas ar digitālām tehnoloģijām, un aplūkojot to iespējamo ietekmi uz nozari, vidi un mūsu dzīvi. 


Rasa Narkeviciute un Tommaso Selleri, EVA eksperti transporta un vides jomā 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: term, transport
Dokumentu darbības