seuraava
edellinen
kohdat

Article

Kestävämpää liikennettä Euroopassa

Vaihda kieli
Article Julkaistu 06.07.2022 Viimeksi muokattu 16.03.2023
4 min read
Topics:
Liikenne yhdistää ihmisiä, paikkoja, kulttuureja ja talousalueita mutta se myös kuormittaa huomattavasti ympäristöä ja ilmastoa. Keskustelimme kahden Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) liikenne- ja ympäristöasiantuntijan, Rasa Narkeviciuten ja Tommaso Sellerin, kanssa Euroopan liikennejärjestelmän kestävyyden parantamiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista sekä äskettäin julkaisemastamme raportista.

Mikä Euroopan ympäristökeskuksen TERM-raportti on? 

Tommaso:

TERM on lyhenne sanoista Transport and Environment Reporting Mechanism eli liikenteen ja ympäristön raportointimekanismi. Ympäristövirasto julkaisee vuosittain TERM-raportin, jossa tarkastellaan Euroopan liikennejärjestelmän suuntauksia ja haasteita. Siinä esitetään myös liikennealaa koskeva vuosittainen arvio, jossa tuodaan esiin, mitä parannuksia on tapahtunut ja mitä näkökohtia on vielä työstettävä. 

TERM-raportti on tärkeä osa työssämme Euroopan ympäristö- ja ilmastotavoitteiden tukemiseksi. Toistaiseksi liikennejärjestelmä on onnistunut vain osittain päästöjen vähentämisessä ja kestävämpiin liikennemuotoihin siirtymisessä. Oikea-aikainen ja hyödyllinen tieto (esimerkiksi TERM-raportti) on olennainen osa järjestelmän kestävää kehitystä. 

Mitkä olivat uusimman TERM-raportin tärkeimmät havainnot? 

Rasa:

Odotettu siirtyminen kohti liikenteen sähköistämistä auttaa vähentämään päästöjä.  

Rasa Narkeviciute

Vuoden 2021 TERM-raportin lähtökohtana on, että liikenne aiheuttaa noin neljänneksen EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Tieliikenteen osuus näistä päästöistä on suurin, ja päästöt ovat myös lisääntyneet lähes 30 prosenttia viimeisten 30 vuoden aikana. 

Nykyisten poliittisten toimenpiteiden ansiosta liikenteen päästöjen ennustetaan vähenevän, mutta ei riittävästi vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitetta ajatellen. 

Autojen, raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja rekkojen päästöt ovat lisääntyneet kasvaneen kuljetustarpeen vuoksi. Itse ajoneuvoista on tullut tehokkaampia, ja niiden päästöt ovat vähentyneet jokaista matkakilometriä kohti, mutta tämä ei riitä kompensoimaan lisääntyvää liikennemäärää. 

Mitä on tehtävä, jotta päästöjen lisääntyminen saataisiin katkaistua? 

Rasa:

Odotettavissa oleva siirtyminen kohti liikenteen sähköistämistä auttaa vähentämään päästöjä. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että sähköntuotannon ja sen tehokkuuden merkitys kasvaa. On tärkeää, ettei päästöjä siirretä teiltä voimalaitoksiin vaan tehdään tarvittavat investoinnit uusiutuviin energialähteisiin. 

Liikenteen laajemman kestävyyden edistämiseksi sähköistämiseen on yhdistettävä muutoksia liikennejärjestelmämme organisoinnissa. On siirryttävä kestävämpiin liikennemuotoihin ja varmistettava, että painopiste on liikenteen lisäksi myös työpaikkojen ja palvelujen saavutettavuudessa. Tätä varten tarvitaan laaja-alaista politiikkaa. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelulla voidaan varmistaa riittävä tila pyöräilyinfrastruktuurille ja samalla sijoittaa palveluja, kaupallista toimintaa ja asuinalueita lähemmäs toisiaan. 

Mitä EU ja jäsenvaltiot tekevät näihin näkökohtiin puuttumiseksi? 

Rasa: 

Euroopan parlamentti antoi hiljattain tukensa ehdotetulle tavoitteelle, jonka mukaan uusien henkilö- ja pakettiautojen päästöt olisivat nollatasoisia vuoteen 2035 mennessä. Jos jäsenvaltiot hyväksyvät sen, tämä merkitsee Euroopan teillä syntyvien päästöjen huomattavaa vähenemistä tulevina vuosikymmeninä. 

Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia sisältää myös tavoitteita, jotka liittyvät siirtymiseen kestävämpiin liikennemuotoihin. Tähän sisältyy tavoitteita suurnopeusjunaliikenteen, rautateiden rahtiliikenteen ja vesiliikennekuljetusten lisäämiseksi.  

Mitä muuta liikenteeseen liittyvää EEA:lla on tekeillä? 

Rasa:

Euroopan ympäristökeskus kerää suuria määriä ajoneuvoihin ja polttoaineisiin liittyviä tietoja Euroopan maista ja ajoneuvojen valmistajilta. Tähän sisältyvät sellaiset tiedot EU:ssa rekisteröidyistä uusista henkilöautoista, pakettiautoista, kuorma-autoista, linja-autoista ja perävaunuista, joiden avulla voidaan arvioida uuden ajoneuvokannan tehokkuutta. Keräämme myös tietoja Euroopan maantieliikenteessä ja liikkuvissa koneissa käytetyistä polttoaineista. Tähän sisältyvät käytettyjen polttoaineiden tyyppi ja määrä sekä kyseisten polttoaineiden louhintaan, prosessointiin ja jakeluun liittyvät päästöt. Biopolttoaineiden osalta tarkastellaan myös epäsuoran maankäytön muutoksen vaikutuksia. 

Analysoimme näitä tietoja seurataksemme edistymistä poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa säännöllisillä indikaattoriarvioilla, jotka jaetaan julkisesti verkkosivustollamme. Omien tietojen käytön lisäksi laadimme politiikan kannalta merkityksellisiä indikaattoreita, jotka perustuvat laajempiin ympäristökeskuksen tai ulkoisiin tietoihin, esimerkiksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin ja myöhemmin tänä vuonna linja-autojen ja junien osuuteen kaikesta liikenteestä. 

Tommaso: 

Euroopan ympäristökeskus toimii myös muilla liikennejärjestelmän ja liikenteen aloilla. Osa tällä hetkellä toteutettavista muista toimista koskee meri- ja ilmailualaa, joille laaditaan uusia alakohtaisia raportteja yhteistyössä muiden EU:n virastojen kumppaneiden kanssa. 

Nämä ovat Euroopan meriliikenteen ympäristöraportti yhteistyössä Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa sekä Euroopan ilmailun ympäristöraportti yhteistyössä Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston ja Eurocontrolin (Euroopan lennonvarmistusjärjestö) kanssa. 

Mikä on Euroopan ympäristökeskuksen seuraavan TERM-raportin aihe? 

Tommaso: 

Juuri nyt valmistelemme seuraavaa TERM-raporttia, joka on tarkoitus julkaista myöhemmin tänä vuonna. Sen aiheena on liikennejärjestelmän digitalisaatio, ja siinä tarkastellaan monia digitaaliteknologian mahdollistamia innovaatioita ja sitä, miten ne voivat vaikuttaa liikennealaan, ympäristöön ja elämäämme. 


Rasa NarkeviciutejaTommaso Selleri, Euroopan ympäristökeskuksen liikenne- ja ympäristöasiantuntijat

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: term, transport
tallenna toimenpiteet