ďalej
späť
body

Article

Emisie z letectva a lodnej dopravy v centre pozornosti

Zmeniť jazyk
Article Publikované 12. 04. 2018 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Simon Hadleigh-Sparks, Súťaž Moje mesto (My City)/EEA
Európska environmentálna agentúra (EEA) nedávno zverejnila svoju výročnú správu v rámci mechanizmu podávania správ o doprave a životnom prostredí (TERM), ktorá sa tento rok zamerala na letectvo a lodnú dopravu. Tieto dve odvetvia rýchlo rastú, čo má vplyv aj na životné prostredie, a najmä na emisie. Požiadali sme expertku agentúry EEA na znečistenie ovzdušia Anke Lükewille, aby nám priblížila hlavné body tohtoročnej správy TERM.

Tohtoročná správa TERM sa zamerala na vplyv letectva a lodnej dopravy – prečo boli vybraté tieto odvetvia?

Rozhodli sme sa podrobne sa pozrieť na letectvo a lodnú dopravu v rámci našej správy TERM s cieľom upriamiť pozornosť na bežné druhy problémov, ktoré tieto dve odvetvia zapríčiňujú, pokiaľ ide o skleníkové plyny a znečistenie ovzdušia. Činnosti v oblasti leteckej dopravy vrátane letov, ale aj samotných letísk vytvárajú mnohé negatívne tlaky na životné prostredie, ako sú emisie skleníkových plynov, látky znečisťujúce ovzdušie, znečistenie hlukom, spotreba vody a produkcia odpadu. Okrem toho sa od roku 1990 emisie skleníkových plynov EÚ v medzinárodnom letectve viac ako zdvojnásobili.

Činnosti v oblasti lodnej dopravy takisto spôsobujú významné emisie skleníkových plynov, ako aj produkciu látok znečisťujúcich ovzdušie, znečistenie hlukom a znečistenie vody. Ak sa nepodniknú ďalšie opatrenia, do roku 2050 by mohli emisie oxidu uhličitého zo svetovej lodnej dopravy predstavovať 17 % celkových emisií oxidu uhličitého. Zatiaľ čo sa emisie niektorých znečisťujúcich látok z cestnej dopravy vo všeobecnosti znížili (nie však emisie oxidu uhličitého), emisie z letectva a lodnej dopravy sa naďalej zvyšujú. Očakáva sa, že bez prijatia ďalších opatrení na zmiernenie budú svetové letectvo a lodná doprava do roku 2050 spoločne vytvárať takmer 40 % celkových emisií oxidu uhličitého vo svete. Tieto odvetvia sa pravidelne posudzujú v rámci našich ukazovateľov pre mechanizmus TERM, ale len ako jeden z podsektorov dopravy a my sme sa na letectvo zamerali v environmentálnej správe o európskom letectve za rok 2016. Takže toto je prvýkrát, keď sa im venujeme osobitne v našej správe TERM.

Prečo sa emisie z letectva a lodnej dopravy zvyšujú?

V posledných desaťročiach sme svedkami globalizácie obchodu a letectvo aj lodná doprava zaznamenávajú obrovský rast. To zapríčiňuje stabilný nárast emisií. Počet cestujúcich v leteckej doprave v Európe a vo svete sa napríklad od roku 1990 strojnásobil. Ďalším príkladom je rast obchodu s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, čo má za následok predlžujúce sa dopravné vzdialenosti. Okrem toho tu máme lacnejšiu leteckú prepravu cestujúcich, pričom podiel nízkonákladových prepravcov na trhu rastie. Tento vývoj prispieva najväčšou mierou k súčasnému rastu prepravy cestujúcich v Európe. Letecké flotily nízkonákladových prepravcov sú vo všeobecnosti novšie a ekologickejšie, avšak ich podiel na všetkých letoch sa za desať rokov zdvojnásobil.

Ako sa môžu sektory letectva a lodnej dopravy stať udržateľnejšími?

Tu zohrávajú hlavnú úlohu vlády - konkrétne podporovaním investícií do výskumu, stanovovaním noriem pre výrobky a podporovaním nových vznikajúcich technológií. Opatrenia, ako sú napr. zlepšenie palivovej úspornosti zavedením ľahších materiálov alebo iných technických možností, nebudú stačiť na splnenie európskych cieľov v oblasti emisií a udržateľnosti. Verejnosť môže takisto pridať ruku k dielu. Prebieha diskusia o udržateľnom cestovaní a spotrebiteľskom správaní, ktorú treba podporovať. Môže pomôcť zmeniť životný štýl ľudí a ich zvyky v oblasti dopravy.

Čo sa tieto dve odvetvia môžu naučiť od iných odvetví dopravy?

V niektorých prípadoch existujú alternatívy k spaľovaniu fosílnych palív alebo aj k spaľovacím motorom. Pozrime sa napríklad na lodnú dopravu. Prístavné člny, ktoré sú súčasťou hromadnej dopravy v Kodani, jazdia na biopalivá. Niektoré trajekty v Nórsku a ďalších krajinách už používajú batérie, aby tak znížili svoju environmentálnu stopu. Mestá môžu poskytnúť infraštruktúru lodiam v prístave, kde je k dispozícií elektrina na pevnine, na ktorú sa môžu napojiť, a nemusia kvôli tomu využívať voľnobeh motorov. Takýmto spôsobom sa okrem zníženia emisií zlepší aj kvalita ovzdušia. Naopak, v prípade letectva ostáva znižovanie skleníkových plynov z leteckej dopravy jednou z najzložitejších výziev v rámci odvetvia dopravy. Lietadlá budú v dohľadnej budúcnosti stále závisieť od fosílnych palív, pričom sa očakáva, že dopyt po leteckej doprave bude naďalej rásť.

Ako EÚ využije správu TERM? Čo robí EÚ v tejto oblasti pre to, aby sa emisie znížili?

Táto správa pomáha poskytovať informácie pre diskusie zamerané na oblasť politiky, pokiaľ ide o emisie z týchto dvoch sektorov, na európskej, vnútroštátnej aj lokálnej úrovni. V dôsledku svojej globálnej povahy sú emisie z letectva a lodnej dopravy regulované najmä prostredníctvom medzinárodných organizácií, ako sú Medzinárodná námorná organizácia (IMO) a Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO). EÚ však takisto podniká kroky. Emisie oxidu uhličitého z letectva sú od januára 2012 súčasťou systému EÚ na obchodovanie s emisiami  (ETS). Lety do a z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru sú však na základe ustanovenia o odložení účinnosti vyňaté z rozsahu ETS, aby sa umožnilo dosiahnutie celosvetovej dohody o emisiách z letectva. Ako spôsob zníženia emisií znečisťujúcich látok v námornej doprave sa stanovili aj limity emisií oxidov síry v dvoch určených oblastiach kontroly emisií vo vodách EÚ. Jeden je v Baltskom mori a druhý v Severnom mori vrátane Lamanšského prielivu. V záujme dodržiavania limitov môžu prevádzkovatelia napríklad používať palivo s nízkym obsahom síry, inštalovať palubné filtre alebo používať alternatívne palivové technológie.

V agentúre EEA budeme naďalej pozorne sledovať emisie v odvetví letectva a lodnej dopravy prostredníctvom aktualizovaných ukazovateľov a pravidelných správ a brífingov.

 

Anke Lükewille

Expertka agentúry EEA na znečistenie ovzdušia

Rozhovor uverejnený v čísle 2018/1 Spravodajcu EEA z 15. marca 2018

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage