ďalej
späť
body

Article

Životné prostredie, zdravie a ekonomika všetko v jednom

Zmeniť jazyk
Article Publikované 23. 12. 2013 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © G. Karadeniz / EEA
Európska ekonomika ešte stále pociťuje vplyv hospodárskej krízy, ktorá začala v roku 2008. Nezamestnanosť a znižovanie platov postihlo milióny osôb. Mali by sme hovoriť o životnom prostredí v situácii, keď si čerství absolventi nedokážu nájsť prácu v jednej z najbohatších častí sveta? Nový environmentálny akčný program Európskej únie sa presne týmto zaoberá, avšak nielen tým. Životné prostredie identifikuje ako integrálnu a neoddeliteľnú súčasť nášho zdravia a našej ekonomiky.

Z našich najnovších hodnotení vyplýva, že spôsob a rýchlosť využívania prírodných zdrojov sú neudržateľné. Spotrebúvame viac prírodných zdrojov, ako naša planéta dokáže vyprodukovať a vypúšťame emisie znečisťujúcich látok, ktoré prekračujú udržateľné úrovne ekosystému dobrej kvality. Kumulatívne vplyvy našich činností oslabujú naše zdravie, zdravie našej planéty a jej schopnosť produkovať pre nás. Tieto výzvy možno riešiť len dlhodobým plánovaním a jednotnými opatreniami.

Európska únia nedávno schválila siedmy environmentálny akčný program (7. EAP). V 7. EAP sú na riešenie kľúčových otázok vytýčené prioritné zámery európskej environmentálnej politiky až do roku 2020 a predstavuje sa dlhodobá vízia do roku 2050. Vychádza z predpokladu, že ekonomická prosperita a blaho Európanov závisí od zdravotného stavu prírodného kapitálu Európy.

7. EAP je úzko prepojený s ďalšími európskymi politickými rámcami, ako napríklad stratégia Európa 2020, klimaticko-energetický balík EÚ, stratégia ochrany biodiverzity v EÚ do roku 2020, plán na vytvorenie Európy efektívne využívajúcej zdroje a plán prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku v roku 2050.

Ako definovať tzv. dobrý život

Už názov tohto akčného programu „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ vypovedá o tom, že 7. EAP je zameraný na túto výzvu, ktorá stojí pred nami a predstavuje aj na náš dlhodobý cieľ. Z ekonomického hľadiska dobrý život znamená mať slušnú prácu poskytujúcu dostatočný príjem, ale aj prístup k službám a tovaru. Z fyzického hľadiska znamená zdravý život bez chorôb, stresu alebo hluku a prístup k čistému ovzdušiu a vode. Ale dobrý život znamená tiež, že si musíme zvoliť spôsob života, ktorý v konečnom dôsledku určuje to, čo vyrábame a čo spotrebúvame.

Snahy riešiť našu neudržateľnú spotrebu prostredníctvom legislatívnych balíkov a kampaní na zvýšenie informovanosti o environmentálnych vplyvoch našich rozhodnutí by sa niektorým mohli zdať neefektívne, pomalé a nereálne. Môžeme tiež obrátiť logiku a spýtať sa, či je reálne očakávať, že budeme môcť pokračovať v tejto našej ceste navždy. Z našich údajov a ukazovateľov vyplýva, že to nebude možné.

Opatrenia, ktoré sa už realizujú

Na účely realizácie prioritných zámerov vytýčených v 7. EAP je už zavedený celý rad právnych predpisov EÚ vrátane smernice o biotopoch a smernice o vtákoch, rámcovej smernice o morskej stratégii, smernice o kvalite ovzdušia, rámcovej smernice o vode a ďalšie opatrenia zamerané na boj proti zmene klímy, chemikálie, odpadové hospodárstvo atď.

V rozpočte EÚ sú vyčlenené značné sumy na obdobie rokov 2014 – 2020 na podporu zámerov súvisiacich so 7. EAP. Ústrednú úlohu pri vykonávaní a zlepšovaní vykonávania týchto smerníc a opatrení majú zohrávať členské štáty. Tieto prioritné zámery je potrebné previesť do konkrétnych projektov a iniciatív na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.

Bližší pohľad na mestá

Definícia životného prostredia sa v prípade 7. EAP neobmedzuje len na vzdialené panenské lesy a nedotknuté jazerá. Je v srdci našich spoločenstiev, v našich mestách, kde žije 80 % Európanov.

7. EAP sa nezameriava len na zelené priestory a vodné útvary v mestských oblastiach a ich okolí. V rámci rozsiahlejšieho rozsahu politiky sa v tomto programe v jasne integrovanej a spojitej vízii o kvalitách (mestského) ekosystému plánuje zlepšenie mestskej mobility, kvality ovzdušia v mestách, energetickej účinnosti budov, čistenia odpadových vôd atď.

7. EAP je významným, aktuálnym a ambicióznym krokom k realizácii vízie EÚ do roku 2050, najmä, ak vezmeme do úvahy, že bol prijatý na pozadí dlhotrvajúcej hospodárskej krízy. Realizáciou týchto zámerov nielenže prispejeme k zdravšiemu životnému prostrediu, ale zlepšíme tým aj zdravie našich ekonomík, rodín a priateľov. Tešíme sa na plnenie tohto programu.

Šťastné sviatky a všetko najlepšie do nového roka.

Hans BRUYNINCKX

výkonný riaditeľ

Úvodník uverejnený vo vydaní č. 2013/2 spravodajcu EEA v decembri 2013

Permalinks

Geographic coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: eea newsletter, editorial
Akcie dokumentu