следващ
предишен
елементи

Article

Околна среда, здраве и икономика — всичко на едно място

Смяна на език
Article Публикуван 23-12-2013 Последна промяна 11-05-2021
Photo: © G. Karadeniz / EEA
Европейската икономика е все още под въздействието на икономическата криза, която започна през 2008 г. Безработицата и намаленията на заплатите засегнаха милиони. Когато хора, наскоро завършили висшето си образование, не могат да намерят работа в една от най-богатите части на света, следва ли да говорим за околната среда? Новата програма за действие за околната среда на Европейския съюз прави точно това, но не само. Тя също така определя околната среда като интегрална и неразделна част от нашето здраве и нашата икономика.

Последните ни оценки показват, че начинът и скоростта, с която използваме природните си ресурси, са неустойчиви. Ние потребяваме повече природни ресурси, отколкото нашата планета може да произведе, и изхвърляме замърсяващи вещества далеч над устойчивите равнища на доброто качество на екосистемите. Кумулативните ефекти на нашите дейности подкопават здравето ни, здравето на нашата планета и капацитета ѝ да ни доставя необходимото. Тези предизвикателства могат да бъдат посрещнати само чрез дългосрочно планиране и съгласувани действия.

Европейският съюз прие неотдавна своята Седма програма за действие за околната среда (7-ма ПДОС). В седмата ПДОС са изложени приоритетните цели на политиката на Европа в областта на околната среда до 2020 г. и е въведена дългосрочна визия до 2050 г. за решаване на основните проблеми. Тя е изградена върху разбирането, че икономическият просперитет и благосъстоянието на европейците зависят от здравословното състояние на техния природен капитал.

7-та ПДОС е тясно свързана с други рамки на европейската политика, като стратегията „Европа 2020“, пакета от мерки на ЕС в областта на климата и енергетиката, стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност.

Как да определим какво значи „благоденствие“

Още в своето заглавие „Благоденствие в рамките на нашата планета“ 7-та ПДОС се заема с бъдещото предизвикателство, както и с нашата дългосрочна цел. В икономическо отношение „благоденствие“ означава достойни работни места, осигуряващи достатъчен доход, но също така и достъп до стоки и услуги. Във физическо отношение това значи здравословен живот без болести, стрес или шум, както и достъп до чист въздух и чиста вода. Благоденствието обаче предполага да правим избори, които в крайна сметка определят какво произвеждаме и какво потребяваме.

Опитите да бъде овладяно нашето неустойчиво потребление чрез законодателни пакети и кампании за повишаване на осведомеността относно въздействията върху околната среда на избраните от нас опции може да изглеждат неефективни, бавни и нереалистични за някои хора. Можем също така да поставим въпроса в обратен ред и да се запитаме дали е реалистично да очакваме, че можем да продължаваме вечно по настоящия път. Нашите данни и показатели говорят, че не можем.

Действия вече се предприемат

Вече са в сила редица законодателни актове на ЕС, насочени към постигане на приоритетните цели, изложени в 7-та ПДОС, сред които са директивите за местообитанията и за птиците, Рамковата директива за морска стратегия, директивите за качество на въздуха, Рамковата директива за водите и други мерки за справяне с проблемите на изменението на климата, химическите вещества, управлението на отпадъците и пр.

В бюджета на ЕС са заделени значителни суми за периода 2014—2020 г. в подкрепа на целите, свързани със 7-та ПДОС. Но всъщност държавите членки на ЕС играят главната роля за прилагането на тези директиви и мерки, и тяхното подобряване. Тези приоритетни цели трябва да бъдат претворени в конкретни проекти и инициативи на местно, национално и европейско равнище.

Поглед отблизо към градовете

В 7-та ПДОС определението за околната среда не е сведено до далечните девствени гори и чисти езера. Тя е в сърцето на нашите общества: в градовете, където живеят 80% от европейците.

7-та ПДОС е насочена не само към зелените площи и водните обекти в градските райони или техните околности. Заложената в нея политика предвижда подобряване на градската мобилност, качеството на градския въздух, енергийната ефективност в сградите, пречистването на отпадъчните води и пр. в една подчертано цялостна и свързана визия за качествата на (градската) екосистема.

7-та ПДОС представлява важна, своевременна и амбициозна стъпка към визията на ЕС за 2050 г., особено като се има предвид, че е приета на фона на продължителна икономическа криза. Постигането на нейните цели не само ще ни осигури по-здравословна околна среда, но ще направи по-здрави нашите икономики, семейства и приятели. Очаквам етапа на нейното изпълнение.

Честити празници и най-добри пожелания за Новата година.

Hans BRUYNINCKX

Изпълнителен директор

Уводна статия, публикувана в брой № 2013/2 на Бюлетин на ЕАОС, декември 2013 г.

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

категории:
категории: eea newsletter, editorial
Действия към документ