naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Okolje, zdravje in gospodarstvo v enem

Spremeni jezik
Article Objavljeno 23.12.2013 Zadnja sprememba 11.05.2021
Photo: © G. Karadeniz / EEA
Evropsko gospodarstvo še vedno čuti vpliv gospodarske krize, ki se je začela leta 2008. Brezposelnost in zniževanje plač sta prizadela na milijone ljudi. Ali naj govorimo o okolju, medtem ko novi diplomanti ne morejo najti službe na enem od najbogatejših koncev sveta? Novi okoljski akcijski program Evropske unije počne prav to, in še več. Okolje obravnava kot neločljiv sestavni del našega zdravja in našega gospodarstva.

Nedavne ocene kažejo, da sta način in hitrost črpanja naših naravnih virov netrajnostna. Izčrpamo več naravnih virov, kot jih naš planet lahko proizvede, naši izpusti onesnaževal pa so krepko nad vzdržnimi ravnmi, ki dopuščajo dobro kakovost ekosistemov. Skupni nakopičeni učinki naših dejavnosti spodkopavajo naše zdravje, zdravje našega planeta in njegovo zmožnost, da nam zagobovi tisto, kar potrebujemo. Teh izzivov ni mogoče obravnavati drugače kot z dolgoročnim načrtovanjem in usklajenim ukrepanjem.

Evropska unija je pred kratkim odobrila sedmi okoljski akcijski program. V njem so začrtani prednostni cilji evropske okoljske politike do leta 2020 in predstavljena dolgoročna vizija do leta 2050 za obravnavo osrednjih vprašanj. Temelji na trditvi, da sta gospodarski napredek in blaginja Evropejcev odvisna od zdravja njihovega naravnega kapitala.

Sedmi okoljski program je tesno povezan z drugimi evropskimi političnimi okvirji, kot so strategija Evropa 2020, podnebno-energetski sveženj EU, strategija za biotsko raznovrstnost EU do leta 2020, načrt za učinkovito rabo virov v Evropi in načrt za prehod na nizkoogljično gospodarstvo leta 2050.

Kako opredeliti pojem „dobro živeti“

Sedmi okoljski akcijski program že s svojim naslovom „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ odzrcali izzive, ki nas čakajo, in naš dolgoročni cilj. V gospodarskem smislu dobro živeti pomeni imeti dostojne službe, ki zagotavljajo zadosten dohodek, pa tudi dostop do storitev in blaga. V telesnem smislu pomeni živeti zdravo, brez bolezni, stresa ali hrupa ter imeti dostop do čistega zraka in vode. Toda dobro živeti pomeni tudi sprejemati odločitve, ki nazadnje določajo, kaj proizvajamo in kaj trošimo.

Boj proti netrajnostni potrošnji z zakonodajnimi svežnji in akcijami ozaveščanja o vplivih naših odločitev na okolje se nekaterim morda zdi neučinkovit, počasen in nerealističen. Lahko pa obrnemo logiko in se vprašamo, ali je realistično pričakovati, da bomo lahko večno hodili po poti, ki jo ubiramo zdaj. Naši podatki in pokazatelji kažejo, da to ne bo mogoče.

Ukrepi že potekajo

Vrsta zakonodajnih aktov EU je že sprejeta za uresničevanje prednostnih ciljev sedmega okoljskega akcijskega programa, vključno z direktivo o pticah in direktivo o habitatih, okvirno direktivo o morski strategiji, direktivami o kakovosti zraka, okvirno direktivo o vodah in drugimi ukrepi za obravnavo podnebnih sprememb, kemikalij, ravnanja z odpadki itd.

V proračunu EU so v obdobju 2014–2020 večji zneski namenjeni podpiranju ciljev, povezanih s sedmim okoljskim akcijskim programom. Toda osrednjo vlogo v izvajanju in izboljševanju izvajanja teh direktiv in ukrepov lahko odigrajo države članice EU. Prednostne cilje je treba pretvoriti v konkretne projekte in pobude na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Bližnji pogled na mesta

V sedmem okoljskem akcijskem programu opredelitev okolja ni omejena na pragozdove in nedotaknjena jezera, ki ležijo nekje daleč proč. Zadeva okolje, ki je srce naših družb – mesta, kjer živi 80 % Evropejcev.

Sedmi okoljski akcijski program se ne nanaša le na zelene površine in vode na urbanih območjih ali v njihovi okolici. Njegov širši politični obseg predvideva izboljšanje mobilnosti in kakovosti zraka v mestih, energetske učinkovitosti zgradb, ravnanja z odpadki itd. v jasni in povezani viziji o značilnostih (urbanega) ekosistema.

Ta program je pomemben, pravočasen in ambiciozen korak proti viziji EU leta 2050, zlasti če upoštevamo, da je bil sprejet sredi dolgotrajne gospodarske krize. Uresničevanje njegovih ciljev nam ne bo zagotovilo le bolj zdravega okolja, temveč bo izboljšalo tudi zdravje naših gospodarstev, družin in prijateljev. Veselim se njegovega izvajanja.

Vesele praznike in srečno novo leto.

Hans BRUYNINCKX

Izvršni direktor

Uvodnik objavljen v številki 2013/2 glasila Evropske agencije za okolje, december 2013

Permalinks

Geographic coverage

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: eea newsletter, editorial
Akcije dokumenta