ďalej
späť
body

Article

Predchádzanie vzniku odpadu je východiskom z krízy plastového odpadu

Zmeniť jazyk
Article Publikované 17. 06. 2019 Posledná zmena 11. 05. 2021
4 min read
Plastový odpad je naďalej obrovský a rastúci problém. Ako ho rieši Európska únia? Ioannis Bakas, EEA expert na predchádzanie vzniku odpadu, stručne priblížil obsah správy EEA o predchádzaní vzniku plastového odpadu v Európe, ktorá bola uverejnená tento mesiac.

O čom je nová správa agentúry EEA? Vyvíjajú európske krajiny dostatočné úsilie na vyriešenie tohto problému?

V správe agentúry EEA s názvom Predchádzanie vzniku plastového odpadu v Európe sa preskúmali iniciatívy členských krajín agentúry zamerané na predchádzanie vzniku plastového odpadu. Snažíme sa mapovať a analyzovať typy opatrení, ktoré krajiny prijímajú na zníženie objemu plastového odpadu alebo na zníženie obsahu nebezpečných látok v plastovom odpade. Členské štáty EÚ sa pri vypracúvaní stratégie na predchádzanie vzniku plastového odpadu opierajú najmä o programy na predchádzanie vzniku odpadu. Tie však zahŕňajú širšie opatrenia a nemusia byť nevyhnutne zamerané na plast, ale na obaly vo všeobecnosti. Na základe našej analýzy sme zistili, že v prípade plastových tašiek robia členské štáty naozaj veľa. Sú veľmi aktívne a podarilo sa im už dosiahnuť skvelé výsledky v obmedzení ich používania.

Aký je rozmer problému plastového odpadu v Európe?

V poslednom čase sa venuje veľká pozornosť plastovému odpadu a morskému odpadu. Hlavným problémom v súvislosti s plastom je však rastúca spotreba, ktorá priamočiaro vedie k vzniku odpadu. V budúcnosti bude produkcia plastového odpadu ďalej stúpať a to sa musí riešiť. Pokiaľ ide o predchádzanie vzniku odpadu, som presvedčený, že je správne zameriavať sa na odpad z obalov, pretože tvorí najväčšiu časť plastových spotrebiteľských výrobkov, pričom za ním nasleduje plast z elektroniky a zo stavebníctva. Ďalším problémom je, že ešte nemáme konkrétne ciele na riešenie tohto problému. Ciele môžu mať motivačný účinok. V súčasnosti sa recykluje približne tretina produkovaného plastového odpadu, čo je stúpajúci trend, hoci to zahŕňa aj vývoz mimo EÚ. V tejto správe EEA sa nerieši odpadové hospodárstvo a vývoz odpadu, čo však bude predmetom pripravovanej správy EEA o vývoze plastového odpadu. Vzhľadom na rastúcu spotrebu bude predchádzanie vzniku plastového odpadu naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri nakladaní s množstvom produkovaného odpadu.

Podľa správy sú hlavným problémom plastové obaly. Aké kroky treba podniknúť na zníženie objemu tohto odpadu a predchádzanie jeho vzniku?

Pokiaľ ide o predchádzanie vzniku odpadu a konkrétne o plasty, v správe sa uvádza, že je potrebné vyvinúť veľké úsilie na vypracovanie cielenejších opatrení, ako napríklad zamerať sa na najznečisťujúcejšie druhy plastov, ako sú jednorazové obaly.  Trendy, ako pribúdajúce online nakupovanie, vedú k stále väčšiemu množstvu obalov a my sa zatiaľ len snažíme nájsť spôsob, ako s týmto zvýšeným tokom odpadu zaobchádzať. Súčasné opatrenia majú skôr všeobecný charakter a zameriavajú sa na všetky plastové výrobky. Sú však len miernejšej a nezáväznej povahy, ako napr. informatívne alebo dobrovoľné dohody. Potrebné sú cielenejšie a konkrétnejšie opatrenia, ako sa uvádza v novej smernici o jednorazových plastoch. Pre jednotlivé krajiny by bolo prínosom, ak by mali diverzifikované opatrenia a využili aj iné druhy nástrojov, ako sú napríklad trhové nástroje, systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu s úpravou poplatkov atď.

Čo robí EÚ v tejto oblasti?

Európska komisia a EÚ už majú zavedenú plastovú stratégiu (prijatú v roku 2018) a Európsky parlament a členské štáty EÚ nedávno dokončili a prijali smernicu o jednorazových plastoch. Tieto dva aktuálne príklady úsilia Komisie ešte nie sú premietnuté do našej správy, ktorá mapuje vnútroštátne opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu. Očakáva sa však, že transpozícia smernice do vnútroštátneho práva a inšpirácia zo stratégie pre plasty budú mať v blízkej budúcnosti vplyv na vnútroštátne opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku plastového odpadu.

Akú úlohu zohráva pri predchádzaní vzniku plastového odpadu EEA?

Od roku 2013 agentúra uverejňuje sériu správ o predchádzaní vzniku odpadu, pričom toto je najnovšia správa z tejto série. Skúma sa v nej súčasná situácia a predstavujú sa perspektívy do budúcnosti. Agentúra EEA ponúka svoje stanoviská na možné politické smerovanie, ako aj užitočné informácie o osvedčených postupoch. Snažíme sa hlavne mapovať situáciu v členských krajinách agentúry a navrhovať možnosti na zlepšenie. EEA má mandát na monitorovanie pokroku v predchádzaní vzniku odpadu a vo vývoji smerom k oddeleniu produkcie odpadu od hospodárskeho rastu. Odteraz budeme podľa zmenených právnych predpisov každé dva roky uverejňovať správy o predchádzaní vzniku odpadu, vždy na inú tému, ale vždy so zreteľom na monitorovanie pokroku a hodnotenie implementácie členskými štátmi EÚ. Ďalšiu správu uverejníme v roku 2021. EEA takisto vypracúva a práve aktualizuje prehľady, v ktorých sa mapuje implementácia na úrovni krajín.

 

Ioannis Bakas

Odborník agentúry EEA na predchádzanie vzniku odpadu

Rozhovor uverejnený vo výtlačku č. 02/2019 spravodajcu EEA z júna 2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage