næste
forrige
emner

Article

Forebyggelse er afgørende ved håndtering af plastaffaldskrisen

Skift sprog
Article Udgivet 17/06 2019 Sidst ændret 11/05 2021
3 min read
Plastaffald er fortsat et kæmpestort og voksende problem. Men hvad gør Den Europæiske Union ved problemet? Ioannis Bakkas, EEA’s ekspert i affaldsforebyggelse, giver et kort overblik over EEA's rapport om forebyggelse af plastaffald i Europa, som blev offentliggjort tidligere på måneden.

Hvad handler den nye EEA-rapport om? Gør de europæiske lande nok for at håndtere problemet?

EEA's rapport "Preventing plastic waste in Europe" gennemgik de tiltag, som EEA's medlemslande har foretaget for at forebygge plastaffald. Vi søger at kortlægge og analysere de typer tiltag, de har truffet for at nedsætte mængden af plastaffald eller nedsætte indholdet af farlige stoffer i plastaffald. EU's medlemsstater bruger hovedsageligt deres affaldsforebyggelsesprogrammer som basis for struktureringen af deres forebyggelsesindsats med hensyn til plastaffald . Disse programmer omfatter imidlertid bredere foranstaltninger og er ikke nødvendigvis specielt rettet mod plast, men mod emballage generelt. Vores analyse har dog vist, at medlemsstaterne faktisk gør meget med hensyn til plastbæreposer. De har været meget aktive, og der er opnået imponerende resultater med hensyn til at reducere brugen af dem.

Hvor stort et problem er plastaffald i Europa?

Plastaffald har på det seneste fået stor opmærksomhed, herunder havaffald. Det største problem ved plast er imidlertid, at vi bliver ved med at bruge mere og mere, og at det uundgåeligt bliver til affald. Vi vil se mere og mere plastaffald fremover, og vi er nødt til at gøre noget ved det. Når det gælder forebyggelse, mener jeg, det er korrekt at fokusere på emballageaffald, fordi det udgør størstedelen af de plastprodukter, vi forbruger, efterfulgt af plast i elektronik og byggeri. Endnu et problem er, at vi stadig ikke har konkrete mål for, hvordan problemet skal gribes an. Mål kan virke som motivation. På nuværende tidspunkt genbruger vi omkring en tredjedel af det plastaffald, der produceres. Denne andel er stigende, også selvom den omfatter eksport til lande uden for EU. EEA-rapporten omhandler ikke affaldshåndtering og -eksport; det vil blive emnet for en anden EEA- briefing om eksport af plastaffald. På baggrund af det stigende forbrug vil forebyggelse af plastaffald imidlertid spille en central rolle i håndteringen af de mængder affald, der frembringes.

Rapporten identificerer plastemballage som et stort problem. Hvad skal der gøres for at reducere og forebygge den type affald?

Når det gælder affaldsforebyggelse, specielt plast, som vi nævner i rapporten, er der meget, der kan gøres for at udtænke målrettede foranstaltninger, f.eks. målrettet de mest forurenende plasttyper som engangsemballage.  Den stigende internethandel, har for eksempel øget emballagemængden, og vi følger op på, hvordan man kan håndtere denne øgede affaldsstrøm. De eksisterende foranstaltninger er hovedsageligt generiske og rettet mod plastprodukter generelt. Foranstaltningerne er desuden "bløde", f.eks. af informativ art eller i form af frivillige aftaler. Der er brug for mere målrettede og specifikke foranstaltninger som dem, der er beskrevet i det nye direktiv om engangsplast. Landene ville desuden med fordel kunne diversificere deres foranstaltninger ved at indføre andre typer som f.eks. markedsbaserede redskaber, ordninger for udvidet producentansvar med graduerede afgifter osv.

Hvad gør EU på dette område?

Europa-Kommissionen og EU har nu en plaststrategi (vedtaget i 2018), og Europa-Parlamentet og EU's medlemsstater har for nylig færdiggjort og vedtaget direktivet om engangsplast. Disse to nylige eksempler på Kommissionens indsats afspejler sig endnu ikke i vores rapports kortlægning af nationale foranstaltninger til affaldsforebyggelse. Direktivets gennemførelse og inspirationen fra plaststrategien ventes imidlertid begge i nær fremtid at få indvirkning på de nationale foranstaltninger til forebyggelse af plastaffald.

Hvad er EEA's rolle i forebyggelsen af plastaffald?

EEA har siden 2013 offentliggjort en række rapporter om affaldsforebyggelse, hvor denne rapport er den sidste i rækken. Den gennemgår den aktuelle situation og beskriver nogle fremtidsperspektiver. Vi kan i EEA tilkendegive vores mening om mulige politiske retningslinjer og desuden give nyttig information om bedste praksis. Vi søger hovedsagelig at kortlægge situationen i EEA-landene og beskrive nogle muligheder for forbedring. EEA har mandat til at overvåge fremskridtene inden for affaldsforebyggelse og udviklingen hen imod at afkoble affaldsproduktion fra økonomisk vækst. Fremover vil vi i overensstemmelse med den ændrede lovgivning hvert andet år offentliggøre rapporter om affaldsforebyggelse, hver gang om et nyt emne, men altid under hensyntagen til overvågning af fremskridtene og evaluering af gennemførelsen i EU's medlemsstater. Den næste offentliggør vi i 2021. EEA udarbejder desuden faktablade, som kortlægger gennemførelsen på nationalt plan. De er i øjeblikket ved at blive ajourført.

 

Ioannis Bakas

EEA-ekspert i affaldsforebyggelse

Interviewet er offentliggjort i juni 2019-udgaven af EEA's nyhedsbrev 02/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage