järgmine
eelmine
punktid

Article

Jäätmetekke vältimine on plastijäätmete kriisi lahendamisel keskse tähtsusega

Muutke keelt
Article Avaldatud 2019-06-17 Viimati muudetud 2021-05-11
3 min read
Plastijäätmed on jätkuvalt väga suur ja üha kasvav probleem. Mida teeb Euroopa Liit selle probleemi lahendamiseks? Euroopa Keskkonnaameti (EEA) jäätmetekke vältimise ekspert Ioannis Bakas annab lühiülevaate varem sel kuul avaldatud EEA aruandest plastijäätmete tekke vältimise kohta Euroopas.

Mida EEA uus aruanne käsitleb? Kas Euroopa riikide tegevus on piisav probleemi lahendamiseks?

EEA aruandes „Preventing plastic waste in Europe“ (Plastijäätmete tekke vältimine Euroopas) käsitleti EEA liikmesriikide algatusi plastijäätmete tekke vältimiseks. Püüame kaardistada ja analüüsida, mis liiki meetmeid nad on võtnud plastijäätmete koguse vähendamiseks või ohtlike ainete sisalduse vähendamiseks plastijäätmetes. Et struktureerida jäätmetekke vältimise tegevus plastijäätmete osas, tuginevad ELi liikmesriigid peamiselt oma jäätmetekke vältimise programmidele. Need hõlmavad ulatuslikumaid meetmeid ega pruugi olla suunatud konkreetselt plastile, vaid üldiselt pakenditele. Meie analüüs näitas siiski, et plastist kandekottide osas teevad liikmesriigid tõesti palju. Nad on olnud väga aktiivsed ja plastkottide kasutamise vähendamisel on saavutatud muljetavaldavaid tulemusi.

Kui suur on plastijäätmete probleem Euroopas?

Plastijäätmetele, sealhulgas mereprügile, on pööratud viimasel ajal palju tähelepanu. Peamine plastiga seotud probleem on siiski see, et tarbime üha rohkem ja see tekitab paratamatult jäätmeid. Tulevikus tekib plastijäätmeid üha rohkem ja peame sellega tegelema. Arvan, et jäätmetekke vältimisel on keskendumine pakendijäätmetele õige, sest pakendid moodustavad meie tarbitavatest plasttoodetest suurima osa, millele järgnevad elektroonikas ja ehituses kasutatavad plastid. Veel üks probleem on, et meil puuduvad seni selle probleemi lahendamiseks konkreetsed eesmärgid. Eesmärgid võivad motiveerida. Praegu võtame ringlusse ligikaudu kolmandiku tekitatud plastijäätmetest, mis näitab kasvutendentsi, kuigi hõlmab ka eksporti väljapoole ELi. Käesolev EEA aruanne ei hõlma jäätmekäitlust ja -eksporti, kuid EEA käsitleb seda teemat oma tulevases, plastijäätmete ekspordi ülevaates. Arvestades üha suurenevat tarbimist, on plastijäätmete tekke vältimisel peamine roll jäätmete tekke ennetamisel.

Aruandes tuvastati, et peamine probleem on plastpakendid. Mida on vaja teha selliste jäätmete vähendamiseks ja nende tekke vältimiseks?

Nagu aruandes märgitud, tuleb jäätmete, eriti plastijäätmete tekke vältimiseks palju teha, et töötada välja sihipärasemad meetmed, näiteks suunata tegevus kõige saastavamatele plastitüüpidele, näiteks ühekordselt kasutatavad pakendid.  Selline areng nagu internetikaubanduse levik on suurendanud pakendamist ja püüame tagantjärele leida lahendusi, et selle suurenenud jäätmevooga toime tulla. Olemasolevad meetmed on enamasti üldised ja suunatud kõikidele plasttoodetele. Meetmed on olemuslikult ka leebed, näiteks informatiivsed või vabatahtlike kokkulepete vormis. Vaja on sihipärasemaid ja konkreetsemaid meetmeid, näiteks selliseid, mida on kirjeldatud uues ühekordselt kasutatavate plasttoodete direktiivis. Samuti oleks riikidele kasulik, kui nad mitmekesistaksid oma meetmeid, rakendades näiteks turupõhise lähemise vahendeid, laiendatud tootjavastutuse süsteeme koos tasude eristamisega jne.

Mida teeb Euroopa Liit selles valdkonnas?

Euroopa Komisjon ja EL on kehtestanud plastistrateegia (vastu võetud 2018. aastal) ning Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid said hiljuti valmis ja võtsid vastu ühekordselt kasutatavate plasttoodete direktiivi. Need kaks hiljutist näidet komisjoni tegevusest ei kajastu veel meie aruandes kaardistatud riiklikes jäätmetekke vältimise meetmetes. Eeldatavasti mõjutavad direktiivi ülevõtmine ning plastistrateegiast saadav inspiratsioon lähitulevikus liikmesriikide meetmeid, mis on suunatud plastijäätmete tekke vältimisele.

Mis on EEA roll plastijäätmete tekke vältimises?

EEA on alates 2013. aastast avaldanud mitu aruannet jäätmetekke vältimise kohta ja viimane neist on käesolev aruanne. Aruandes antakse ülevaade hetkeolukorrast ja esitatakse mõned tulevikuväljavaated. EEAs esitame võimalike poliitikasuundade kohta oma seisukoha ja pakume kasulikku teavet parimate tavade kohta. Püüame eelkõige kaardistada olukorda EEA riikides ja leida võimalusi olukorra parandamiseks. EEA-l on volitused seirata, kuidas edeneb jäätmetekke vältimine ning majanduskasvust eraldamine. Muudetud õigusaktide kohaselt avaldame jäätmetekke vältimist käsitlevaid aruandeid nüüdsest alates iga kahe aasta järel ja iga kord eri teemal, kuid arvestades alati edenemise seiret ja hinnates rakendamist ELi liikmesriikides. Järgmise aruande avaldame 2021. aastal. EEA koostab ka riigi tasandil kaardistamist kajastavaid teabelehti, mida praegu ajakohastatakse.

Ioannis Bakas

EEA jäätmetekke vältimise ekspert

Intervjuu avaldati EEA uudiskirjas 02/2019 juunis 2019.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage