neste
forrige
elementer

Article

Forebygging vitalt for å løse plastavfallskrisen

Endre språk
Article Publisert 17.06.2019 Sist endret 11.05.2021
3 min read
Plastavfall er et enormt – og voksende – problem. Men hva gjør EU med dette? Ioannis Bakas, som er ekspert på avfallsforebygging i Det europeiske miljøbyrået (EEA), gir en kort oversikt over innholdet i EEA-rapporten om forebygging av plastavfall i Europa, som ble publisert tidligere denne måneden.

Hva handler denne nye EEA-rapporten om? Gjør landene i Europa nok for å håndtere problemet?

EEA-rapporten “Forbygging av plastavfall i Europa” går gjennom alle initiativene EEAs medlemsstater har iverksatt for å forebygge plastavfall. Vi har prøvd å kartlegge og analysere hvilke typer tiltak de har truffet for å redusere mengdene plastavfall eller mengdene farlige stoffer i plastavfall. I de fleste EU-statene er tiltakene for å forebygge plastavfall strukturert rundt gjeldende avfallsforebyggingsstrategier. Men disse strategiene er mer generelle og ikke nødvendigvis rettet mot plast, men mer mot emballasje i alminnelighet. Imidlertid kom det fram av analysen vår at medlemsstatene har gjort veldig mye når det gjelder plastbæreposer. Her har de vært veldig aktive, og de har da også oppnådd en imponerende reduksjon i bruken av dem.

Hvor stort problem er plastavfall i Europa?

Det har blitt rettet mye oppmerksomhet mot plastavfall i den senere tid, inkludert forsøpling av havet. Men det største problemet med plast er at vi hele tiden bruker mer og mer av det, noe som uunngåelig skaper avfall. Vi kommer til å produsere stadig mer plastavfall, og dette må vi håndtere. Når det gjelder forebygging, mener jeg at fokuset på emballasjeavfall er rett, for emballasje utgjør mesteparten av plastproduktene vi bruker, etterfulgt av elektronikkbransjen og bygge- og anleggsbransjen. Et annet problem er at vi ennå ikke har konkrete mål for håndteringen av problemet. Mål fungerer godt som motivasjon. For tiden gjenvinnes ca. en tredjedel av alt plastavfall, og pilene peker oppover, selv om dette inkluderer eksport fra EU. Denne EEA-rapporten handler ikke om avfallshåndtering og eksport; dét vil bli tema for en annen publikasjon som EEA skal komme med om eksport av plastavfall. Men fordi mengdene plast vi bruker stadig øker, vil forebygging være det viktigste vi kan gjøre for å håndtere plastavfallet som produseres.

Rapporten peker på plastemballasje som det største problemet. Hva må gjøres for å redusere og forebygge emballasjeavfall?

Når vi snakker om avfallsforebygging og nærmere bestemt forebygging av plastavfall, er det som vi sier i rapporten, mye som kan gjøres for å utarbeide mer spesifikke mål og for eksempel sette opp mål for de typene plast som forurenser mest, som engangsemballasje.  Utviklingen der for eksempel netthandel blir stadig mer populært, har økt forbruket av emballasje, og vi henger stadig etter med hensyn til hvordan vi skal håndtere denne økte avfallsstrømmen. Tiltakene vi rår over, er for det meste generelle og gjelder plastprodukter samlet sett. Dessuten er de “myke” og går på bevisstgjøring eller frivillige avtaler. Mer målrettede spesifikke tiltak trengs, som de som beskrives i det nye engangsplastdirektivet. Landene ville dessuten fått mer uttelling for tiltakene om de ble diversifisert, ved for eksempel å innføre markedsbaserte virkemidler og utvide produsentansvarsordningene med varierende avgifter osv.

Hva mer gjør EU på dette området?

Europakommisjonen og EU har nå fått på plass en plaststrategi (vedtatt i 2018), og Europaparlamentet og EUs medlemsstater har nylig sluttført og vedtatt direktivet om engangsplast. Disse to helt ferske eksemplene fra Kommisjonen har ikke kommet med i kartleggingen i denne rapporten av nasjonale avfallsforebyggende tiltak. Men innarbeidingen av direktivet og inspirasjonen fra plaststrategien forventes i nær framtid få innvirkning på medlemsstatenes nasjonale strategier for forebygging av plastavfall.

Hva er EEAs rolle i forebyggingen av plastavfall?

EEA har siden 2013 publisert en rekke rapporter om avfallsforebygging. Dette er den siste i rekken. Denne rapporten oppsummerer status og framtidsutsikter. EEA kan gi sitt syn på ulike politiske muligheter, men vi kan også gi nyttig informasjon om god praksis. Vi prøver for det meste å kartlegge situasjonen i EEA-landene og komme med innspill til forbedringer. EEA skal overvåke framskrittene med hensyn til avfallsforebygging og utviklingen for å frikople avfallsproduksjonen fra økonomisk vekst. Med de nye endringene i regelverket skal vi nå publisere rapporter om avfallsforebygging annethvert år, hver gang med et nytt tema, men fokus vil alltid være på å overvåke utviklingen og vurdere medlemsstatenes gjennomføring av regelverket. Neste rapport skal publiseres i 2021. Faktaarkene som EEA produserer med informasjon om hvordan regelverket er gjennomført i hvert enkelt land, blir for tiden oppdatert.

 

Ioannis Bakas

EEAs ekspert på avfallsforebygging

Dette intervjuet ble publisert i EEAs nyhetsbrev 2019/2, juni 2019.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage