следващ
предишен
елементи

Article

Предотвратяването е от решаващо значение за преодоляване на кризата с пластмасовите отпадъци

Смяна на език
Article Публикуван 17-06-2019 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Проблемът с пластмасовите отпадъци е огромен и продължава да расте. Какво обаче прави Европейският съюз, за да се справи с проблема? Йоанис Бакас, експерт от ЕАОС по предотвратяване на образуването на отпадъци, описва накратко доклада на ЕАОС относно предотвратяването на пластмасовите отпадъци в Европа, публикуван по-рано този месец.

За какво се отнася новият доклад на ЕАОС? Правят ли достатъчно европейските държави за борба с проблема?

В доклада на ЕАОС „Предотвратяване на пластмасовите отпадъци в Европа“ се прави преглед на инициативите, които държавите — членки на ЕАОС, предприемат във връзка с предотвратяването на пластмасовите отпадъци. Правим опит да картографираме и да анализираме видовете мерки, които предприемат държавите за намаляване обема на пластмасовите отпадъци или за ограничаване на количеството на опасните вещества в пластмасовите отпадъци. При структурирането на своите усилия за предотвратяване на пластмасовите отпадъци държавите — членки на ЕС разчитат най-вече на своите програми за предотвратяване на отпадъци. Тези програми обаче включват по-широкообхватни мерки и не са насочени непременно към пластмасовите отпадъци, а към опаковките в общ план. При все това нашият анализ показва, че държавите членки действително полагат огромни усилия във връзка с пластмасовите торбички. Държавите са изключително активни и са постигнали впечатляващи резултати във връзка с намаляването на употребата на такива торбички.

Колко голям е проблемът с пластмасовите отпадъци в Европа?

Напоследък се обръща много внимание на пластмасовите отпадъци, включително на морските отпадъци. Но основният проблем с пластмасата е, че продължаваме да употребяваме все повече, което неизменно води до генериране на отпадъци. В бъдеще ще станем свидетели на генерирането на все повече пластмасови отпадъци и ще трябва да се справим с това. Що се отнася до предотвратяването, мисля, че е правилно да се съсредоточим върху отпадъците от опаковки, защото те представляват най-големият дял от употребяваните пластмасови продукти, следвани от пластмасата в електрониката и строителството. Друг проблем е, че все още не разполагаме с конкретни цели за преодоляване на проблема. Целите могат да мотивират. Понастоящем рециклираме приблизително една трета от генерираните пластмасови отпадъци, с тенденция към увеличение, въпреки че това включва и износ извън ЕС. В настоящия доклад на ЕАОС не се разглежда управлението и износа на отпадъци, но това ще бъде темата на друг предстоящ брифинг на ЕАОС относно износа на пластмасови отпадъци. С оглед на нарастващото потребление обаче, предотвратяването на пластмасовите отпадъци ще играе ключова роля за управлението на обема на генерираните отпадъци.

Пластмасовите опаковки са посочени като основен проблем в доклада. Какво трябва да се направи, за да се намали и предотврати генерирането на такива отпадъци?

Що се отнася до предотвратяването на отпадъци, и по-специално на пластмасови отпадъци, както се посочва в доклада, трябва да се положат сериозни усилия за разработване на по-целеви мерки, насочени например към най-замърсяващите видове пластмаса като опаковките за еднократна употреба.  Някои развития, като например увеличението на пазаруването онлайн, доведоха до нарастване на количеството опаковки, поради което ще трябва да вземем мерки, за да се справим с увеличения поток от отпадъци. Съществуващите мерки като цяло са общи и обхващат всички видове пластмасови продукти. Освен това мерките не са правнообвързващи, а представляват например информативни или доброволни споразумения. Необходими са по-целенасочени и конкретни мерки, като например описаните в новата директива относно пластмасовите изделия за еднократна употреба. Освен това държавите биха имали полза, ако разнообразят своите мерки чрез прилагане и на други видове мерки, например основани на пазара инструменти, схеми за разширена отговорност на производителя с модулиране на таксите и др.

Какво прави ЕС в тази област?

Понастоящем Европейската комисия и ЕС разполагат със стратегия за пластмасите (приета през 2018 г.), а Европейският парламент и държавите — членки на ЕС, наскоро финализираха и приеха Директивата относно пластмасовите изделия за еднократна употреба. Тези два скорошни примера за усилията на Комисията все още не са отразени в националните мерки за предотвратяване на отпадъци, изложена в нашия доклад. При все това се очаква, че транспонирането на Директивата и черпенето на вдъхновение от стратегията за пластмасите ще окажат въздействие върху националните мерки, насочени към предотвратяването на пластмасовите отпадъци в близко бъдеще.

Каква е ролята на ЕАОС в предотвратяването на пластмасовите отпадъци?

От 2013 г. насам ЕАОС публикува редица доклади относно предотвратяването на отпадъци; това е най-новият доклад от тази поредица. В настоящия доклад се прави преглед на сегашната ситуация и се предлагат някои бъдещи перспективи. В ЕАОС можем да предложим нашата гледна точка относно възможните насоки на политиката, но също така можем да предоставим полезна информация за най-добрите практики. Опитваме се най-вече да картографираме ситуацията в държавите-членки на ЕС и да измислим варианти за подобрения. ЕАОС разполага с мандат за проследяване на напредъка в областта на предотвратяването на отпадъци, както и развитието в посока отделяне на генерирането на отпадъци от икономическия растеж. В съответствие с измененото законодателство отсега нататък ще публикуваме доклади относно предотвратяването на отпадъци на всеки две години, всеки път на различна тема, но винаги ще следим напредъка и оценката на изпълнението от страна на държавите — членки на ЕС. Следващият доклад ще бъде публикуван през 2021 г. ЕАОС също така изготвя информационни материали за картографиране на изпълнението на равнището на държавите, като тези материали понастоящем се актуализират.

Ioannis Bakas

Експерт на ЕАОС за предотвратяване на образуването на отпадъци

Интервюто е публикувано в юнското издание на Информационния бюлетин на ЕАОС, бр.2 от 2019 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ