ďalej
späť
body

Article

Rozhovor –výrobcovia-spotrebitelia a energetická kríza: občania, ktorí prispievajú k transformácii energetiky v Európe

Zmeniť jazyk
Article Publikované 26. 10. 2022 Posledná zmena 16. 03. 2023
3 min read
Kto sú angažovaní spotrebitelia, resp. výrobcovia-spotrebitelia energie a akú úlohu môžu zohrávať pri podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov v celej Európe? S expertom EEA v oblasti energetiky a životného prostredia Javierom Esparragom sme sa rozprávali o tom, ako môžu občania, inštitúcie a podniky pomôcť riešiť súčasnú energetickú krízu tým, že sa stanú výrobcami-spotrebiteľmi, ktorí vyrábajú aj spotrebúvajú energiu z obnoviteľných zdrojov. EEA uverejnila začiatkom tohto mesiaca správu, ktorá poskytuje prehľad o úlohe výrobcov-spotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a narastajúcom využívaní tohto modelu v praxi vďaka lepším a lacnejším technológiám a politickým opatreniam, ktoré slúžia na jeho podporu.

Pojem výrobcovia-spotrebitelia (z angl. prosumers) sa zdá byť čoraz častejším javom v celej Európe. Čo presne si treba predstaviť pod pojmom „výroba-spotreba“?

Pojem výroba-spotreba je veľmi široký a definície sa často prekrývajú. V najužšom zmysle slova sú výrobcami-spotrebiteľmi jednotlivci, inštitúcie alebo malé podniky, ktoré vyrábajú aj spotrebúvajú energiu. V našom ponímaní však ide o širší pojem, ktorý zahŕňa aj všetky osoby, ktoré aktívne prispievajú k systému energetiky, napríklad tým, že pomáhajú stabilizovať sieť pomocou svojich batérií. Výrobcovia-spotrebitelia môžu konať individuálne alebo kolektívne, napríklad v energetickom družstve.

Naša nedávna správa EEA s názvom Energy Prosumers in Europe — Citizen participation in the energy transition (Výrobcovia-spotrebitelia energie v Európe – Účasť občanov na transformácii energetiky) sa zaoberá touto novou praxou.

Aké sú kľúčové prínosy výroby-spotreby v porovnaní s veľkými zariadeniami na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov? Aké sú nevýhody?

Je ich toľko, že človek má čo robiť, aby si vybral! Za všetky prínosy spomeniem aspoň tri. Po prvé, výrobcov-spotrebiteľov zvyčajne menej zasiahnu vysoké ceny energie, pretože často vyrábajú časť energie, ktorú spotrebúvajú. Po druhé, mnohé zariadenia výrobcov-spotrebiteľov sú umiestnené na strechách, čím sa predíde potrebe ďalších pozemkov. Po tretie, tieto projekty zvyčajne financujú domácnosti, takže sú dobrým spôsobom mobilizácie súkromných úspor na transformáciu energetiky.

Má to aj značné nevýhody. Jednou z hlavných nevýhod je, že projekty výrobcov-spotrebiteľov sú často menej nákladovo efektívne ako veľké projekty, a to skrátka z dôvodu úspor z rozsahu. Kritiku si vyslúžili aj vysoké počiatočné náklady niektorých modelov výrobcov-spotrebiteľov, pretože nie každý si ich môže dovoliť.

V konečnom dôsledku sa domnievam, že energetický systém budúcnosti bude decentralizovanejší s kombináciou veľkých a malých elektrární pripojených prostredníctvom pružnej inteligentnej siete.

Akú veľkú úlohu môžu zohrávať občania, ktorí sú výrobcami-spotrebiteľmi, pri pomoci so znižovaním negatívnych vplyvov súčasnej energetickej krízy, najmä účtov za energiu?

Potenciál je obrovský. Domácnosť môže niekedy pokryť celú svoju potrebu elektrickej energie vlastnou výrobou, najmä v kombinácii s batériami a tepelným čerpadlom. Malé projekty sa zvyčajne môžu realizovať pomerne rýchlo ako reakcia na obdobia vysokých cien energie.

Počas niekoľkých posledných mesiacov sme v praxi svedkami obrovského dopytu po strešných solárnych paneloch. Existujú však určité faktory, ktoré obmedzujú rýchlosť realizácie projektov výrobcov-spotrebiteľov. Napríklad v súčasnosti existujú problémy s dodávkami solárnych panelov a ich komponentov. Čas potrebný na získanie povolenia, ako aj chýbajúce zručnosti môžu tiež viesť k oneskoreniu. Samozrejme, nie každý má vhodnú strechu.

Je to založené len na používaní solárnych panelov spotrebiteľmi? O akých ďalších technológiách je reč?

Tou najobľúbenejšou je strecha so solárnymi panelmi. Niektorí kolektívni výrobcovia-spotrebitelia však investujú aj do iných technológií, napríklad veternej energie, výroby vodnej energie v malom alebo diaľkového vykurovania.

Aké politické opatrenia EÚ prispievajú k podpore spotreby?

V prepracovanom znení smernice o energii z obnoviteľných zdrojov a smernice o vnútornom trhu s elektrinou sa vymedzili rôzne typy výrobcov-spotrebiteľov a stanovili sa podrobné práva a povinnosti každého z nich. Najväčší tlak na spotrebu však prišiel v máji minulého roka s navrhovaným plánom REPowerEU a jeho iniciatívou solárnych panelov na strechách. Tento návrh obsahuje zákonnú povinnosť inštalovať solárne panely v nových budovách a nabáda krajiny, aby znížili byrokraciu, poskytovali stimuly a poradenstvo občanom o tom, ako sa stať výrobcami-spotrebiteľmi. Skutočne ide o prelomovú vec.

Do akej miery by bolo pre spotrebiteľa energie jednoduché stať sa „výrobcom-spotrebiteľom“?

To vo veľkej miere závisí od daného modelu výrobcu-spotrebiteľa, pričom takýchto modelov existuje veľa. Napríklad niekto, kto chce inštalovať solárne panely na svojej streche, by mal počítať s vyššou počiatočnou investíciou a tiež s určitým plánovaním, vybavovaním povolení a niekedy aj čakacím zoznamom pri vyhľadávaní kvalifikovaných odborníkov.

Naopak pripojenie k veľkému energetickému družstvu môže byť takmer rovnako jednoduché ako zmena dodávateľa energie. Situácia je rôzna na rôznych miestach, ale zníženie týchto počiatočných prekážok má zásadný význam pre rýchlejšie osvojenie koncepcie výroby-spotreby.

Aké sú kľúčové výzvy a prekážky, ktorým čelia výrobcovia-spotrebitelia a čo môže urobiť štát?

Kľúčový význam má jasný, stabilný a dobre vypracovaný politický rámec. V niektorých krajinách nie je výroba-spotreba riadne začlenená do vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov, čo vytvára neistotu pre potenciálnych výrobcov-spotrebiteľov. Často je prekážkou aj prístup k financiám a nedostatok informácií. Národné alebo regionálne orgány môžu vytvoriť jednotné kontaktné miesta, aby občania mali prístup k informáciám o technických a regulačných aspektoch, ako aj o dostupnej finančnej podpore. Štát by mal riešiť aj nedostatok zručností a prispôsobiť odbornú prípravu potrebám trhu.

Aké ďalšie kroky vykonáva EEA v tejto oblasti?

V súčasnosti dokončujeme brífing EEA, ktorý je krátkym online hodnotením výrobcov-spotrebiteľov a miest, ktoré uverejníme v nadchádzajúcich mesiacoch. Obsahuje analýzu špecifických faktorov, ktoré ovplyvňujú výrobcov-spotrebiteľov v mestských oblastiach, a toho, ako ich obce môžu podporiť.

Javier Esparrago

Odborník EEA v oblasti životného prostredia a energetiky

Rozhovor uverejnený v čísle 03/2022 spravodajcu EEA

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage