další
předchozí
položky

Article

Rozhovor – prozumenti a energetická krize: občané, kteří přispívají k transformaci evropské energetiky

Změnit jazyk
Article Publikováno 14.11.2022 Poslední změna 16.03.2023
5 min read
Kdo jsou „prozumenti“ energie a jakou roli mohou hrát při podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů v celé Evropě? Sešli jsme se s expertem na energetiku a životní prostředí z EEA Javierem Esparragonem, abychom si popovídali o tom, jak mohou občané, instituce a podniky pomoci řešit současnou energetickou krizi tím, že se stanou prozumenty, kteří vyrábějí a zároveň spotřebovávají energii z obnovitelných zdrojů. Začátkem tohoto měsíce EEA zveřejnila zprávu, která přináší přehled o úloze prozumentů energie z obnovitelných zdrojů a rozmachu využívání tohoto modelu v návaznosti na lepší a levnější technologie a na politiky, které je podporují.

Zdá se, že „prozumenti“ se v celé Evropě objevují stále častěji. Co přesně „prozumenství“ znamená?

Pojem „prozumenství“ je velmi široký a definice se často překrývají. V nejužším smyslu jsou prozumenti jednotlivci, instituce nebo malé podniky, které energii vyrábějí i spotřebovávají. V  EEA však tuto definici rozšiřujeme tak, aby zahrnovala všechny subjekty, které aktivně přispívají k energetickému systému, například tím, že využíváním svých baterií pomáhají stabilizovat síť. Prozumenti mohou působit jako jednotlivci, nebo ve skupině, například v rámci energetického družstva.

Touto novou praxí se zabývá nedávná zpráva EEA s názvem Energy Prosumers in Europe — Citizen participation in the energy transition (Prozumenti energie v Evropě – účast občanů na transformaci energetiky).

 

Jaké jsou hlavní výhody prozumenství ve srovnání s velkými elektrárnami využívajícími energii z obnovitelných zdrojů? Má také nějaké nevýhody?

Je jich nepřeberné množství! Ale uvedu pouze tři výhody. Za prvé, prozumenti jsou obvykle méně zasaženi vysokými cenami energií, protože část energie, kterou spotřebovávají, si často vyrábějí sami. Za druhé, mnoho zařízení prozumentů je umístěno na střechách, takže nejsou potřeba další pozemky. Za třetí, tyto projekty jsou obvykle financovány domácnostmi, takže představují dobrý způsob, jak při transformaci energetiky mobilizovat soukromé úspory.

Existují však také značné nevýhody. Jednou z hlavních nevýhod je to, že projekty prozumentů jsou často méně nákladově efektivní než velké projekty, a to čistě z důvodu úspor z rozsahu. Kritizovány jsou také vysoké počáteční náklady některých modelů prozumentů, protože ne každý si je může dovolit.

Věřím, že energetický systém budoucnosti bude decentralizovanější a bude zahrnovat velké a malé elektrárny propojené flexibilní inteligentní sítí.

 

Do jaké míry mohou prozumenti z řad občanů pomáhat snižovat negativní dopady současné energetické krize, zejména výdaje na energie?

Potenciál je obrovský. Domácnost může někdy pokrýt celou svou potřebu elektrické energie vlastní výrobou, zejména pokud využívá baterie a tepelné čerpadlo. Jako reakce na vysoké ceny energie mohou být malé projekty obvykle realizovány poměrně rychle.

V posledních měsících jsme svědky obrovské poptávky po solárních střešních panelech. Existují však určité faktory, které omezují rychlost, s jakou mohou být projekty prozumentů realizovány. V současné době se například vyskytují problémy s dodávkami solárních panelů a jejich součástí. Ke zpoždění může rovněž dojít při získávání povolení nebo z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Ne každý má také střechu, na kterou lze panely nainstalovat.

 

Je prozumenství založeno pouze na používání solárních panelů spotřebiteli? Jaké další technologie využívá?

Upřednostňovanou technologií je solární střecha. Někteří prozumenti působící ve skupině však investují také do jiných technologií, například větrné energie, malých vodních elektráren nebo centrálního zásobování teplem.

 

Jaké politiky EU pomáhají při podpoře prozumenství?

Přepracované znění směrnice o obnovitelných zdrojích energie a směrnice o vnitřním trhu s elektřinou definují různé typy prozumentů a stanoví pro každý z nich podrobná práva a povinnosti. Největší tlak na prozumenství však vznikl v květnu loňského roku s navrhovaným plánem REPowerEU a jeho iniciativou pro solární střechy. Tento návrh obsahuje zákonnou povinnost instalovat solární panely na nové budovy a pobízí země, aby omezily byrokracii, poskytovaly pobídky a radily občanům, jak se stát prozumenty. Jedná se o skutečně zásadní zlom.

 

Jak snadné je pro spotřebitele energie stát se „prozumentem“?

Do značné míry to závisí na modelu prozumentů, těch však existuje nepřeberné množství. Například někdo, kdo chce nainstalovat solární panely na své střeše, by měl počítat s vysokou počáteční investicí a také s určitým plánováním, získáním povolení a někdy i dlouhou čekací dobou na kvalifikované odborníky.

Na druhou stranu připojení se k velkému energetickému družstvu může být téměř stejně snadné jako změna dodavatele energie. Situace se v různých místech značně liší, ale snížení těchto počátečních překážek je pro rychlejší rozšíření prozumenství velice důležité.

 

Jaké jsou hlavní výzvy a překážky, jimž prozumenti čelí, a co mohou udělat vlády?

Nejdůležitější je jasný, stabilní a dobře vypracovaný politický rámec. V některých zemích není prozumenství řádně začleněno do národních právních a správních předpisů, což pro potenciální prozumenty představuje nejistotu. Překážkou je často i přístup k finančním prostředkům a nedostatek informací. Národní nebo regionální orgány mohou vytvořit jednotná kontaktní místa, kde mají občané přístup k informacím o technických a regulačních aspektech, stejně tak i o dostupné finanční podpoře. Vlády by rovněž měly řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků a odbornou přípravu přizpůsobit potřebám trhu.

 

Co dalšího v této oblasti podniká EEA?

V současné době dokončujeme sdělení o prozumentech a městech. Jedná se o krátké on-line hodnocení, jež zveřejníme v nadcházejících měsících. Přináší analýzu konkrétních faktorů, které mají dopad na prozumenty v městských oblastech, a toho, jak je obce mohou podpořit.

Javier Esparrago

expert EEA na životní prostředí a energetiku

Rozhovor zveřejněný ve zpravodaji EEA č. 03/2022

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage