nästa
föregående
poster

Article

Intervju Prosumenter och energikrisen: medborgarnas bidrag till energiomställningen i Europa

Ändra språk
Article Publicerad 2022-10-14 Senast ändrad 2023-03-16
3 min read
Vad är energiprosumenter och vilken roll kan de spela för att främja användningen av förnybar energi i Europa? Vi har talat med Europeiska miljöbyråns energi- och miljöexpert Javier Esparrago om hur medborgarna, institutionerna och företagen kan bidra till att hantera den nuvarande energikrisen genom att bli prosumenter som både producerar och konsumerar förnybar energi. Miljöbyrån offentliggjorde tidigare denna månad en rapport som ger en översikt över den roll som prosumenter av förnybar energi spelar och hur dessa blir allt flera till följd av bättre och billigare teknik och politik som stödjer dem.

Prosumenter verkar vara ett växande fenomen i hela Europa. Vad menas egentligen med ”prosumtion”?

Begreppet prosumtion är mycket brett och definitionerna överlappar ofta varandra. I strikt bemärkelse är prosumenter personer, institutioner eller småföretag som både producerar och konsumerar energi. Vi utvidgar dock begreppet till att omfatta alla dem som aktivt bidrar till energisystemet, till exempel genom att använda sina batterier för att hjälpa till att stabilisera nätet. Prosumenter kan agera individuellt eller kollektivt, till exempel som ett energikooperativ.

I vår nya rapport ”Energiprosumenter i Europa medborgardeltagande i energiomställningen” granskas denna framväxande praxis.

Vilka är de främsta fördelarna med prosumtion jämfört med storskaliga anläggningar för förnybar energi? Vilka är nackdelarna?

Det finns både flera fördelar och nackdelar. Jag kommer endast att ta upp tre fördelar. För det första drabbas prosumenter vanligen i lägre grad av höga energipriser eftersom de ofta skapar en del av den energi som de konsumerar. För det andra är många prosumenters anläggningar placerade på tak, vilket gör att ingen ytterligare mark behövs. För det tredje finansieras dessa projekt vanligen av hushållen, så det är ett bra sätt att använda privata besparingar i energiomställningen.

Det finns också betydande nackdelar. En av de främsta nackdelarna är att prosumenters projekt ofta är mindre kostnadseffektiva än storskaliga projekt, vilket har att göra med stordriftsfördelar. Det finns också kritik mot de höga initialkostnaderna för vissa prosumentmodeller eftersom inte alla har råd med dem.

I slutändan tror jag att det framtida energisystemet kommer att vara mer decentraliserat, med en blandning av stor- och småskaliga anläggningar som är anslutna till ett flexibelt smart nät.

I vilken grad kan medborgarprosumenterna bidra till att minska de negativa effekterna av den nuvarande energikrisen, särskilt energikostnaderna?

Det finns en enorm potential. Ett hushåll kan ibland täcka hela sitt elbehov genom egenproduktion, särskilt i kombination med batterier och värmepump. Småskaliga projekt kan vanligen genomföras relativt snabbt för att hantera perioder med höga energipriser.

Faktum är att vi under de senaste månaderna sett att det finns en enorm efterfrågan på solpaneler för tak. Det finns dock vissa faktorer som sätter gränser för hur snabbt prosumentprojekt kan genomföras. Till exempel finns det för närvarande leveransproblem när det gäller solpaneler och deras komponenter. Problem med tillstånd och brist på kompetens kan också leda till förseningar. Och naturligtvis har inte alla ett tak som kan täckas av paneler.

Handlar detta enbart om konsumenters användning av solpaneler? Vilken annan teknik finns det?

Solenergi på tak är den dominerande tekniken. Men vissa kollektiv av prosumenter investerar också i annan teknik, såsom vindkraft, mindre vattenkraftverk eller fjärrvärme.

På vilket sätt bidrar EU till att främja prosumtion?

I det omarbetade direktivet om förnybar energi och direktivet om den inre marknaden för el definieras olika typer av prosumenter och detaljerade rättigheter och skyldigheter fastställs för var och en av dessa. Men den senaste satsningen på prosumtion lanserades i maj förra året genom den föreslagna planen REPowerEU och initiativet för solenergi på tak som ingår i denna. Detta förslag innefattar en lagstadgad skyldighet att installera solpaneler i nya byggnader och uppmuntra länderna att minska byråkratin, tillhandahålla incitament och ge råd till medborgarna om hur de kan bli prosumenter. Förslaget är i högsta grad banbrytande.

Hur enkelt är det för en energikonsument att bli prosument?

Det beror till stor del på vilken prosumentmodell som används, och det finns många att välja emellan. Till exempel bör den som vill installera solpaneler på sitt tak räkna med att den första investeringen blir omfattande och att det krävs viss planering, tillstånd och ibland en väntelista för kvalificerade yrkesutövare.

På motsatt sätt kan det vara nästan lika enkelt att gå med i ett stort energikooperativ som att byta energileverantör. Det finns stora variationer, men att minska dessa inledande hinder är avgörande för att det ska gå snabbare att bli prosument.

Vilka är de största utmaningarna och hindren som prosumenter möter och vad kan staten göra?

En tydlig, stabil och välutvecklad politisk ram är A och O. I vissa länder har prosumtion inte införlivats ordentligt i nationella lagar och bestämmelser, vilket skapar osäkerhet bland potentiella prosumenter. Bristande tillgång till finansiering och information är ofta också ett hinder. Nationella eller regionala myndigheter kan inrätta gemensamma kontaktpunkter där medborgarna har tillgång till information om tekniska och regleringsmässiga aspekter samt om det finansiella stöd som finns. På statlig nivå bör man också ta itu med bristen på kompetens och anpassa yrkesutbildningen till marknadens behov.

Vad gör miljöbyrån mer på detta område?

Vi håller för närvarande på att färdigställa en briefing, dvs. en kort onlinebedömning, som vi kommer att offentliggöra under de närmaste månaderna och som handlar om prosumenter och städer. I denna analyseras specifika faktorer som påverkar prosumenter i stadsområden och hur kommunerna kan stödja dem.

Javier Esparrago

Europeiska miljöbyråns miljö- och energiexpert

Intervjun offentliggjordes i Europeiska miljöbyråns nyhetsbrev 03/2022

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage