следващ
предишен
елементи

Article

Интервю — произвеждащите потребители и енергийната криза: приносът на гражданите към енергийния преход на Европа

Смяна на език
Article Публикуван 14-10-2022 Последна промяна 16-03-2023
3 min read
Какво представляват „произвеждащите потребители“ и каква роля могат да играят те за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в цяла Европа? Срещнахме се с експерта на ЕАОС в областта на енергетиката и околната среда Хавиер Еспараго, за да поговорим за това как гражданите, институциите и предприятията могат да допринесат за преодоляване на настоящата енергийна криза, като се превърнат в произвеждащи потребители, които сами произвеждат и потребяват енергия от възобновяеми източници. По-рано този месец ЕАОС публикува доклад, в който се прави преглед на ролята на произвеждащите потребители на енергия от възобновяеми източници и на увеличаването на тази практика вследствие на по-добрите и по-евтини технологии и политики, които я насърчават.

Изглежда, че терминът „произвеждащи потребители“ се разпространява все по-широко в Европа. Какво точно се има предвид под „производство от потребители“?

Терминът „производство от потребители“ е много широко понятие и определенията често се припокриват. В най-тесния смисъл на думата произвеждащите потребители са онези лица, институции или малки предприятия, които произвеждат, но и потребяват енергия. Разширяваме обаче понятието, така че да обхване всички, които активно участват в енергийната система, например като помагат за стабилизиране на мрежата, като използват своите акумулатори. Произвеждащите потребители могат да действат индивидуално или колективно, например като се включат в енергийна кооперация.

В неотдавнашния доклад на ЕАОС „Energy Prosumers in Europe — Citizen participation in the energy transition“ (Произвеждащи потребители на енергия в Европа — участие на гражданите в енергийния преход)“ се разглежда тази нововъзникваща практика.

Какви са основните ползи от производството на енергия от потребители в сравнение с големите централи за енергия от възобновяеми източници? Какви са недостатъците?

Толкова много неща могат да се изброят! Ще избера само три ползи. Първо, произвеждащите потребители обикновено са по-малко уязвими на повишаването на цените на енергията, тъй като често генерират част от енергията, която консумират. Второ, много от инсталациите на произвеждащите потребители са разположени на покриви, с което се избягва необходимостта от допълнителна земя. Трето, тези проекти обикновено се финансират от домакинствата, така че те са добър начин за привличане на лични спестявания в енергийния преход.

Има обаче и някои значителни недостатъци. Един от основните недостатъци е, че проектите за произвеждащи потребители често са по-неефективни от гледна точка на разходите, отколкото широкомащабните проекти, просто поради ефекта от мащаба. Високите начални разходи за някои модели за произвеждащи потребители също търпят критика, тъй като не всеки може да си го позволи.

В крайна сметка вярвам, че енергийната система в бъдеще ще бъде по-децентрализирана, с комбиниране на големи и малки инсталации, свързани чрез гъвкава интелигентна мрежа.

Колко голямо е въздействието, което произвеждащите потребители могат да окажат, за да спомогнат за намаляване на отрицателните последици от настоящата енергийна криза, особено върху сметките за енергия?

Потенциалът е огромен. Понякога домакинството може да покрие всичките си нужди от електроенергия чрез собствено производство, особено в комбинация с акумулатори и термопомпа. Обикновено малките проекти могат да бъдат изпълнявани сравнително бързо в отговор на повишаване на цените на енергията.

Всъщност през последните няколко месеца се наблюдава огромно търсене на слънчеви покривни панели. Съществуват обаче някои фактори, които ограничават бързината, с която могат да се реализират проектите за произвеждащи потребители. Например понастоящем има проблеми с доставките на слънчеви панели и компонентите им. Получаването на разрешително, както и недостигът на умения, също могат да доведат до забавяния. Разбира се, не всеки покрив е годен за инсталиране на панели.

Дали това се основава само на използването на слънчеви панели от потребителите? За какви други технологии става въпрос?

Соларният покрив е предпочитаната технология. Някои произвеждащи потребители се кооперират и инвестират и в други технологии, например вятърна енергия, малки водноелектрически централи или централно отопление.

Какви политики на ЕС спомагат за насърчаване на производството от потребители?

Преработената Директива за енергията от възобновяеми източници и Директивата за вътрешния пазар на електроенергия определят различни видове произвеждащи потребители и разписват подробни права и задължения за всеки от тях. През май миналата година обаче най-големият тласък за произвеждащото потребление беше постигнат с предложения план REPowerEU и неговата инициатива за слънчева енергия. Това предложение включва правно задължение за инсталиране на слънчеви панели в новите сгради и насърчава държавите да намалят бюрокрацията, да предоставят стимули и да съветват гражданите как да станат произвеждащи потребители. Това наистина е решаващ фактор.

Колко лесно би било за потребителя на енергия да се превърне в „произвеждащ потребител“?

Това зависи в голяма степен от модела на произвеждащия потребител, а тези модели са най-различни. Например някой, който желае да инсталира слънчеви панели на покрива си, следва да очаква значителна първоначална инвестиция, също така проектиране, издаване на разрешителни и понякога списък на чакащите за квалифицирани специалисти.

Точно обратното, присъединяването към голяма енергийна кооперация може да бъде почти толкова лесно, колкото смяната на доставчика на енергия. Така че всичко зависи от много фактори, но намаляването на препятствията при навлизане на пазара е от ключово значение за по-бързото приемане на производството от потребители.

Какви са основните предизвикателства и пречки пред произвеждащите потребители и какво могат да направят правителствата?

От ключово значение е наличието на ясна, стабилна и добре развита политическа рамка. В някои държави производството от потребители не е регламентирано в националните законови и подзаконови актове, с което се създава несигурност за потенциалните произвеждащи потребители. Често достъпът до финансиране и липсата на информация също са пречка. Националните или регионалните органи могат да създадат обслужване на едно гише, където гражданите да имат достъп до информация относно техническите и регулаторните аспекти, както и относно наличната финансова подкрепа. Правителствата следва също така да се справят с недостига на умения и да адаптират професионалното обучение спрямо нуждите на пазара.

Каква е по-нататъшната дейност на ЕАОС в тази област?

В момента приключваме брифинг на ЕАОС, представляващ кратка онлайн оценка, която ще публикуваме през следващите месеци, относно произвеждащите потребители в градовете. В брифинга се прави анализ на специфичните фактори, които засягат произвеждащите потребители в градските райони, и на начините, по които общинските власти могат да им окажат подкрепа.

Javier Esparrago

Експерт на ЕАОС в областта на околната среда и енергетиката

Интервю, публикувано в бюлетин на ЕАОС, брой № 3/2022

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ