ďalej
späť
body

Article

Úvodník – Príprava Európy na zmenu klímy

Zmeniť jazyk
Article Publikované 05. 03. 2024 Posledná zmena 05. 03. 2024
4 min read
Photo: © Zvonimir Zvonar, Climate Change PIX /EEA
Leto 2023 sa zapíše do pamäti extrémnym počasím – od prírodných požiarov až po katastrofálne povodne na juhu Európy. Ako sme pripravení na takéto udalosti a ich dôsledky? Neúprosné vlny horúčav, ktoré postihujú milióny Európanov na celom kontinente, prírodné požiare a prívalové povodne, ktoré majú vplyv na mnohé komunity, si vyžadujú ešte ambicióznejšie opatrenia na prípravu na novú realitu a zároveň urýchlenie prechodu na udržateľnosť.

Toto leto bolo najhorúcejším letom na svete a piatym najhorúcejším v Európe. Prírodné požiare v EÚ v tomto roku doteraz spálili viac ako 468 000 hektárov, pričom mnohé z nich postihli turistické destinácie na juhu Európy a zasiahli miestne hospodárstvo. Po dlhých obdobiach intenzívnych horúčav a sucha boli na Rodose a Korfu v priebehu niekoľkých hodín ťažko postihnuté celé komunity a ich živobytie.

Zasiahnutá bola aj príroda. Viac ako 40 % plochy spálenej v tomto roku boli oblasti patriace do sústavy Natura 2000, čo malo vplyv na biotopy a druhy závislé od týchto ekosystémov. Vlny horúčav sprevádzali prudké dažde a prívalové povodne v Bulharsku, Grécku, Slovinsku a Turecku, čo malo za následok straty na životoch a značné hospodárske straty. Za posledných 42 rokov dosiahli hospodárske straty a škody spôsobené extrémnymi poveternostnými a klimatickými podmienkami celkovú výšku najmenej 560 miliárd EUR, pričom v rokoch 2021 a 2022 ročné straty presiahli výšku 50 miliárd EUR. Podobné straty možno očakávať aj v roku 2023.

Rok čo rok nás prekvapí rastúca závažnosť týchto udalostí a zarmucuje rozsah spôsobených/vzniknutých strát. Tieto extrémne výkyvy počasia by nás však už nemali prekvapovať. Žiaľ, prežívame klimatický scenár, pred ktorým nás vedci varujú už desaťročia.


Nová realita: teplejšie, suchšie, vlhšie

Začiatkom leta sme na internete uverejnili článok Extrémne letné počasie v meniacej sa klíme: je Európa pripravená?, kde je pozornosť upriamená na hlavné letné extrémy počasia, ktoré majú čoraz väčší vplyv na európske obyvateľstvo, hospodárstvo a prírodu. Používatelia majú k dispozícii interaktívne mapy a grafy s informáciami o vlnách horúčav, záplavách, suchách a prírodných požiaroch, ako aj o ochoreniach priamo spojených so zmenou klímy, ako je horúčka dengue. Okrem posúdenia vplyvov minulých udalostí sa v článku uvádza výhľad do budúcnosti, ktorý je založený na najnovších vedeckých poznatkoch.

Odkaz je jasný: očakáva sa, že letá prinesú väčšie, silnejšie a dlhšie vlny horúčav, častejšie a extrémnejšie záplavy, ako aj väčšie suchá a prírodné požiare, a zvýšenie výskytu ochorení priamo spojených so zmenou klímy. Ako tento týždeň v súvislosti s Európskou zelenou dohodou vo svojom prejave o stave EÚ uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová: „Toto je realita vriacej planéty“.

Európa už prijíma opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy, ale naša analýza poukazuje na oblasti, v ktorých je potrebné prijať naliehavé a dodatočné opatrenia. Musíme minimalizovať vplyv zmeny klímy na našu spoločnosť a hospodárstvo a existuje mnoho výziev, ktoré musíme riešiť. Ako môžeme lepšie chrániť najzraniteľnejšie osoby, ako sú starší ľudia, pred ťažkými vlnami horúčav? Ako môžeme pripraviť naše mestá na povodne, vlny horúčav alebo sucho?

Vieme, že aj poľnohospodárstvo sa bude musieť prispôsobiť. Ako môžeme zabezpečiť, aby poľnohospodárstvo naďalej poskytovalo potraviny a stabilné príjmy poľnohospodárom a zároveň prispievalo k plneniu európskych cieľov v oblasti udržateľnosti? Ako sa môže spoločnosť pripraviť na túto novú realitu?

 

Pripravenosť spoločnosti

Vplyvy zmeny klímy a úrovne pripravenosti spoločnosti sa v rámci Európy výrazne líšia. Opatrenia, ktoré musia spoločenstvá prijať, musia zohľadňovať miestne výzvy, ktorým čelia, a zdroje, ktoré majú k dispozícii. Pri príprave Európy budú rozhodujúce znalosti. Európska platforma pre adaptáciu na zmenu klímy Climate-ADAPT ponúka viac ako 100 prípadových štúdií a príkladov potenciálnych možností adaptácie, ako aj nástroje na podporu plánovania adaptácie.

EEA podporuje adaptačné politiky a ich implementáciu v Európe prostredníctvom série ukazovateľov a hodnotení vrátane európskeho hodnotenia klimatických rizík, ktoré uverejníme začiatkom budúceho roka. Budú sa v ňom posudzovať súčasné a budúce vplyvy zmeny klímy a riziká súvisiace so životným prostredím, hospodárstvom a širšou spoločnosťou v Európe.

Adaptačné opatrenia musia ísť ruka v ruke s potrebou drasticky a rýchlo znížiť emisie skleníkových plynov. Toto úsilie treba doplniť rovnako ambicióznymi opatreniami na boj proti znečisťovaniu, strate biodiverzity a neudržateľnému využívaniu zdrojov. Tieto opatrenia je potrebné zaviesť spravodlivým a férovým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že najviac znevýhodnení členovia našej spoločnosti nezostanú bokom.

Európska zelená dohoda ponúka komplexný a súdržný politický rámec pre opatrenia vo všetkých týchto oblastiach. Uplatňovanie Zelenej dohody je rozhodujúce pre posilnenie celkovej odolnosti spoločnosti v Európe. V EEA sme spolu s našou sieťou Eionet plne odhodlaní poskytovať údaje a poznatky potrebné na podporu vykonávania Európskej zelenej dohody.

 

Leena Ylä-Mononen
Výkonná riaditeľka EEA

Úvodník uverejnený v septembrovom vydaní spravodajcu EEA č. 03/2020

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: extreme weather
Akcie dokumentu