nästa
föregående
poster

Article

Ledare – Förbereda Europa inför ett klimat i förändring

Ändra språk
Article Publicerad 2024-03-05 Senast ändrad 2024-03-05
4 min read
Photo: © Zvonimir Zvonar, Climate Change PIX /EEA
Från skogsbränder till katastrofala översvämningar i södra Europa – sommaren 2023 kommer att bli ihågkommen för extrema väderförhållanden. Hur väl förberedda är vi inför sådana händelser och deras effekter? Med obevekliga värmeböljor som drabbar miljontals européer över hela kontinenten samt skogsbränder och översvämningar som påverkar många samhällen krävs det ännu mer ambitiösa åtgärder för att förbereda oss inför en ny verklighet och samtidigt påskynda omställningen till hållbarhet.

Denna sommar var den varmaste som någonsin uppmätts på global nivå och den femte varmaste i Europa. Skogsbränderna i EU har bränt ner över 468 000 hektar hittills i år. Många av bränderna påverkar turistmål i sydliga länder och slår mot lokala ekonomier. Efter långa perioder av intensiv hetta och torka drabbades hela samhällen på Rhodos och Korfu och deras försörjningsmöjligheter hårt inom loppet av några timmar.

Naturen påverkades givetvis också. Mer än 40 procent av det område som härjats av bränder i år utgjordes av Natura 2000-områden, vilket påverkar livsmiljöer och arter som är beroende av dessa ekosystem. Värmeböljorna sammanföll med skyfall och plötsliga översvämningar i Bulgarien, Grekland, Slovenien och Turkiet, vilket ledde till dödsfall och betydande ekonomiska förluster. Under de senaste 42 åren har de ekonomiska förlusterna och skadorna till följd av extrema väder- och klimatförhållanden kostat oss sammanlagt minst 560 miljarder euro. Förlusterna under 2021 och 2022 har uppgått till över 50 miljarder euro per år. Vi kan förvänta oss liknande förluster för 2023.

Varje år förvånas vi över att dessa händelser blir allt allvarligare och bedrövas av omfattningen av de förluster som de orsakar. Men dessa extrema väderhändelser borde inte längre komma som en överraskning. Vi befinner oss i en klimatsituation som forskarna har varnat oss för i årtionden.


En ny verklighet: varmare, torrare, blötare ...

I början av sommaren offentliggjorde vi webbresursen ”Extreme summer weather in a changing climate: is Europe prepared?” (Extremt sommarväder i ett föränderligt klimat: är Europa redo?), som går djupare in på de huvudsakliga extrema sommarväderförhållanden som i allt högre grad har påverkat Europas befolkning, ekonomi och natur. Användarna kan utforska interaktiva kartor och diagram för information om värmeböljor, översvämningar, torka och skogsbränder samt klimatkänsliga sjukdomar som denguefeber. Förutom att göra en inventering av effekterna av tidigare händelser tillhandahåller webbresursen även framtidsutsikter baserade på de senaste vetenskapliga rönen.

Budskapet är tydligt: somrarna väntas ge fler, kraftigare och längre värmeböljor, mer frekventa och extrema översvämningar, svårare perioder av torka, fler skogsbränder och en ökning av klimatkänsliga sjukdomar. Som Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade denna vecka i sitt tal om tillståndet i unionen beträffande den europeiska gröna given: ”Så ser verkligheten ut på vår överhettade planet”.

Europa vidtar redan nu åtgärder för att anpassa sig till klimatförändringarna, men vår analys pekar på områden där det behövs omedelbara och ytterligare åtgärder. Vi måste minimera klimatförändringarnas inverkan på vårt samhälle och vår ekonomi och det finns många utmaningar vi måste ta itu med. Hur kan vi bättre skydda de mest sårbara, såsom äldre personer, från svåra värmeböljor? Hur kan vi förbereda städerna inför översvämningar, värmeböljor och perioder av torka?

Vi vet att jordbruket också kommer att behöva anpassas. Hur kan vi se till att jordbruket fortsätter att generera livsmedel och stabila inkomster till jordbrukarna, samtidigt som det bidrar till EU:s hållbarhetsmål? Hur kan samhället förbereda sig inför denna nya verklighet?

 

Samhällsberedskap

Klimatförändringarnas effekter och samhällsberedskapen varierar avsevärt i Europa. De åtgärder som samhällena behöver vidta måste ta hänsyn till de lokala utmaningar de står inför och de resurser som finns tillgängliga för dem. Kunskap kommer att spela en avgörande roll för att hjälpa Europa att förbereda sig. Den europeiska plattformen för anpassning till klimatförändringar, Climate-ADAPT, omfattar över 100 fallstudier och exempel när det gäller potentiella anpassningsmöjligheter samt verktyg som stöder anpassningsplanering.

Europeiska miljöbyrån stöder anpassningspolitiken och dess genomförande i Europa genom en rad indikatorer och bedömningar, bland annat den europeiska klimatriskbedömningen, som vi kommer att offentliggöra i början av nästa år. I denna bedöms klimatförändringarnas nuvarande och framtida effekter och risker kopplade till miljön, ekonomin och samhället i stort i Europa.

Anpassningsåtgärderna måste gå hand i hand med en drastisk och snabb minskning av växthusgasutsläppen. Dessa insatser måste kompletteras med lika ambitiösa åtgärder för att ta itu med föroreningar, förlust av biologisk mångfald och ohållbar resursanvändning. Och allt detta behöver införas på ett rättvist och rimligt sätt, så att de mest missgynnade i samhället inte lämnas utanför.

Den europeiska gröna given erbjuder en övergripande och enhetlig politisk ram för åtgärder inom alla dessa områden. Genomförandet av den gröna given är avgörande för att stärka samhällets allmänna motståndskraft i Europa. Och på Europeiska miljöbyrån, tillsammans med vårt nätverk Eionet, har vi ett benfast åtagande att tillhandahålla de uppgifter och den kunskap som behövs för att stödja genomförandet av den europeiska gröna given.

 

Leena Ylä-Mononen
Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Ledaren publicerades i septemberutgåvan av Europeiska miljöbyråns nyhetsbrev, nr 3/2023

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under extreme weather
Dokumentåtgärder