další
předchozí
položky

Article

Úvodník – Příprava Evropy na měnící se klima

Změnit jazyk
Article Publikováno 05.03.2024 Poslední změna 05.03.2024
3 min read
Photo: © Zvonimir Zvonar, Climate Change PIX /EEA
Léto 2023 si budeme pamatovat jako léto s extrémním počasím, kdy nás sužovaly přírodní požáry i katastrofální záplavy v jižní Evropě. Jak jsme připraveni na takové události a jejich dopad? Neúprosné vlny veder, které postihují miliony Evropanů na celém kontinentu, přírodní požáry a přívalové povodně, jež mají dopad na mnoho komunit, vyžadují ještě ambicióznější opatření, abychom se připravili na novou realitu a zároveň urychlili přechod k udržitelnosti.

Letošní léto bylo nejteplejším na světě a pátým nejteplejším v Evropě. Přírodní požáry v EU letos dosud spálily více než 468 000 hektarů. Mnohé z nich se dotkly turistických destinací na jihu Evropy a postihly místní hospodářství. Na Rhodu a Korfu po dlouhých obdobích intenzivních veder a sucha přírodní požáry těžce zasáhly celé komunity a jejich živobytí během několika hodin.

Postižena byla i příroda. Více než 40 % plochy spálené v letošním roce tvořily území sítě Natura 2000, což mělo dopad na stanoviště a druhy závislé na těchto ekosystémech. Vlny veder sužovaly Evropu ve stejné době jako přívalové deště a povodně v Bulharsku, Řecku, Slovinsku a Turecku, které vedly ke ztrátám na životech a značným hospodářským ztrátám. Za posledních 42 letech dosáhly hospodářské ztráty a škody způsobené extrémním počasím a klimatickými podmínkami celkové výše nejméně 560 miliard EUR, přičemž v letech 2021 a 2022 roční hospodářské ztráty přesáhly 50 miliard EUR. Podobné hospodářské ztráty lze očekávat i v roce 2023.

Rok co rok jsme zaskočeni rostoucí závažností těchto událostí a zděšeni rozsahem ztrát, které způsobují. Tyto extrémní výkyvy počasí by nás však již neměly překvapovat. Bohužel prožíváme klimatický scénář, před kterým nás vědci varují již desítky let.


Nová realita: teplejší, sušší, deštivější...

Na začátku léta jsme spustili internetové stránky nazvané Extreme summer weather in a changing climate: is Europe prepared? (Extrémní letní počasí v měnícím se klimatu: je Evropa připravena?), které se podrobně zabývají hlavními extrémními výkyvy počasí, jež stále více ovlivňují evropské obyvatelstvo, hospodářství i přírodu. Uživatelé si na nich mohou prohlédnout interaktivní mapy a grafy s informacemi o vlnách veder, povodních, obdobích sucha a přírodních požárech a o onemocněních způsobených klimatem, jako je horečka dengue. Kromě vyhodnocení dopadu minulých událostí na stránkách naleznou také výhled do budoucna, který je založen na nejnovějších vědeckých poznatcích.

Sdělení je jasné: očekává se, že léta přinesou četnější, silnější a delší vlny veder, častější a extrémnější povodně, závažnější období sucha a přírodní požáry a nárůst onemocnění způsobených klimatem. Jak tento týden uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu ve svém projevu o stavu EU, „to je realita rozpálené planety“.

Evropa již přijímá opatření, aby se přizpůsobila změně klimatu, naše analýza však poukazuje na oblasti, v nichž je třeba naléhavě přijmout další opatření. Musíme minimalizovat dopady změny klimatu na naši společnost a hospodářství. Stojí před námi mnoho výzev, které musíme řešit. Jak můžeme lépe chránit nejzranitelnější osoby, jako jsou starší lidé, před silnými vlnami veder? Jak můžeme připravit naše města na záplavy, vlny veder nebo sucha?

Jsme si vědomi toho, že přizpůsobit se bude muset i zemědělství. Jak můžeme zajistit, aby zemědělství nadále poskytovalo potraviny a zemědělcům stabilní příjmy a zároveň přispívalo k plnění evropských cílů v oblasti udržitelnosti? Jak se společnost může připravit na tuto novou realitu?

 

Připravenost společnosti

Dopady změny klimatu a míra připravenosti společnosti se v jednotlivých evropských zemí výrazně liší. Opatření, která komunity musí přijmout, musí zohledňovat místní problémy, jimž tyto komunity čelí, a zdroje, jež mají k dispozici. Při přípravě Evropy budou hrát klíčovou roli znalosti. Na Evropské platformě pro přizpůsobování se změně klimatu Climate-ADAPT naleznete více než 100 případových studií a příkladů potenciálních možností přizpůsobování se změně klimatu, jakož i nástroje, které je pomohou naplánovat.

Agentura EEA podporuje politiky v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a jejich provádění v Evropě prostřednictvím řady ukazatelů a hodnocení, včetně evropského posouzení rizik v oblasti klimatu, které zveřejní začátkem příštího roku. Posoudí v něm současné a budoucí dopady změny klimatu a rizika týkající se životního prostředí, hospodářství a širší společnosti v Evropě.

Opatření v oblasti přizpůsobování se změně klimatu musí jít ruku v ruce s nutností radikálně a rychle snížit emise skleníkových plynů. Toto úsilí je třeba doplnit stejně ambiciózními opatřeními k řešení znečištění, úbytku biologické rozmanitosti a neudržitelného využívání zdrojů. Uvedená opatření musí být zavedena řádným a spravedlivým způsobem, aby se zajistilo, že nejvíce znevýhodněné skupiny v naší společnosti nebudou opomenuty.

Zelená dohoda pro Evropu nabízí komplexní a soudržný politický rámec pro opatření na všech těchto frontách. Provádění Zelené dohody má zásadní význam pro posílení celkové odolnosti evropské společnosti. V agentuře EEA jsme společně s naší sítí Eionet plně odhodláni poskytovat data a znalosti potřebné na podporu provádění Zelené dohody pro Evropu.

 

Leena Ylä-Mononen
výkonná ředitelka agentury EEA

Úvodník zveřejněný v zářijovém vydání zpravodaje agentury EEA č. 03/2023

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: extreme weather
Akce dokumentů