næste
forrige
emner

Artikler

Skift sprog
Artikler
Menu
Interview – Arbejdet med at finde løsninger på klimaændringerne: Tilpasning spiller en vigtig rolle

Virkningerne af klimaændringerne, og hvordan vores samfund kan håndtere og forberede sig bedre på truslerne og risiciene for vores sundhed og trivsel, har i år været centrale arbejdsområder for EEA. Vi satte os ned med tre eksperter, Ine Vandecasteele, Aleksandra Kazmierczak og Eline Vanuytrecht, som har set specifikt på, hvordan vi kan forbedre vores tilpasning og opbygge modstandsdygtighed i byerne samt identificere nye klimasundhedsrisici i forbindelse med oversvømmelser, tørke og vandkvalitet.

Læs mere

Valg om kursen for Europa

Europas borgere er ved at vælge det nye Europa-Parlament og dermed sætte kursen for EU's politikker over de næste fem år. Vi spurgte Leena Ylä-Mononen, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur (EEA), om betydningen af dette valg og de kommende miljø- og klimaudfordringer.

Læs mere

Interview – Vurdering og håndtering af Europas klimarisici

EEA har netop offentliggjort den europæiske klimarisikovurdering (EUCRA), en omfattende rapport, der skal hjælpe Europa med at tackle de stadig flere risici, som klimaændringerne bringer med sig. Vi interviewede vores kolleger Julie Berckmans, Marianne Dons Tychsen og Hans-Martin Füssel, som har arbejdet tæt sammen om rapporten i de sidste to år.

Læs mere

Leder – Fra politiske ambitioner til miljø- og klimahandling i Europa

Miljøforringelserne og klimaændringerne påvirker os alle – vores sundhed, økonomi og samfund. For at tackle de voksende udfordringer og påvirkninger har Europa fastlagt ambitiøse politikker og mål. Et bestik af fremskridtene viser, at det er nødvendigt at implementere miljø- og klimapolitikkerne fuldt ud, gennemføre yderligere tiltag, når det er nødvendigt, og indarbejde miljø og klima i andre politikområder for at hjælpe EU frem mod sine mål. Den vigtigste forudsætning for hurtigere fremskridt er tilstrækkelig finansiering.

Læs mere

Leder – Renere luft, et stabilt klima og sundere liv

Den Europæiske Union har siden 1980'erne gjort væsentlige fremskridt med hensyn til at forbedre luftkvaliteten ved at vedtage politikker og foranstaltninger – og gennemføre dem. Alligevel udgør luftforurening fortsat den største miljømæssige risiko for folkesundheden i Europa. Denne risiko forværres yderligere, når den kombineres med virkninger af klimaforandringer, herunder ekstrem varme, der rammer sårbare grupper som ældre og børn mest.

Læs mere

Interview – Hvilken rolle spiller biomasse for Europas ambitioner om bæredygtighed?

Den Europæiske Union og dens medlemsstater sætter i stigende grad fokus på biomasse og på, hvordan den kan støtte omstillingen til en bæredygtig og klimaneutral økonomi. Katarzyna Kowalczewska er EEA's ekspert inden for integration af landbrug og arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). Vi interviewede hende om EEA's seneste publikation "Det europæiske biomassepuslespil", og om hvorfor emnet kræver nøje overvejelser fra beslutningstagernes side.

Læs mere

Interview – EEA undersøger offentlighedens eksponering for bisphenol A

Brugen af og offentlighedens eksponering for det syntetiske kemikalie bisphenol A (BPA), som anvendes i mange plastik- og metalfødevarebeholdere og andre forbrugsvarer, vækker stigende bekymring blandt mange mennesker i hele Europa. Vi satte os ned sammen med Magnus Løfstedt, EEA-ekspert i kemikalier, miljø og sundhed, for at snakke om den briefing, EEA for nyligt har offentliggjort om risiciene i forbindelse med bisphenol A.

Læs mere

Leder – Sådan forbereder vi Europa på et klima i forandring

Fra naturbrande til katastrofale oversvømmelser mange steder i Sydeuropa – sommeren 2023 vil blive husket for sine ekstreme vejrforhold. Hvor forberedte er vi på sådanne begivenheder og deres konsekvenser? Ekstreme hedebølger, der rammer millioner af europæere over hele kontinentet, naturbrande og pludselige oversvømmelser i mange samfund kræver en endnu mere ambitiøs indsats for at forberede os på en ny realitet og samtidig fremskynde overgangen til bæredygtighed.

Læs mere

Hvordan kan forbruget og produktionen af tekstiler gøres mere bæredygtig?

Folk bliver mere og mere bevidste om den indvirkning, vores forbrug har på naturen og klimaet. En af de største forbrugskategorier er tøj og andre tekstiler. Vi har talt med Lars Mortensen, EEA's ekspert i cirkulær økonomi, forbrug og produktion, som har arbejdet på forskellige vurderinger af tekstiler og deres indvirkning på miljøet.

Læs mere

Klima, natur og mennesker: en fælles fremtid for vores klode

Aldrig har mere været på spil. Vores klode bliver varmere og mister arter i et skræmmende tempo. To globale konferencer har i løbet af de seneste to måneder bragt mennesker fra hele verden sammen omkring et fælles emne – klima og biodiversitet. Udfordringerne på begge områder peger på det samme problem: vores ikke-bæredygtige produktion og forbrug. Selvom de er komplicerede, er disse forhandlinger forudsætningen for global bevidsthed, konsensus og hurtig handling.

Læs mere

Interview – Producent-forbrugere og energikrisen: borgere bidrager til Europas energiomstilling

Hvad er "producent-forbrugere" inden for energiområdet, og hvilken rolle kan de spille med hensyn til at fremme anvendelsen af vedvarende energi i hele Europa? Vi har talt med energi- og miljøekspert ved EEA Javier Esparrago om, hvordan borgere, institutioner og virksomheder kan hjælpe med at tackle den aktuelle energikrise ved at blive producent-forbrugere, der både producerer og forbruger vedvarende energi. EEA offentliggjorde tidligere på måneden en rapport, som giver et overblik over, hvilken rolle producent-forbrugerne af vedvarende energi spiller, den tiltagende praksis inden for området som følge af bedre og billigere teknologi og politikker, der støtter den.

Læs mere

Sommeren 2022: En tid præget af flere kriser

Til tider kan det føles som om, vi går fra krise til krise – fra pandemi, ekstreme hedebølger og tørke som følge af klimaændringer til inflation, krig og energikrise. Denne vinter vil sandsynligvis blive præget af fortsat usikkerhed og volatilitet på de globale markeder, herunder energi- og fødevaremarkederne, og nogle lande og befolkningsgrupper vil blive hårdere ramt end andre. En vellykket håndtering af disse kriser, navnlig på lang sigt, forudsætter et stærkt politisk engagement og investeringer i bæredygtighed for at styrke vores samfunds modstandsdygtighed.

Læs mere

Fokus på helbredet: Indsatsen for at opnå nulforurening gør det sundere at leve i Europa

Miljøforurening påvirker vores helbred og livskvalitet. Det Europæiske Miljøagenturs undersøgelser peger på disse virkninger og de potentielle gevinster, vi kan opnå med et renere miljø. Vi kan forebygge en række kræfttilfælde, og med hvert skridt, vi tager i retning af nulforurening i Europa, kan vi forbedre vores livskvalitet.

Læs mere

Mod en mere bæredygtig transport i Europa

Transporten forbinder mennesker, steder, kulturer og økonomier, men er også en stor belastning for miljøet og klimaet. Vi talte med to af Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) eksperter på transport- og miljøområdet — Rasa Narkeviciute og Tommaso Selleri — om de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at gøre Europas transportsystem mere bæredygtigt, og om den rapport, vi netop har offentliggjort.

Læs mere

Interview – Hvordan kan vi opnå nulforurening i Europa?

EU har iværksat ambitiøse planer for drastisk at mindske udledninger og forurening i de kommende årtier. Heri indgår den senest lancerede handlingsplan for nulforurening, som fokuserer på at reducere luft-, vand- og jordforurening til niveauer, der ikke længere anses for at være skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Vi mødtes med Ian Marnane, som er EEA-ekspert inden for miljø, sundhed og trivsel. Han arbejder i øjeblikket på en rapport fra EEA om nulforurening, som forventes offentliggjort senere på året.

Læs mere

Solidaritet i Europa i en tid med krig

Ruslands militære aggression mod Ukraine ændrede ukrainernes liv fra den ene dag til den anden. Konsekvenserne af denne uberettigede krig mærkes ikke kun i Ukraine, men også langt ud over Ukraines grænser. Vi vil komme til at leve med dem i mange år fremover, og kommende generationer vil heller ikke gå ram forbi.

Læs mere

Solidaritet er vigtig for genopretningen efter covid-19 og for en bedre og bæredygtig fremtid

2021 var præget af covid-19-pandemien og konsekvenserne af klimaforandringerne. Europa står over for stigende energipriser og sundhedsproblemer, og genopretningen kræver, at der træffes svære beslutninger i 2022. Handler vi for sent og sænker ambitionerne, vil det sandsynligvis medføre højere sociale og økonomiske omkostninger i det lange løb. Det vigtigste er derfor, at vi håndterer de sociale uligheder ved overgangen til bæredygtighed for at sikre en bedre fremtid for os alle.

Læs mere

Landene på Vestbalkan indgår i et vigtigt partnerskab med EEA om at håndtere miljø- og klimaudfordringer

Det Europæiske Miljøagentur samarbejder med en lang række lande, herunder landene på Vestbalkan. Hvordan fremmer dette samarbejde EU's arbejde på miljøområdet, og hvordan gavner det Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Kosovo? Vi satte os ned sammen med Luc Bas, chef for koordinerings-, netværks- og strategiprogrammet, for at tale om, hvordan EEA samarbejder med disse lande om at forbedre miljøet.

Læs mere

Fælles indsats skal styrke vores viden om søtransport og miljø

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) har for nylig offentliggjort European Maritime Transport Environmental Report (EMTER), der er en fælles vurdering af søtransportens virkninger på miljøet i Europa. Vi interviewede Stéphane Isoard, som er leder af EEA's gruppe vedrørende vand- og havspørgsmål og som har ledet EEA's team i arbejdet med rapporten.

Læs mere

Bæredygtige byer: Omdannelse af Europas bylandskaber

Europa har opstillet ambitiøse målsætninger for miljø og klima, fra kulstofneutralitet til cirkulær økonomi, fra renere luft til renere transport. Langt de fleste europæere bor i byer, og byerne er således nødt til at spille en væsentlig rolle i opfyldelsen af EU's bæredygtighedsmål. Spørgsmålet er: hvordan kan byer blive bæredygtige?

Læs mere

Permalinks

Handlinger