næste
forrige
emner

Article

Hvor grønne er de nye biologisk nedbrydelige, komposterbare og biobaserede plastikprodukter, der nu bliver mere udbredte?

Skift sprog
Article Udgivet 30/09 2020 Sidst ændret 11/05 2021
4 min read
Photo: © John Cameron, Unsplash
Vi ved, at plastikforurening og plastikaffald er et stort miljøproblem. I de senere år er der kommet nye plastikprodukter på markedet, som hævdes at være bedre for miljøet. I en ny briefing fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) vurderes disses miljømæssige fordele. For at få mere at vide talte vi med Almut Reichel, som er ekspert i bæredygtig ressourceanvendelse og affald hos EEA.

Forebyggelse og reduktion af plastikaffald bør bestemt være den højeste prioritet, og vi er nødt til at gøre en større indsats for at undgå plastikaffald, da mængden stadig stiger. Plastik kan være en god løsning til mange produkter. Vi er imidlertid nødt til at udforme og bruge denne plastik på en cirkulær måde og sikre, at den kan genanvendes og bliver genanvendt meget mere end det er tilfældet i dag.

Hvor miljøvenlige er disse nye biologisk nedbrydelige, komposterbare og biobaserede plastikprodukter?

Først må vi forstå forskellene mellem biobaseret og fossilbaseret, biologisk nedbrydelig og komposterbar plastik. Biologisk nedbrydelig eller komposterbar plastik kan fremstilles af enten biobaserede eller fossilbaserede råmaterialer, og biobaseret plastik kan udformes til at være komposterbar eller biologisk nedbrydelig - eller ikke.

Bæredygtigheden af biobaserede materialer — ligesom af fossilbaseret plastik — afhænger af fremstillingspraksis, produkternes levetid og behandlingen af udtjente produkter. Biologisk nedbrydelige og komposterbare plastikprodukter kan i visse tilfælde og anvendelser bidrage til at mindske forureningen af miljøet med plastik. Men de er langt fra en generel, enkeltstående løsning på de udfordringer, som Europa står over for i forbindelse med plastik i dag.

Hvad er formålet med EEA's nye briefing? Hvorfor er det så vigtigt, at borgerne er bedre informeret?

Der hersker stor forvirring om disse plastikprodukter, hvad de betyder, og hvad de kan tilbyde. Det er meget vigtigt, at folk kender og forstår disse forskelle. Hvis forbrugerne tror, at emballage, der er mærket som "biobaseret", kan komposteres, og smider det i bioaffaldsspanden, kan de faktisk øge plastikforureningen. Briefingen har til formål at gøre de politiske beslutningstagere og offentligheden opmærksomme på denne slags faldgruber og på behovet for klart at oplyse om disse forskelle, og hvordan de enkelte plastiktyper bortskaffes korrekt.

Hvis man gør gældende, at et produkt er komposterbart eller biologisk nedbrydeligt, bør det være præcist og tydeligt, under hvilke betingelser disse egenskaber gør sig gældende. F.eks. er industrielle komposterbare plastikprodukter beregnet til at nedbrydes biologisk under specifikke, kontrollerede forhold i industrielle komposteringsanlæg. De nedbrydes ikke nødvendigvis (helt) i hjemmekompostering, hvor der typisk kun er tale om lavere temperaturer, og hvor forhold som fugt og tilstedeværelse af mikroorganismer varierer meget.

Hvad er de største udfordringer og vigtigste muligheder ved disse nye plastikprodukter?

Det er vigtigt at finde ud af, til hvilke produkter det giver mening at anvende biologisk nedbrydelig eller komposterbar plastik, og i hvilke tilfælde det kan gøre mere skade end gavn. F.eks. ser det ud til, at komposterbare plastikposer til indsamling af madaffald i husholdningerne gør, at der sorteres mere madaffald, fordi forbrugerne finder dem praktiske. Nogle kommuner og affaldsindsamlere anbefaler eller kræver derfor, at der anvendes certificerede komposterbare plastikposer til indsamling af bioaffald, mens andre ikke godtager dem. Dette afhænger i høj grad af de valg, der blev truffet i forbindelse med udformningen og opbygningen af infrastrukturen til behandling af bioaffald i de enkelte lande.

På den anden side bør al plastik i en cirkulær økonomi fra starten genvindes til ny plastik. Når et komposterbart eller biologisk nedbrydeligt plastikprodukt komposteres, kan der ikke fremstilles ny plastik af det, og alt den energi, der blev anvendt til at fremstille det, går tabt.

I betragtning af hvor forvirrende disse nye plastikprodukter kan være med hensyn til bortskaffelse, er det så ikke bedre at undgå at bruge plastik i stedet for?

Forebyggelse og reduktion af plastikaffald bør bestemt være den højeste prioritet, og vi er nødt til at gøre en større indsats for at undgå plastikaffald, da mængden stadig stiger. Plastik kan være en god løsning til mange produkter. Vi er imidlertid nødt til at udforme og bruge denne plastik på en cirkulær måde og sikre, at den kan genanvendes og bliver genanvendt meget mere end det er tilfældet i dag.

Hvad gør EU for at løse problemet med plastik? Hvad med disse nye plastikprodukter?

Europa-Kommissionen offentliggjorde i 2018 EU-strategien for plast i en cirkulær økonomi. Strategien forpligter EU til at reducere mængden af plastikaffald; sikre, at plastikprodukter udformes, så de kan genanvendes; og investere i genanvendelse af plastik samt andre foranstaltninger. Desuden begrænser direktivet om engangsplast fra 2019  visse engangsplastikprodukters adgang til EU-markedet og kræver en reduktion af forbruget af en række andre produkter. Disse krav gælder også for biobaserede, biologisk nedbrydelige og komposterbare plastikprodukter.

For så vidt angår plastik med biologisk nedbrydelige egenskaber indebærer EU-handlingsplanen for den cirkulære økonomi for 2020 at skabe en klar rammepolitik, herunder harmoniserede regler for definition og mærkning af komposterbar og biologisk nedbrydelig plastik, og finde ud af, i hvilke anvendelser disse typer plastik giver miljømæssige fordele. Vi skal nu sikre, at disse politikker gennemføres korrekt i hele Europa.

Hvad gør Det Europæiske Miljøagentur med hensyn til plastikaffald og forebyggelse?

Plastik er en af de vigtigste værdikæder, der er identificeret i EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi for 2020, og det er derfor et vigtigt arbejdsområde for os. Vi analyserer plastik fra forskellige synsvinkler. Ud over vores nyligt offentliggjorte briefing har vi f.eks. gennemgået EU's politikker til forebyggelse af plastikaffald og analyseret Europas handel med plastikaffald. Senere i år planlægger vi at offentliggøre en analyse af plastik i Europas cirkulære økonomi, af plastik i tekstiler og af drivhusgasemissioner fra plastik.

Almut Reichel

EEA's ekspert inden for bæredygtig ressourceanvendelse og affald

Interview offentliggjort i september udgaven af EEA's nyhedsbrev 03/2020.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage