neste
forrige
elementer

Article

Hvor grønne er de nye biologisk nedbrytbare, komposterbare og biobaserte plastproduktene som nå tas i bruk?

Endre språk
Article Publisert 23.09.2020 Sist endret 11.05.2021
4 min read
Vi vet at plastforurensning og plastavfall er et stort miljøproblem. I de senere årene har det kommet nye plastprodukter på markedet som påstås å være bedre for miljøet. I en orientering som nylig ble publisert, vurderer Det europeiske miljøbyrået (EEA) miljøavtrykket ved disse produktene. For å finne ut mer, satte vi oss ned med Almut Reichel, som er ekspert på bærekraftig ressursbruk og avfall hos EEA.

Å forebygge og redusere mengdene av plastavfall bør absolutt være førsteprioritet, og vi er nødt til å intensivere innsatsen for å forebygge plastavfall, for mengdene plastavfall øker stadig. For mange produkter kan plast være en god løsning. Imidlertid må denne plasten lages og brukes innenfor rammen av en sirkulær økonomi  og  sikre  at de kan – og faktisk blir – resirkulert i langt større grad enn i dag.

Hvor miljøvennlige er disse nye biologisk nedbrytbare, komposterbare og biobaserte plastproduktene? 

For det første må vi forstå forskjellen mellom biobasert og fossilbasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast. Biologisk nedbrytbar eller komposterbar plast kan framstilles enten av biobasert eller fossilbasert råstoff, og biobasert plast kan lages komposterbar eller biologisk nedbrytbar – eller ikke. 

Hvor bærekraftige biobaserte materialer er, avhenger — akkurat som for fossilbasert plast — av produksjonsprosessen, produktenes levetid og hvordan avfallet behandles. Biologisk nedbrytbare og komposterbare plastprodukter kan i enkelte tilfeller og på visse områder bidra til å redusere plastforurensningen i miljøet. Men de utgjør ikke alene en universalløsning på de utfordringer plasten utgjør for Europa i dag. 


Hva er formålet med den nye orienteringen fra EEA? Hvorfor er økt bevisstgjøring av almennheten så viktig? 

Det er mye forvirring rundt disse plastproduktene, hva de vil bety og hva de kan brukes til. Det er svært viktig at folk kjenner til og forstår disse forskjellene. Om forbrukerne tror at emballasje som er merket som «biobasert», kan komposteres, og kaster den i bioavfallsbeholderen, kan det faktisk øke plastforurensningen. Orienteringen tar sikte på å gjøre politiske beslutningstakere og allmennheten oppmerksom på disse fallgruvene og på hvor viktig det er å kommunisere disse forskjellene på en klar og tydelig måte, med informasjon om hvordan hver type plast skal håndteres som avfall. 

Enhver påstand om at et plastprodukt er komposterbart eller biologisk nedbrytbart, bør være tydelig og klart angi under hvilke omstendigheter disse egenskapene gjelder. For eksempel er industrielt komposterbare plastprodukter laget slik at de skal kunne brytes ned biologisk under spesifikke kontrollerte forhold i industrielle komposteringsanlegg. De vil ikke nødvendigvis brytes (fullstendig) ned i hjemmekompostbinger, som vanligvis ikke kommer opp i samme temperatur, og der det er store variasjoner i forholdene med hensyn til fuktighet og mikroorganismer. 


Hva er de største utfordringene og mulighetene disse nye plastproduktene representerer? 

Det er viktig å finne ut hvilke produkter det er fornuftig å bruke biologisk nedbrytbar eller komposterbar plast til, og i hvilke tilfeller de faktisk kan gjøre mer skade enn nytte. For eksempel synes bruk av komposterbare plastposer til matavfall i husholdningene å øke innsamlingsgraden for matavfall fordi forbrukerne synes de er praktiske. En del kommuner og renovasjonsbedrifter anbefaler eller krever derfor at det brukes sertifiserte komposterbare plastposer til innsamling av bioavfall, mens andre ikke vil akseptere dem. Dette avhenger i stor grad av hvilke valg som er tatt ved utforming og bygging av infrastrukturen for behandling av bioavfall i det enkelte land. 

På den annen side bør all plast i en sirkulær økonomi i utgangspunktet resirkuleres til ny plast. Når et komposterbart eller biologisk nedbrytbart plastprodukt komposteres, kan du ikke produsere ny plast av det, og all energien som er brukt for å produsere det, går tapt. 


Når vi ser hvor forvirrende avfallshåndteringen kan være, er det ikke bedre å forebygge bruken av plast i stedet for å bruke slike nye plastprodukter? 

Å forebygge og redusere mengdene av plastavfall bør absolutt være førsteprioritet, og vi er nødt til å intensivere innsatsen for å forebygge plastavfall, for mengdene plastavfall øker stadig. For mange produkter kan plast være en god løsning. Imidlertid må denne plasten lages og brukes innenfor rammen av en sirkulær økonomi slik at vi sikrer at den kan – og faktisk blir – resirkulert i langt større grad enn i dag. 


Hva gjør Den europeiske union for å løse problemet med plast? Hva med disse nye plastproduktene? 

Europakommisjonen publiserte i 2018 Europeisk strategi for plast i en sirkulær økonomi. Med denne strategien forplikter EU seg til å redusere plastavfall, kontrollere at plastprodukter er laget slik at de kan resirkuleres, og investere i resirkulering av plast og andre tiltak. Videre setter engangsplastdirektivet fra 2019 begrensninger på EUs import av visse engangsprodukter i plast og krever en reduksjon i forbruket av en rekke andre produkter. Disse kravene gjelder også biobaserte, biologisk nedbrytbare og komposterbare plastprodukter. 

For plast med biologisk nedbrytbare egenskaper er det i EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi 2020 forutsatt at det skal utarbeides en tydelig politisk ramme, inkludert harmoniserte regler for definisjon og merking av komposterbar og biologisk nedbrytbar plast, og fastslås på hvilke bruksområder denne plasten har miljøfordeler. Nå må vi forvisse oss om at disse retningslinjene blir innført i tråd med hensikten i hele Europa. 


Hva pågår av arbeid i Det europeiske miljøbyrået når det gjelder plastavfall og plastforebygging? 

Plast er en av de viktigste verdikjedene som er identifisert i EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi 2020, så dette er et viktig arbeidsområde for oss. Vi analyserer plast ut fra ulike perspektiver. Etter at vi nylig publiserte denne orienteringen, har vi for eksempel også gjennomgåttretningslinjene for plastforebygging i Europa og analysert Europas handel med plastavfall. Og senere i år planlegger vi å publisere en analyse av plast i Europas sirkulære økonomi, av plast i tekstiler og av klimagassutslipp fra plast. 

Almut Reichel

Almut Reichel 

EEA-ekspert på bærekraftig ressursbruk og avfall 

Intervjuet ble publisert i septemberutgaven av EEAs nyhetsbrev 03/2020 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage