seuraava
edellinen
kohdat

Article

Miten vihreitä ovat uudet biohajoavat, kompostoitavat ja biopohjaiset muovituotteet, joita otetaan parhaillaan käyttöön?

Vaihda kieli
Article Julkaistu 23.09.2020 Viimeksi muokattu 11.05.2021
4 min read
Muovisaasteen ja muovijätteen tiedetään olevan iso ympäristöongelma. Viime vuosina markkinoille on tullut uusia muovituotteita, joiden väitetään olevan ympäristöystävällisempiä. Äskettäin julkaistussa Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) katsauksessa niitä arvioidaan ympäristön näkökulmasta. Asian selvittämiseksi lähemmin tapasimme Almut Reichelin, joka työskentelee Euroopan ympäristökeskuksen kestävän resurssien käytön ja jätealan asiantuntijana.

”Muovijätteen ehkäisyn ja vähentämisen pitäisi olla ensisijaisen tärkeää, ja pyrkimyksiä torjua muovijätteen syntymistä onkin tehostettava, koska muovijätteen määrä kasvaa edelleen. Monissa tuotteissa muovi voi olla käypä ratkaisu. Tällaisten muovien suunnittelussa ja käytössä on kuitenkin noudatettava kierrätysperiaatteita ja varmistettava muovien kierrätettävyys ja kierrättäminen nykyistä huomattavasti suuremmassa mittakaavassa.”  

Miten ympäristöystävällisiä uudet biohajoavat, kompostoitavat ja biopohjaiset muovituotteet ovat? 

Ensinnä on ymmärrettävä erot biopohjaisten ja fossiilipohjaisten, biohajoavien ja kompostoitavien muovien välillä. Biohajoavia tai kompostoitavia muoveja voidaan tuottaa joko bio- tai fossiilipohjaisista raaka-aineista, ja biopohjaiset muovit voidaan suunnitella siten, että ne ovat kompostoituvia, biohajoavia tai eivät kumpaakaan. 

Biopohjaisten materiaalien – kuten myös fossiilipohjaisten muovien – kestävyys riippuu tuotantokäytännöistä, tuotteen käyttöiästä ja loppukäsittelystä. Biohajoavat ja kompostoitavat muovituotteet voivat joissakin tapauksissa ja tietynlaisessa käytössä auttaa vähentämään muovien aiheuttamaa ympäristön pilaantumista. Ne eivät kuitenkaan anna yhtä yleispätevää ratkaisua muovin tämänhetkisiin haasteisiin Euroopassa. 

Mihin ympäristökeskuksen uudessa katsauksessa pyritään? Miksi ihmisten parempi tietämys on niin tärkeää? 

Uusiin muovituotteisiin liittyy paljon epäselvyyttä – siihen, mitä ne ovat ja minkälaista hyötyä niistä voi olla. On tärkeää, että ihmiset tietävät ja ymmärtävät nämä erot. Jos kuluttajat luulevat, että biopohjaisiksi merkityt pakkaukset voidaan kompostoida ja heittää biojäteastiaan, he itse asiassa saattavat lisätä muovisaastetta. Katsauksessa on tarkoitus lisätä päättäjien ja yleisön tietoa tällaisista sudenkuopista. On tarpeen kertoa selkeästi näiden muovien eroista ja siitä, miten kukin muovityyppi pitäisi hävittää asianmukaisesti. 

Kaikkien kompostoitavuutta tai biohajoavuutta koskevien vaatimusten tulisi olla täsmällisiä ja selvästi yhteydessä käsittelyolosuhteisiin, joissa muovien ominaisuuksia voidaan hyödyntää. Esimerkiksi teollisesti kompostoitavien muovituotteiden biologinen hajoaminen on suunniteltu erityisiin kontrolloituihin olosuhteisiin teollisissa kompostointilaitoksissa. Ne eivät välttämättä kompostoidu ainakaan täysin kotikomposteissa, jotka saavuttavat tyypillisesti vain alhaisempia lämpötiloja ja joita käytettäessä esimerkiksi kompostin kosteudessa ja pieneliöiden esiintyvyydessä on paljon vaihtelua. 

Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia näihin uusiin muovituotteisiin liittyy? 

On tärkeää selvittää, missä tuotteissa on järkevää käyttää biohajoavia tai kompostoitavia muoveja ja milloin niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Esimerkiksi kompostoitavien muovikassien käyttö kotitalouden biojätteen keräämiseksi näyttäisi lisäävän elintarvikejätteen talteenottoa, koska kuluttajat pitävät niitä kätevinä. Jotkin kunnat ja jätteiden kerääjät suosittelevat tai vaativat käyttämään tietynlaisia kompostoitavia muovikasseja biojätteen keräämiseen, kun taas jotkin muut toimijat eivät hyväksy niitä. Tämä riippuu pitkälti kunkin maan valinnoista siinä vaiheessa, kun niiden biojätteen käsittelyn infrastruktuuria on suunniteltu ja rakennettu. 

Toisaalta kiertotaloudessa kaikki muovi olisi kierrätettävä ensisijaisesti uuden muovin tuottamiseksi. Kun kompostoitava tai biohajoava muovituote kompostoidaan, siitä ei voida valmistaa uutta muovia, joten sen tuottamiseen käytettyä energia ei voida hyödyntää. 

Siihen nähden, miten paljon näiden uusien muovituotteiden hävittämisessä on epäselvyyttä, eikö olisi parempi vain estää muovien käyttö? 

Muovijätteen ehkäisemisen ja vähentämisen pitäisikin olla ensisijaista. Koska muovijätteen määrä kasvaa edelleen, sen torjumista pitäisi tehostaa. Monissa tuotteissa muovi voi olla käypä ratkaisu. Tällaisten muovien suunnittelussa ja käytössä on kuitenkin noudatettava kierrätysperiaatteita ja varmistettava muovien kierrätettävyys ja kierrättäminen nykyistä huomattavasti suuremmassa mittakaavassa. 

Mitä Euroopan unioni tekee muoviongelman käsittelemiseksi? Entäpä miltä näyttää uusien muovituotteiden tulevaisuus? 

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2018 Euroopan unionin strategian muoveista kiertotaloudessa. Siinä EU velvoitetaan vähentämään muovisaastetta, varmistamaan, että muovituotteet suunnitellaan kierrätykseen sopiviksi, ja investoimaan muovin kierrätykseen ja muihin toimenpiteisiin. Lisäksi vuonna 2019 annetussa kertakäyttömuovidirektiivissä rajoitetaan tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden pääsyä EU:n markkinoille ja vaaditaan vähentämään useiden muiden tuotteiden kulutusta. Näitä vaatimuksia sovelletaan myös biopohjaisiin, biohajoaviin ja kompostoitaviin muovituotteisiin. 

Biohajoavien muovien osalta EU:n kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa on visiona luoda selkeä poliittinen kehys, mukaan lukien yhdenmukaiset säännöt kompostoitavien ja biohajoavien muovien määrittelemiseksi ja merkitsemiseksi, sekä selvittää, minkälaisessa käytössä kyseisiin muoveihin liittyy ympäristöhyötyä. Nyt on varmistettava, että nämä toimintalinjat toteutetaan kaikkialla Euroopassa. 

Mitä muovijätteeseen ja sen torjumisen liittyviä työtehtäviä Euroopan ympäristökeskuksella on meneillään? 

Muovi on vuoden 2020 EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmassa määritelty yhdeksi keskeisistä arvoketjuista, joten se kuuluu työmme kannalta tärkeään toiminnan alueeseen. Tutkimme muovia eri näkökulmista. Äskettäin julkaistun katsauksen ohella ympäristökeskus on esimerkiksi arvioinut toimintalinjoja, joilla ehkäistään muovijätettä  Euroopassa, ja analysoinut muovijätekauppaa alueella. Myöhemmin tänä vuonna on suunnitteilla julkaista selvitys muoveista Euroopan kiertotaloudessa, tekstiilien sisältämistä muoveista ja muoveihin liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä. 

Almut Reichel

Almut Reichel 

Euroopan ympäristökeskuksen kestävän resurssien käytön ja jätealan asiantuntija 

Haastattelu julkaistiin syyskuussa 2020 EEA:n uutiskirjeessä EEA Newsletter 03/2020 


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tallenna toimenpiteet