naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Kako zeleni so najnovejši biološko razgradljivi plastični proizvodi, ki jih je mogoče kompostirati in so proizvedeni na biološki osnovi?

Spremeni jezik
Article Objavljeno 30.09.2020 Zadnja sprememba 11.05.2021
5 min read
Photo: © John Cameron, Unsplash
Zavedamo se, da sta onesnaževanje s plastiko in poplava plastičnih odpadkov velika okoljska problematika. V zadnjih letih so se na trgu pojavili novi plastični proizvodi, ki naj bi bili prijaznejši do okolja. V nedavno objavljenem informativnem poročilu Evropske agencije za okolje (EEA) so ocenjeni njihovi učinki na okolje. Na to temo smo se pogovarjali z Almut Reichel, strokovnjakinjo agencije EEA za trajnostno rabo virov in ravnanje z odpadki.

Preprečevanje in zmanjševanje plastičnih odpadkov bi morala biti dejansko naša glavna prednostna naloga, zato moramo okrepiti prizadevanja za preprečevanje plastičnih odpadkov, saj njihova količina še vedno narašča. Za številne proizvode je lahko plastika dobra rešitev. Vendar jo moramo oblikovati in uporabljati krožno ter zagotoviti, da jo je mogoče reciklirati v veliko večjem obsegu, kot to počnemo sedaj.

Kako okolju prijazni so ti novi biorazgradljivi plastični proizvodi, ki jih je mogoče kompostirati in so proizvedeni na biološki osnovi?

Najprej moramo poznati razlike med plastiko na biološki osnovi in plastiko na osnovi fosilnih goriv, biološko razgradljivo plastiko in plastiko, primerno za kompostiranje. Biološko razgradljiva plastika ali plastika, ki jo je mogoče kompostirati, se lahko proizvaja bodisi iz surovin na biološki osnovi bodisi iz fosilnih surovin, plastika na biološki osnovi pa je lahko zasnovana tako, da se lahko kompostira ali biološko razgradi ali pa tudi ne.

Trajnost materialov na biološki osnovi je, podobno kot pri plastiki na osnovi fosilnih goriv, odvisna od proizvodnih praks, življenjske dobe proizvodov in ravnanja z izrabljenimi proizvodi. Biološko razgradljivi plastični proizvodi, ki jih je mogoče kompostirati, lahko v nekaterih primerih in za nekatere namene prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja okolja s plastiko. Vendar še zdaleč ne zagotavljajo splošne, samostojne rešitve za izzive, s katerimi se Evropa danes sooča zaradi plastičnih snovi.

Kaj je namen novega informativnega poročila agencije EEA? Zakaj je večja ozaveščenost javnosti tako pomembna?

Pri teh plastičnih proizvodih, njihovem pomenu in tem, kaj lahko ponudijo, vlada velika zmeda. Zelo pomembno je, da ljudje te razlike poznajo in razumejo. Če potrošniki menijo, da je embalažo, označeno kot „biološka osnova“, mogoče kompostirati in jo odvržejo v zabojnik za biološke odpadke, lahko dejansko povečajo onesnaževanje s plastiko. Namen informativnega poročila je oblikovalce politik in javnost seznaniti s takimi pastmi in s potrebo po jasnem obveščanju o teh razlikah ter o tem, kako bi bilo treba vsako vrsto plastike pravilno odstraniti.

Vsaka trditev o primernosti plastike za kompostiranje ali biorazgradnjo mora biti natančna in jasno povezana s pogoji, pod katerimi te lastnosti veljajo. Na primer, plastični proizvodi, ki jih je mogoče industrijsko kompostirati, so zasnovani za biološko razgradnjo pod posebnimi nadzorovanimi pogoji v industrijskih obratih za kompostiranje. V domačih kompostnikih se ne razgradijo nujno v celoti, saj so v njih običajno le nižje temperature, pogoji, kot sta vlaga in prisotnost mikroorganizmov, pa močno nihajo.

Kateri so ključni izzivi in priložnosti, povezani s temi novimi plastičnimi proizvodi?

Pomembno je ugotoviti, za katere proizvode je smiselno uporabiti biološko razgradljivo plastiko ali plastiko, ki jo je mogoče kompostirati, in v katerih primerih bi lahko naredila več škode kot koristi. Zdi se na primer, da uporaba plastičnih vrečk, primernih za kompostiranje, za zbiranje živilskih odpadkov v gospodinjstvih povečuje stopnjo zbiranja živilskih odpadkov, ker se potrošnikom zdijo prikladne. Nekatere občine in zbiralci odpadkov zato za zbiranje bioloških odpadkov priporočajo ali zahtevajo uporabo certificiranih plastičnih vrečk, primernih za kompostiranje, drugi pa jih ne bodo sprejeli. To je zelo odvisno od odločitev, ki so bile sprejete pri načrtovanju in gradnji infrastrukture za obdelavo bioloških odpadkov v posamezni državi.

Po drugi strani pa bi bilo treba v krožnem gospodarstvu vso plastiko takoj reciklirati v novo plastiko. Kadar se plastični proizvod, primeren za kompostiranje, ali biorazgradljiv plastični proizvod kompostira, se iz njega ne more proizvesti nova plastika, pri čemer se izgubi vsa energija, ki je bila uporabljena za njegovo proizvodnjo.

Glede na to, da lahko ti novi plastični proizvodi povzročajo zmedo glede njihovega odstranjevanja, ali ni bolje, da se namesto tega prepreči uporaba plastike?

Preprečevanje in zmanjševanje plastičnih odpadkov bi morala biti dejansko naša glavna prednostna naloga, zato moramo okrepiti prizadevanja za preprečevanje plastičnih odpadkov, saj njihova količina še vedno narašča. Za številne proizvode je lahko plastika dobra rešitev. Vendar jo moramo oblikovati in uporabljati krožno ter zagotoviti, da jo je mogoče reciklirati v veliko večjem obsegu, kot to počnemo sedaj.

Kako se je Evropska unija lotila reševanja te problematike? Kaj pa ti novi plastični proizvodi?

Evropska komisija je leta 2018 objavila Evropsko strategijo za plastiko v krožnem gospodarstvu. Strategija Evropsko unijo zavezuje, da zmanjša plastične odpadke, zagotovi, da bodo plastični proizvodi zasnovani tako, da jih bo mogoče reciklirati, ter da poveča naložbe v recikliranje plastike in druge ukrepe. Poleg tega direktiva o plastiki za enkratno uporabo iz leta 2019 omejuje vstop na trg EU nekaterim plastičnim proizvodom za enkratno uporabo in zahteva zmanjšanje potrošnje številnih drugih proizvodov. Te zahteve veljajo tudi za plastične proizvode na biološki osnovi, biorazgradljive in primerne za kompostiranje.

Za plastiko, ki ima biološko razgradljive lastnosti, je v akcijskem načrtu EU za krožno gospodarstvo za leto 2020 predviden jasen okvir politike, ki vključuje usklajena pravila za opredelitev in označevanje plastike, primerne za kompostiranje, in biološko razgradljive plastike, ter ugotovitev, v katerih primerih ima uporaba tovrstne plastike okoljske koristi. Treba pa je seveda zagotoviti, da se bodo te politike dobro izvajale po vsej Evropi.

Kako Evropska agencija za okolje ukrepa na področju plastičnih odpadkov in preprečevanja nastajanja plastike?

Plastika je ena ključnih vrednostnih verig, opredeljenih v akcijskem načrtu EU za krožno gospodarstvo za leto 2020, zato je to za nas pomembno področje dela. Plastiko analiziramo z različnih vidikov. Poleg nedavno objavljenega informativnega poročila smo na primer pregledali politike preprečevanja plastičnih odpadkov v Evropi in analizirali evropsko trgovino s plastičnimi odpadki. Do konca leta nameravamo objaviti še analizo o plastiki v evropskem krožnem gospodarstvu, plastiki v tekstilu in emisij toplogrednih plinov iz plastike.

Almut Reichel

Strokovnjakinja Evropske agencije za okolje za trajnostno rabo virov in odpadke

Intervju, objavljen v septembrski izdaji glasila agencije EEA, št. 03/2020

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage