nästa
föregående
poster

Artiklar

Ändra språk
Artiklar
Menu
Värmeböljor och andra klimatrelaterade extremhändelser är ett hot mot hälsan, särskilt för de mest utsatta

Värmeböljor, torka, skogsbränder och översvämningar i ett föränderligt klimat påverkar i allt högre grad hälsan och välbefinnandet. EU främjar åtgärder för begränsning av klimatförändringarna och för klimatanpassning på nationell nivå,i städer och i kommuner. Kommer dessa åtgärder att hjälpa oss att klara av extrema väderförhållanden i framtiden?

Läs mer

Europas luft blir renare, vilket förbättrar människors hälsa

Luftkvaliteten i Europa håller på att förbättras. Förorenad luft fortsätter dock att försämra människors hälsa och orsakar dödsfall som kan förebyggas, särskilt i städerna. Den goda nyheten är att renare lösningar för transporter, uppvärmning, industri och jordbruk kan vara till hjälp.

Läs mer

Intervju – Investera i säkrare kemikalier

Farliga kemikalier finns överallt omkring oss. Säkrare alternativ, kemikalier i en cirkulär ekonomi och hur kunskap och lagstiftning kan bidra till att forma konsumenternas och investerarnas beslut tillhörde de ämnen vi diskuterade med Jerker Ligthart från ChemSec, en svensk icke-statlig organisation som söker påskynda övergången till en värld som är fri från farliga kemikalier.

Läs mer

Intervju – Vad är den europeiska miljö- och hälsoatlasen?

EEA:s europeiska miljö- och hälsoatlas är en sammanställning av data och kartor som visar viktig information om miljökvalitet och miljörisker i hela Europa. Vi intervjuade Gerardo Sanchez, EEA:s expert på miljö, hälsa och välbefinnande, om atlasen och vem som kan dra nytta av den.

Läs mer

Säkra och hållbara kemikalier i bekämpningsmedel

Kemikalier finns överallt. Faktum är att stenar, hav, luft, växter, djur och vi människor består av kemiska grundämnen. Den goda nyheten är att inte alla kemikalier är giftiga. Den dåliga nyheten är att vissa kemikalier är det. Som tur är har Europa arbetat för att minska skadorna av de farliga kemikalierna.

Läs mer

Märker du av det skadliga bullret omkring dig?

Buller finns överallt. Från högljudda sirener till bilar på motorvägen och flygplanen ovanför – buller är mer utbrett än någonsin i våra liv. Vad många kanske inte vet är att långvarig exponering för trafikbuller är mycket mer än ett störningsmoment – det skadar både vår fysiska och psykiska hälsa.

Läs mer

Vattnets kvalitet och kvantitet är avgörande för välbefinnandet

Rent vatten är avgörande för naturen och människors hälsa och välbefinnande. Det är också en viktig resurs för många ekonomiska sektorer. Till följd av överexploatering och klimatförändringar drabbas många områden i Europa allt oftare av vattenbrist. Samtidigt sätter föroreningar ytterligare press på denna ändliga resurs.

Läs mer

Ledarartikel– Att värna om miljön är att värna om oss själva

Naturen är grunden för vår hälsa och vårt välbefinnande. Den ger oss ren luft, rent vatten, mat, material och utrymme för rekreation. Att tillbringa tid i naturen är bra för vår psykiska hälsa. Och om vi inte tar hand om vår planet, dess klimat och ekosystem, undergräver vi hur våra samhällen upprätthålls, försämrar våra liv och – kanske framförallt – skadar vårt eget välbefinnande.

Läs mer

Hur kan man göra konsumtion och produktion av textilier mer hållbar?

Vi blir alltmer medvetna om hur vår konsumtion påverkar naturen och klimatet. En av de största konsumtionskategorierna är kläder och andra textilier. Vi har talat med Lars Mortensen, Europeiska miljöbyråns expert på cirkulär ekonomi, konsumtion och produktion, som har arbetat med flera bedömningar av textilier och deras miljöpåverkan.

Läs mer

Beslutsamhet och engagemang för att skapa hållbarhet i Europa

År 1972: Jag minns att jag var på väg hem med min pappa från bokmässan i Antwerpen med massor av böcker. Tre av dem har jag fortfarande kvar: en bok om utrotningshotade arter, The Times Atlas of the World och The Limits to Growth. Under årens lopp fortsatte min far att stimulera mitt intresse för naturen, världen bortom vår direkta omgivning och den typ av vetenskap som skapade kritiska debatter om samhällets framtid.

Läs mer

Intervju: Investera i hållbar utveckling

Europeiska investeringsbanken (EIB) är världens största multilaterala finansinstitut och en av de största tillhandahållarna av klimatfinansiering i form av bidrag, lån och garantier. Vi intervjuade Eva Mayerhofer, ledande specialist inom biologisk mångfald och miljö vid EIB, om de utmaningar och möjligheter som är följden av påskyndandet av Europas gröna omställning genom hållbar finansiering.

Läs mer

En lägesrapport: Energi ligger till grund för Europas klimatambitioner

Europa rör sig mot en framtid med koldioxidsnål energi. År 2020 var ett viktigt år för EU som uppnådde sina första tre klimat- och energimål, nämligen att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990 års nivåer, öka andelen använd förnybar energi till 20 procent och förbättra energieffektiviteten med 20 procent.

Läs mer

Intervju: Hur man säkerställer en socialt rättvis omställning

Den europeiska gröna given betonar att ingen får lämnas utanför, och tillser en rättvis omställning genom att skapa en mer modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Vad innebär en socialt rättvis omställning i praktiken? Vi talade med Jorge Cabrita, forskningsledare på Eurofound.

Läs mer

Intervju: Ett hållbart finansieringssystem – vad ska det användas till?

Vad är hållbar finansiering och vilken roll kan den spela i Europas övergång till koldioxidneutralitet? Vi bad EEA:s ledande expert på hållbar finansiering, Andreas Barkman, att förklara vad EU har gjort för att finanssektorn ska uppfylla sin del av miljöanpassningen av vårt finansieringssystem till stöd för hållbar tillväxt.

Läs mer

Dags att lägga in en ny växel i transportsektorn

Samhällen är på många sätt beroende av att kunna förflytta människor och varor på ett ekonomiskt och effektivt sätt från en plats till en annan. Internationell handel ger oss tillgång till utländska produkter och marknader. Människor behöver kunna ta sig till skolan, arbetet och andra aktiviteter. Transporter är avgörande för vår livsstil, men är i sin nuvarande form beroende av fossila bränslen och belastar miljön och klimatet kraftigt.

Läs mer

Ledare: Hålla kursen mot ett hållbart Europa

Torrperioderna, värmeböljorna och skogsbränderna under sommaren 2022 var en tydlig påminnelse om varför begränsningen av klimatförändringar är en avgörande utmaning under 2000-talet. EU:s åtagande att bli klimatneutralt senast 2050 är världens mest ambitiösa agenda för klimatåtgärder. Uppfyllandet av detta mål skulle fungera som en välbehövlig modell så att andra länder och regioner uppmuntras att göra detsamma.

Läs mer

En framtid som baseras på förnybar energi

När vi står inför klimatförändringarna, kraftigt stigande energipriser och oron över en trygg energiförsörjning verkar förnybara energikällor såsom vind- och solenergi vara den självklara vägen framåt. Vilka åtgärder skulle behövas för att ställa om Europas befintliga energisystem till ett som bygger på förnybara energikällor?

Läs mer

Säker, ekonomiskt överkomlig och ren energi i kristider?

Europa tillgodoser allt mer av sina energibehov genom förnybara energikällor men fortsätter ändå att vara beroende av olja och gas. De snabbt föränderliga energipriserna, oron över hur bostäderna ska hållas varma i vinter och åtagandet att minska utsläppen av växthusgaser gör att det finns ett behov av att spara energi, diversifiera energikällorna, påskynda övergången till förnybara energikällor och stödja de mest utsatta.

Läs mer

Klimat, natur och människor: en gemensam framtid för vår planet

I dag är det mer som står på spel än någonsin. Vår planet värms upp och förlorar arter i en oroväckande takt. Under de två senaste månaderna har det anordnats två globala konferenser som fört samman människor från hela världen kring ett gemensamt ämne – klimatet respektive den biologiska mångfalden. Inom båda dessa områden beror utmaningarna på samma problem: vår ohållbara produktion och konsumtion. Trots förhandlingarnas komplexitet är konferenserna avgörande för global medvetenhet och samstämmighet samt brådskande åtgärder på global nivå.

Läs mer

Intervju  Prosumenter och energikrisen: medborgarnas bidrag till energiomställningen i Europa

Vad är energiprosumenter och vilken roll kan de spela för att främja användningen av förnybar energi i Europa? Vi har talat med Europeiska miljöbyråns energi- och miljöexpert Javier Esparrago om hur medborgarna, institutionerna och företagen kan bidra till att hantera den nuvarande energikrisen genom att bli prosumenter som både producerar och konsumerar förnybar energi. Miljöbyrån offentliggjorde tidigare denna månad en rapport som ger en översikt över den roll som prosumenter av förnybar energi spelar och hur dessa blir allt flera till följd av bättre och billigare teknik och politik som stödjer dem.

Läs mer

Permalinks

Dokumentåtgärder