nästa
föregående
poster

Artiklar

Ändra språk
Artiklar
Menu
Hur kan man göra konsumtion och produktion av textilier mer hållbar?

Vi blir alltmer medvetna om hur vår konsumtion påverkar naturen och klimatet. En av de största konsumtionskategorierna är kläder och andra textilier. Vi har talat med Lars Mortensen, Europeiska miljöbyråns expert på cirkulär ekonomi, konsumtion och produktion, som har arbetat med flera bedömningar av textilier och deras miljöpåverkan.

Läs mer

Beslutsamhet och engagemang för att skapa hållbarhet i Europa

År 1972: Jag minns att jag var på väg hem med min pappa från bokmässan i Antwerpen med massor av böcker. Tre av dem har jag fortfarande kvar: en bok om utrotningshotade arter, The Times Atlas of the World och The Limits to Growth. Under årens lopp fortsatte min far att stimulera mitt intresse för naturen, världen bortom vår direkta omgivning och den typ av vetenskap som skapade kritiska debatter om samhällets framtid.

Läs mer

Intervju: Investera i hållbar utveckling

Europeiska investeringsbanken (EIB) är världens största multilaterala finansinstitut och en av de största tillhandahållarna av klimatfinansiering i form av bidrag, lån och garantier. Vi intervjuade Eva Mayerhofer, ledande specialist inom biologisk mångfald och miljö vid EIB, om de utmaningar och möjligheter som är följden av påskyndandet av Europas gröna omställning genom hållbar finansiering.

Läs mer

En lägesrapport: Energi ligger till grund för Europas klimatambitioner

Europa rör sig mot en framtid med koldioxidsnål energi. År 2020 var ett viktigt år för EU som uppnådde sina första tre klimat- och energimål, nämligen att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990 års nivåer, öka andelen använd förnybar energi till 20 procent och förbättra energieffektiviteten med 20 procent.

Läs mer

Intervju: Hur man säkerställer en socialt rättvis omställning

Den europeiska gröna given betonar att ingen får lämnas utanför, och tillser en rättvis omställning genom att skapa en mer modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Vad innebär en socialt rättvis omställning i praktiken? Vi talade med Jorge Cabrita, forskningsledare på Eurofound.

Läs mer

Intervju: Ett hållbart finansieringssystem – vad ska det användas till?

Vad är hållbar finansiering och vilken roll kan den spela i Europas övergång till koldioxidneutralitet? Vi bad EEA:s ledande expert på hållbar finansiering, Andreas Barkman, att förklara vad EU har gjort för att finanssektorn ska uppfylla sin del av miljöanpassningen av vårt finansieringssystem till stöd för hållbar tillväxt.

Läs mer

Dags att lägga in en ny växel i transportsektorn

Samhällen är på många sätt beroende av att kunna förflytta människor och varor på ett ekonomiskt och effektivt sätt från en plats till en annan. Internationell handel ger oss tillgång till utländska produkter och marknader. Människor behöver kunna ta sig till skolan, arbetet och andra aktiviteter. Transporter är avgörande för vår livsstil, men är i sin nuvarande form beroende av fossila bränslen och belastar miljön och klimatet kraftigt.

Läs mer

Ledare: Hålla kursen mot ett hållbart Europa

Torrperioderna, värmeböljorna och skogsbränderna under sommaren 2022 var en tydlig påminnelse om varför begränsningen av klimatförändringar är en avgörande utmaning under 2000-talet. EU:s åtagande att bli klimatneutralt senast 2050 är världens mest ambitiösa agenda för klimatåtgärder. Uppfyllandet av detta mål skulle fungera som en välbehövlig modell så att andra länder och regioner uppmuntras att göra detsamma.

Läs mer

En framtid som baseras på förnybar energi

När vi står inför klimatförändringarna, kraftigt stigande energipriser och oron över en trygg energiförsörjning verkar förnybara energikällor såsom vind- och solenergi vara den självklara vägen framåt. Vilka åtgärder skulle behövas för att ställa om Europas befintliga energisystem till ett som bygger på förnybara energikällor?

Läs mer

Säker, ekonomiskt överkomlig och ren energi i kristider?

Europa tillgodoser allt mer av sina energibehov genom förnybara energikällor men fortsätter ändå att vara beroende av olja och gas. De snabbt föränderliga energipriserna, oron över hur bostäderna ska hållas varma i vinter och åtagandet att minska utsläppen av växthusgaser gör att det finns ett behov av att spara energi, diversifiera energikällorna, påskynda övergången till förnybara energikällor och stödja de mest utsatta.

Läs mer

Klimat, natur och människor: en gemensam framtid för vår planet

I dag är det mer som står på spel än någonsin. Vår planet värms upp och förlorar arter i en oroväckande takt. Under de två senaste månaderna har det anordnats två globala konferenser som fört samman människor från hela världen kring ett gemensamt ämne – klimatet respektive den biologiska mångfalden. Inom båda dessa områden beror utmaningarna på samma problem: vår ohållbara produktion och konsumtion. Trots förhandlingarnas komplexitet är konferenserna avgörande för global medvetenhet och samstämmighet samt brådskande åtgärder på global nivå.

Läs mer

Intervju  Prosumenter och energikrisen: medborgarnas bidrag till energiomställningen i Europa

Vad är energiprosumenter och vilken roll kan de spela för att främja användningen av förnybar energi i Europa? Vi har talat med Europeiska miljöbyråns energi- och miljöexpert Javier Esparrago om hur medborgarna, institutionerna och företagen kan bidra till att hantera den nuvarande energikrisen genom att bli prosumenter som både producerar och konsumerar förnybar energi. Miljöbyrån offentliggjorde tidigare denna månad en rapport som ger en översikt över den roll som prosumenter av förnybar energi spelar och hur dessa blir allt flera till följd av bättre och billigare teknik och politik som stödjer dem.

Läs mer

Sommaren 2022: Allvarliga kriser på flera fronter

På senare tid har vi drabbats av den ena krisen efter den andra: en pandemi, extrema värmeböljor och torka på grund av klimatförändringen, inflation, krig och en energikris. Denna vinter kommer sannolikt att präglas av fortsatt osäkerhet och stor volatilitet på globala marknader, till exempel på energi- och livsmedelsmarknaderna, vilket kommer att påverka vissa länder och grupper mer än andra. För att hantera dessa kriser, särskilt på lång sikt, krävs handfasta politiska åtaganden och investeringar i hållbarhet för att stärka våra samhällens motståndskraft.

Läs mer

Att hålla sig frisk i en kemisk värld

Vi kan dela in föroreningarna i kategorier efter var de finns – i jorden, vattnet eller luften – eller efter vilken typ av förorening det handlar om, till exempel kemikalier. Syntetiskt framställda kemikalier finns överallt i vår omgivning. Vissa kan vara mycket skadliga för vår hälsa och för miljön. Hur kan vi begränsa de negativa effekterna av de kemikalier som har blivit en del av vår livsstil?

Läs mer

Rent vatten för människa och natur

Vatten täcker över 70 procent av jordens yta och är förutsättningen för allt liv på vår planet. Av allt vatten på jorden finns 96,5 procent i haven som saltvatten, och resterande 3,5 procent är sötvatten – sjöar, floder, grundvatten och is. En god förvaltning av denna begränsade och värdefulla resurs är nödvändig för människans och naturens välbefinnande.

Läs mer

Intervju - Bekämpa miljörelaterade hälsorisker

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) svarar föroreningar för 1,4 miljoner dödsfall i Europa varje år som kunde ha förhindrats, men situationen håller på att förbättras och den europeiska gröna given kan vara vår chans till ett stort steg mot hållbarhet. Vi har diskuterat föroreningar och hälsa med Francesca Racioppi, chef vid WHO:s europeiska centrum för miljö och hälsa.

Läs mer

Bullerföroreningar är fortfarande utbrett i Europa, men det finns metoder för att sänka volymen

Många av oss utsätts i allt högre grad för buller i vår vardag. Tunga fordon på gatorna, lågt flygande flygplan ovan oss eller ett tåg i närheten, medför ofta störning och frustration. Deras inverkan på vår hälsa och miljö kan vara mycket värre än du tror.

Läs mer

Utmaningen att minska föroreningar från industrin

Föroreningar från industrin i Europa minskar tack vare en blandning av lagstiftning, utveckling inom tillverkningsindustrin och miljöinitiativ. Industrin fortsätter ändå att förorena och att gå mot nollförorening inom denna sektor är en ambitiös utmaning.

Läs mer

Intervju - Betalar den som förorenar?

En enkel men kraftfull tanke står i centrum för miljölagstiftningen i EU, nämligen principen att förorenaren betalar. Denna princip har använts för skatter, böter och andra åtgärder, t.ex. genom utsläppskvoter och direktivet om miljöansvar. Vi talade med professor Geert Van Calster om denna princip, dess fördelar och brister.

Läs mer

Föroreningar i mark och jord — vitt spridda, skadliga och ökande

Vad har många vinodlingar utspridda i idylliska landskap gemensamt med industriområden och avfallsdeponier? Ett svar kan vara att där finns kemikalier. Den jord där vi odlar våra livsmedel och den mark där vi bygger våra bostäder kan vara förorenad med olika ämnen, allt ifrån tungmetaller till organiska föroreningar och mikroplaster. Föroreningarna är vitt spridda och de ansamlas i Europas mark och jordar. Hur kan vi lösa det här problemet?

Läs mer

Permalinks

Dokumentåtgärder