nästa
föregående
poster

Article

Tillsammans kan vi gå vidare: att skapa en hållbar planet efter coronachocken

Ändra språk
Article Publicerad 2020-07-01 Senast ändrad 2021-05-11
4 min read
Photo: © Juan Miguel, REDISCOVER Nature/EEA
Hur kan vi skapa en mer hållbar och motståndskraftig värld efter coronakrisen? Under denna kritiska period då viktiga beslut om återhämtning som formar vår framtid fattas kommer Europeiska miljöbyrån att sammanföra corona- och miljörelaterad kunskap och bidra till en välunderbyggd debatt.

De coronarelaterade dödsfallen i världen har tyvärr passerat 400 000 och fortsätter att öka, om än snabbare i vissa regioner än andra. Kostnaderna och riskerna i samband med covid-19 är verkliga och kräver globala åtgärder och solidaritet.

För att stoppa spridningen av viruset infördes strikta nedstängningsåtgärder av många länder, inklusive nästan alla EU-medlemsstater. Några länder har lyckats minska infektionstakten och börjar försiktigt öppna  igen. Efter dessa första månader, då man fokuserade på akuta hälsoeffekter och lösningar, har det också blivit tydligt att de ekonomiska följderna av pandemin är enorma och kommer att märkas under kommande år. Regeringarna använder sig av offentliga medel för att mildra de värsta effekterna och stärka ekonomin. Kommer dessa medel att användas för att gå tillbaka till tiden före corona eller för att bygga en hållbar och rättvis värld?

Europas återhämtningsplan bekräftar vägen mot hållbarhet

Europa har gjort sitt val tydligt: ett grönt, digitalt och motståndskraftigt Europa. I den europeiska gröna given har Europeiska kommissionen redan föreslagit en ambitiös och rättvis övergång till långsiktig hållbarhet där miljö- och klimathänsynen står i centrum. Viktiga politiska paket, inklusive de nyligen föreslagna strategierna för biologisk mångfald och från jord till bord har lagts fram för att genomföra denna vision.

Europa har gjort sitt val tydligt: ett grönt, digitalt och motståndskraftigt Europa

Denna prioritering återspeglas också tydligt i EU:s förslag till flerårig budget på 1,1 biljoner euro för 2021–2027. Som en del av en plan för återhämtning från denna ekonomiska kris föreslog Europeiska kommissionen nyligen ett ytterligare finansinstrument som kallas ”Next Generation EU” och vars belopp uppgår till 750 miljarder euro. Inom väl avgränsade politiska mål kan dessa medel hjälpa Europa att ställa om sin ekonomi samtidigt som klimatneutralitet och hållbarhet uppnås och åtgärder mot sociala orättvisor vidtas.

Under hela övergångsperioden kommer kunskap att spela en viktig roll för att se till att dessa medel anslås till sammanhängande åtgärder för att uppnå denna gemensamma vision.

Växande kunskap till stöd för övergångsbeslut

Världssamfundet kommer att behöva flera år, om inte årtionden, för att sätta sig in i och bedöma den fullständiga omfattningen av denna kris, från demografiska förändringar och orättvisor till resursanvändning och trender vad gäller utsläpp av föroreningar. Det finns dock redan vissa tecken på hur coronaåtgärder kan påverka miljön, både på kort och lång sikt.

Ett av de första mätbara resultaten av de coronarelaterade åtgärderna har varit en synlig förbättring av luftkvaliteten. Med minskad vägtrafik observerade många europeiska städer under nedstängningen att koncentrationerna av vissa viktiga luftförorenande ämnen minskade. För att ta reda på omfattningen av dessa förbättringar har miljöbyrån övervakat de genomsnittliga koncentrationerna av kvävedioxid per vecka och i vissa städer var koncentrationerna över 50 procent lägre än under samma vecka 2019. Vi kan också räkna med minskat buller från vägtransporter. I takt med att den ekonomiska verksamheten tar fart kommer dock dessa förbättringar sannolikt att gå tillbaka.

Minskade nivåer av ekonomisk verksamhet kommer också sannolikt att leda till lägre utsläpp av växthusgaser under 2020. En fullständig bedömning som bygger på konkreta data kommer att finnas tillgänglig i slutet av 2021. Liksom när det gäller luftkvaliteten kommer den drastiska minskningen av utsläpp säkerligen att gå tillbaka så snart ekonomin börjar återhämta sig.

Från hela världen kommer rapporter om djur- och växtliv som åter breder ut sig och i mindre grad störs av mänsklig aktivitet, och om mer engångsplast som hamnar i miljön. Forskare och myndigheter i hela Europa och världen tar fram initiativ för att kartlägga och bekräfta dessa trender.

För att se till att vi fortsätter vår väg mot en klimatneutral och hållbar kontinent och planet kommer vi att dela med oss av den ökade kunskap som miljöbyrån och våra partner förfogar över och främja en välunderbyggd debatt på vårt nya webbnav: Planeten efter corona.

En planet, ett samhälle

Vi genomgår för närvarande en svår period. Allt omkring oss har på kort tid förändrats i en aldrig tidigare skådad takt: den sociala samvaron, arbetslivet, utbildningen, semestrar, arbetstillfällen och den digitala anslutbarheten. Framtiden är också full av många osäkerhetsfaktorer. Men i dessa svåra tider får vi aldrig glömma den imponerande styrka, motståndskraft och solidaritet som vi har visat som individer och familjer och som en del av det globala samhället. Tillsammans kan vi agera, förnya, anpassa oss och gå vidare. Detta behöver vi göra på ett hållbart sätt.

Hans Bruyninckx

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Ledaren publicerades i juniutgåvan 2020 av Europeiska miljöbyråns nyhetsbrev 02/2020


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Taggar

Insorterad under
Insorterad under coronavirus
Dokumentåtgärder