nästa
föregående
poster

Article

Elfordon: ett smart miljöval

Ändra språk
Article Publicerad 2019-01-18 Senast ändrad 2022-12-22
5 min read
Är elfordon bättre för klimatet och luftkvaliteten än bensin- och dieselbilar? Vi diskuterade elbilarnas fördelar och nackdelar, vilket är ämnet för en ny EEA-rapport, med Europeiska miljöbyråns transport- och miljöexpert Andreas Unterstaller.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i EEA:s nya rapport?

EEA har nyligen offentliggjort en ny rapport inom ramen för transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM). Den viktigaste slutsatsen är att elbilar klart är att föredra framför bensin- och dieselbilar när det gäller klimatförändringar och luftkvalitet. Tvärtemot allmänhetens tvivel och osäkerhet när det gäller elbilarnas miljöfördelar är forskningsresultaten allt tydligare. Även med Europas nuvarande energimix, som fortfarande omfattar en hel del elektricitet från kol, är fördelarna tydliga. Dessa fördelar kommer att bli ännu större i framtiden, i takt med att Europa använder mer förnybar energi.

Detta är också en av de första rapporter som beaktar den cirkulära ekonomin i frågan om elbilar, och ägnar stor uppmärksamhet åt återanvändning, återtillverkning och återvinning. Elbilarnas miljöpåverkan har behandlats i många vetenskapliga studier. Vi på EEA har sammanfört denna kunskap och gjort den tillgänglig för en bredare allmänhet. Vi måste bli bättre på att återanvända och återvinna elbilar och deras komponenter för att minimera produktionens miljöpåverkan. Slutet av livscykeln är en särskilt viktig fas för elbilar. De innehåller en hel del metaller och andra råvaror av avgörande betydelse som kan förbruka stora mängder energi vid bearbetning, och giftiga ämnen används ibland vid tillverkningen. Så om vi kan återvinna dessa från befintliga bilar och återanvända dem är det en stor fördel. Om vi kan ta en hel komponent, som ett batteri, och använda det någon annanstans, kan det verkligen minska den sammantagna miljöpåverkan betydligt.

Hur kan vi göra elbilarna mer hållbara och utnyttja deras fulla miljö- och hälsofördelar?

Vi tar upp vissa viktiga lärdomar i rapporten. För det första måste vi se till att den elektricitet som används för tillverkning och drift av elbilar kommer från förnybara energikällor. Vår rapport visar att detta verkligen är den enskilt viktigaste faktor som påverkar deras miljö- och hälsoprestanda. För det andra måste vi se till att dessa bilar används länge. Det är avgörande att pressa ut så många körda kilometer som möjligt ur varje tillverkad elbil. Så om de bara körs 70 000 kilometer och sedan skrotas ser deras sammantagna miljöprestanda inte så bra ut jämfört med vanliga bilar på grund av den extra energi som används vid produktionen – mer än för en vanlig bil. Men när du har kört elbilen 150 000 kilometer eller mer har elbilen fördelarna på sin sida. När en elbil skrotas måste dessutom materialet utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

Hur står sig en typisk elbil i jämförelse med ett bensin- eller dieselfordon? Är de 100 procent rena när det gäller växthusgasutsläpp? 

Det är mycket viktigt att betona att ingen bil någonsin kommer att vara 100 procent ren. Detta gäller även elbilar. Vad vi säger är att en elbil är ett bättre miljöval om du verkligen måste använda en bil. Det kommer dock alltid att vara mycket bättre för miljön att använda kollektivtrafik eller helt enkelt gå eller cykla till jobbet. En bil är fortfarande en bil. Att ersätta den med en annan typ löser inte problem som trafikstockningar.

Elektriska motorer är helt enkelt effektivare än förbränningsmotorer, så mer av batteriets energi används för att driva bilen. Särskilt i städer förbrukar elbilar mindre energi. Dessutom släpps ju inga luftföroreningar, såsom kväveoxider och partiklar, ut från avgasröret. Bromsning och däckslitage ger fortfarande upphov till partiklar, men sammantaget är det mindre än från en bensin- eller dieselbil. Elfordon kan dessutom minska bullret: särskilt i lägre fart är de tystare än vanliga bilar.

Hälsomässigt är den största fördelen kopplad till luftkvalitet. Den elektricitet som elbilar använder kanske fortfarande ger upphov till vissa luftföroreningar, men dessa kommer normalt från kraftverk som kan ha bättre utsläppsreglering än en vanlig bil och som ligger längre bort från tätbefolkade områden.

Vilka länder går i bräschen för att främja och använda elfordon?

Många europeiska länder är faktiskt mycket aktiva när det gäller att främja användningen av dem, särskilt Norge, som har genomfört en ambitiös politik för att nå en högre andel elbilar och även en bra laddningsinfrastruktur. Nederländerna, men också Storbritannien och Frankrike, har kommit en bra bit på väg. Sammantaget är EU en stor aktör globalt, jämte USA och Kina. Alla investerar kraftigt i elektromobilitet.

Hur är det med konsumenternas oro över exempelvis laddningsstationer och elräkningar? 

Det finns många farhågor hos konsumenterna om huruvida det finns tillräckligt många laddningsstationer längs motorvägar eller parkeringsplatser samt om påfrestningarna på våra kraftnät och elkostnaderna. För närvarande är det få elbilar på vägarna. Vissa städer har fler än andra, men på det hela taget var ungefär 1,5 procent av de nya bilar som såldes i Europa förra året elbilar (ackumulatorfordon och laddhybridbilar). Så infrastrukturen måste växa i takt med att fler och fler elbilar dyker upp på vägarna. I vissa större städer är infrastrukturen redan bra, och antalet offentligt tillgängliga laddningsstationer har ökat snabbt under senare år.

Ja, det blir en större elräkning, men driften av en elbil kostar mindre än driften av en normal bensin- eller dieselbil. Detta uppväger elbilarnas höga inköpspris över tid.

I EEA:s briefing Electric vehicles and the energy sector – impacts on Europe’s future emissions från 2016 behandlades inverkan på elnäten. Om 80 procent av alla bilar vore eldrivna 2050 skulle EU:s elförbrukning sannolikt öka med ungefär 10 procent. Den största delen av efterfrågan skulle fortfarande komma från industrin och de privata hushållen. I likhet med laddningsinfrastrukturen måste även elnätet utvecklas, i takt med att fler elbilar dyker upp på vägarna. Detta är en utmaning, men EU gör redan detta för att integrera förnybara energikällor i elnätet.

Vad gör EU och Europeiska kommissionen för att främja användningen av elbilar?

EU som helhet har pumpat in miljarder euro i relevant forskning under det senaste årtiondet, och strävar efter en snabb utvidgning av laddningsinfrastrukturen. EU investerar också kraftigt i och främjar infrastruktur för alternativa bränslen, vilket omfattar laddningsstationer för elfordon, särskilt längs de viktigaste europeiska transportkorridorerna.

EU strävar också efter att utveckla batteriproduktionen i Europa, eftersom batterier till elbilar för närvarande främst tillverkas i Japan, Kina och Sydkorea. Slutligen utarbetar EU gemensamma regler och standarder för elfordon och laddningsinfrastrukturen, så att du kan röra dig fritt i Europa.

 

Andreas Unterstaller

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage