nästa
föregående
poster

Artiklar

Ändra språk
Artiklar
Menu
Kemikalier i Europa: att förstå inverkan på människors hälsa och miljön

Det är allmänt känt att exponering för skadliga kemikalier påverkar människors hälsa och miljön. Den globala kemikalieproduktionen ökar och nya kemikalier utvecklas och tas i användning, men hur vet vi vilka kemikalier som är säkra? Vi träffade Xenia Trier, EEA-expert på kemikalier, för att diskutera olika problem i samband med en säker användning av kemikalier i Europa och vad EU gör för att minska kemikaliers eventuella sidoeffekter.

Läs mer

Den cirkulära ekonomin i Europa: vi har alla en roll att spela

För de flesta människor är den cirkulära ekonomin ett abstrakt och avlägset begrepp. Att tänka miljövänligt blir allt populärare runtom i världen, men många är fortfarande inte medvetna om de stora förändringar som vi måste göra av vårt levnadssätt för att säkerställa en hållbar framtid och trygga vår långsiktiga välfärd.

Läs mer

Klimatfinansiering: resurser för ett utsläppssnålt och klimattåligt Europa

Vårt klimat håller på att förändras. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser för att bromsa klimatförändringarna och samtidigt vidta åtgärder som hjälper oss att hantera nuvarande och kommande effekter. Båda dessa åtgärdsområden kräver en omstyrning av investeringar som saknar motstycke i historien. Detta slogs fast vid klimatkonferensen i Paris och nu senast i Marrakesh. Finanssektorn kan och kommer att spela en viktig roll för att hjälpa Europa i övergången till ett utsläppssnålt och klimattåligt samhälle.

Läs mer

Luftkvalitet fortfarande ett hett ämne för många européer

Förra månaden publicerade Europeiska miljöbyrån (EEA) sin senaste rapport om luftkvaliteten i Europa, som visade att även om luftkvaliteten sakta förbättras är luftföroreningar fortfarande den enskilt största miljöhälsofaran i Europa. Vi har träffat Alberto González Ortiz, EEA:s expert inom luftkvalitet, för att diskutera rapportens resultat och hur tekniker som satellitbilder bidrar till att förbättra forskningen om luftkvalitet.

Läs mer

Elbilar: på väg mot ett hållbart system för rörlighet

Det moderna samhället är beroende av förflyttningen av varor och människor, men våra nuvarande transportsystem inverkar menligt på människors hälsa och miljön. Vi talade med Magdalena Jóźwicka, projektledare för en kommande rapport om elbilar, om miljöfördelar och utmaningar i samband med användningen av eldrift som ett alternativ till konventionella drivmedel för fordon.

Läs mer

Bortom Paris: att förverkliga det koldioxidsnåla samhället

I december i fjol satte världen upp ett ambitiöst mål för sig själv i Paris: att begränsa den globala ökningen av medeltemperaturen till klart under 2 grader och samtidigt sikta på att begränsa ökningen till 1,5 grader över den förindustriella nivån. Vid G20-toppmötet tidigare i månaden tillkännagav Kina och USA sitt formella åtagande att ansluta sig till Parisavtalet. Detta är ett stort steg framåt för de internationella ansträngningarna att minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen. De minskningsåtaganden som de undertecknande länderna hittills gjort räcker dock inte till för att uppfylla detta ambitiösa mål.

Läs mer

”Människan först” för gröna, beboeliga städer

Våra städer utsätts för aldrig tidigare skådade påfrestningar genom allt fler invånare, trafikkaos och klimatförändring. Hur kan vi göra städerna lättare att ta sig fram i, drägligare att bo i och mer hållbara? Ett stadsplaneringsföretag hjälper till att förändra sättet vi planerar städer på. Vi har talat med Helle Søholt, grundare och vd för Gehl Architects, Köpenhamn, för att ta reda på mer.

Läs mer

Gröna val: beslutsfattare, investerare och konsumenter…

Från promenader och elbilar till gigantiska lastfartyg och höghastighetståg finns det en lång rad olika transportalternativ. Många faktorer, såsom pris, avstånd, tillgång till infrastruktur och bekvämlighet, kan vara avgörande vid val av transportslag. Bilfärder är den typ av persontransport som de flesta i Europa föredrar framför alla andra. Men också i detta fall är vissa alternativ grönare än andra. Hur kan vi välja grönare alternativ?

Läs mer

Transporter och ekosystem

Transportnäten har blivit ett vanligt förekommande inslag i det europeiska landskapet. De knyter samman människor, stimulerar ekonomisk aktivitet och ger tillgång till centrala tjänster. Men de inför också barriärer mellan naturområden, samtidigt som deras användning släpper ut föroreningar och främmande arter förs in i ekosystemen. Strikta politiska åtgärder och ett nätverk av grönområden kan hjälpa till att bevara och skydda Europas naturvärden.

Läs mer

Luft- och sjöfarten i strålkastarljuset

Att flyga iväg över helgen, köpa t-tröjor av bomull som tillverkats i Bangladesh, rosor från Kenya… Dessa är några av de produkter vi kan få i en väl sammankopplad, globaliserad värld. Luft- och sjöfarten bidrar till den ekonomiska tillväxten men påverkar också människors hälsa, klimatet och miljön. Efter att ha ställts inför projektioner av den framtida tillväxten har dessa två sektorer börjat undersöka hur de kan minska sin påverkan.

Läs mer

Åtgärder för att mätta den hungriga staden

Ingredienserna till de måltider vi äter hemma eller på restaurang kommer från när och fjärran. I en allt mer urbaniserad och globaliserad värld måste livsmedlen som produceras på landet transporteras in till städerna. Mycket fokus har lagts på att minska livsmedlens transportsträcka, vilket kan vara ett relevant men ibland begränsat koncept. Ett smartare och renare transportsystem skulle bara lösa en del av problemet. En bredare analys måste göras av hela livsmedelssystemet.

Läs mer

Transporter och folkhälsan

Luft- och bullerföroreningar från transportsektorn orsakar många olika hälsoproblem, där vägtransporter och dieselfordon står bakom en särskilt stor del. EU och dess medlemsstater vidtar nu med viss framgång en lång rad åtgärder för att minska transporternas inverkan på hälsan. Innovativa lösningar och lokala insatser kan förbättra situationen ännu mer.

Läs mer

Transporter i Europa: fakta och tendenser

Efterfrågan på transporter för både personer och gods har stadigt ökat och förväntas fortsätta, trots tillfälliga avmattningar. Samtidigt säljs allt fler bilar i Europa, av vilka de flesta är dieseldrivna. Och medan motorerna blir allt effektivare gör denna tillväxt att utsläppen av växthusgaser blir till ett stort problem.

Läs mer

Mot en renare och smartare mobilitet

Transporter knyter samman människor, kulturer, städer, länder och kontinenter. De är en av hörnstenarna i dagens samhälle och ekonomi och gör det möjligt för tillverkare att sälja sina produkter runt om i världen och resenärer att upptäcka nya platser. Transportnäten ger oss även tillgång till viktiga offentliga tjänster, såsom utbildning och hälsovård, och bidrar till en bättre livskvalitet. Anslutningar till transportnäten hjälper till att stimulera ekonomin i avlägsna trakter och skapar jobb och välstånd.

Läs mer

Förnybar energi: nyckeln till Europas framtid med låga koldioxidutsläpp

Framtiden verkar ljus för förnybara energikällor som spelar en allt viktigare roll i takt med att Europa försöker minska beroendet av fossila bränslen. Vi talade om kommande möjligheter och utmaningar för ren energi med Mihai Tomescu, energiexpert vid Europeiska miljöbyrån.

Läs mer

Kunskap om framtidens miljö

Det europeiska landskapet för miljödata har förändrats avsevärt under de senaste fyra decennierna. Miljöförstöringen är så mångfasetterad att det krävs en mer systemisk analys och relevanta data som stöd för analysen. Under senare år har Europeiska miljöbyråns arbete i allt högre grad innefattat systemiska analyser. Europeiska miljöbyrån (EEA) kommer att fortsätta att identifiera framväxande problem och bidra till att utöka miljökunskapen i Europa.

Läs mer

Att gå vidare från avfallshantering till en grön ekonomi

Vår nuvarande användning av resurser är inte hållbar utan utsätter vår planet för påfrestningar. Vi måste underlätta övergången till en cirkulär, grön ekonomi genom att se längre än till bara avfallspolitiken och inrikta oss på ekodesign, innovation och investeringar. Forskning kan inte bara främja innovation inom produktion, utan också inom affärsmodeller och finansieringsmekanismer.

Läs mer

Hållbar förvaltning är nyckeln till friska skogar i Europa

Europas skogar tillhandahåller viktiga tjänster: ren luft, rent vatten, naturlig koldioxidlagring, timmer, livsmedel och andra produkter. De är hem för många arter och livsmiljöer. Vi har pratat med Annemarie Bastrup-Birk, skogs- och miljöexpert vid Europeiska miljöbyrån, om de utmaningar som Europas skogar står inför.

Läs mer

Kan transportsektorn finna lösningar på sin miljöpåverkan?

Mot bakgrund av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade årliga transport- och miljörapporteringsmekanism (TERM) för 2015 och den internationella uppmärksamheten på den pågående skandalen med fordonsutsläpp, talade vi med Europeiska miljöbyråns TERM-samordnare, Alfredo Sánchez Vicente.

Läs mer

Klimatavtal: mot en klimatsäker värld med låga koldioxidutsläpp

Klimatavtalet som undertecknades av 195 länder i Paris är det första universella och rättsligt bindande avtalet i sitt slag. Parisavtalet är resultatet av många år av förberedelser, dialog och medvetandehöjande åtgärder om behovet att ta itu med klimatförändringens nuvarande och potentiella effekter. Det utgör ett betydande och lovande steg i arbetet med att skapa en klimatsäker värld med låga koldioxidutsläpp. Det sänder även ut en tydlig signal till de politiskt ansvariga och till företag att gå ifrån fossila bränslen och investera i ren energi och anpassningsinsatser.

Läs mer

Permalinks

Dokumentåtgärder