nästa
föregående
poster

Artiklar

Ändra språk
Artiklar
Menu
Intervju - Skydda naturen i ett föränderligt klimat: vårt fokus måste ligga på återhämtningsförmågan

Klimatförändringarna påverkar ekosystemen och biologisk mångfald i allt ifrån förändringar i arternas livsmiljöer och artsamhällen till vattentillgång och blomningssäsonger. Vi frågade professor Beate Jessel, ordförande för tyska federala naturskyddsmyndigheten, om kopplingarna mellan biologisk mångfald och klimatförändringarna och vad som skulle kunna göras för att stärka naturens motståndskraft i ett föränderligt klimat.

Läs mer

Intervju - Fågelövervakarens livsviktiga roll

Övervakning av vilda djur och naturtyper spelar en nyckelroll i expertbedömningar. Vi pratade med Petr Voříšek, medlem av samordningsgruppen för den nya europeiska fågelatlasen European Breeding Bird Atlas 2 vid Tjeckiens ornitologiska förening, om hur sådan information och data sätts samman på europeisk nivå och vilka utmaningar fågelpopulationerna står inför i dag.

Läs mer

Intervju – Hur kan vi uppnå nollförorening i Europa?

EU har antagit ambitiösa planer för att drastiskt minska utsläppen och föroreningarna under de kommande årtiondena. Där ingår den nyligen lanserade handlingsplanen för nollförorening, som är inriktad på att minska luft-, vatten- och markföroreningarna till nivåer som inte längre anses vara skadliga för människors hälsa och miljön. Vi har talat med Ian Marnane, som är expert på miljö, hälsa och välbefinnande vid Europeiska miljöbyrån. Han arbetar just nu med en rapport om nollförorening, som miljöbyrån planerar att offentliggöra senare i år.

Läs mer

Solidaritet i Europa i krigstid

Den ryska militära aggressionen mot Ukraina förändrade ukrainarnas liv över en natt. Konsekvenserna av detta obefogade krig märks inte bara i Ukraina utan även långt utanför Ukrainas gränser. Vi kommer att behöva leva med dem under en lång tid framöver och kommande generationer kommer också påverkas.

Läs mer

Solidaritet som ledstjärna för återhämtningen efter covid-19 och för en bättre, hållbar framtid

År 2021 präglades av covid-19 och klimatförändringarnas effekter. I en värld med stigande energipriser och hälsorisker kommer det att krävas svåra beslut under 2022 för att Europa ska kunna återhämta sig. Försenade åtgärder eller en lägre ambitionsnivå medför troligen högre sociala och ekonomiska kostnader i det långa loppet. Att ta itu med sociala orättvisor under denna omställning till ett hållbart samhälle är nyckeln till en bättre framtid för oss alla.

Läs mer

Samarbetet mellan länderna på västra Balkan och miljöbyrån – en viktig del av lösningen på miljö- och klimatproblemen

Europeiska miljöbyrån samarbetar med ett stort antal länder, däribland länderna på västra Balkan. På vilket sätt främjar detta samarbete EU:s miljöarbete och hur gynnar det Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Kosovo? Vi bokade in en pratstund med Luc Bas, programchef med ansvar för samordning, nätverk och strategi, för att ta reda på hur miljöbyrån arbetar med de här länderna för att förbättra miljön.

Läs mer

Gemensamma insatser för att öka kunskapen om sjötransport och miljö

Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) har nyligen offentliggjort rapporten European Maritime Transport Environmental Report (Emter) som är en gemensam utvärdering av sjötransporternas miljöpåverkan i Europa. Vi intervjuade Stéphane Isoard som är gruppchef för vatten- och havsfrågor på Europeiska miljöbyrån och som ledde byråns arbete med rapporten.

Läs mer

Hållbara städer – Europas stadsbild förändras

Europa har ställt upp ambitiösa miljö- och klimatmål som omfattar alltifrån koldioxidneutralitet till cirkulär ekonomi, renare luft och renare transporter. Städerna, där de allra flesta européer bor, måste spela en avgörande roll i arbetet med att nå Europas hållbarhetsmål. Frågan är: Hur kan städerna bli hållbara?

Läs mer

Att leva under oupphörliga kriser: hälsokris, naturkris, klimatkris, ekonomisk kris eller helt enkelt systemisk ohållbarhetskris?

Överallt i världen, från politiska korridorer till akademiska plattformar, har man talat om globala kriser: en hälsokris, en ekonomisk och finansiell kris, en klimatkris och en naturkris. De är alla slutligen symtom på ett och samma problem: vår ohållbara produktion och konsumtion. Chocken till följd av covid-19 har bara avslöjat världsekonomins och samhällets inneboende sårbarhet och de ojämlika förhållanden som råder.

Läs mer

Förbättra miljöprestandan inom organisationer

Förutom att tillhandahålla tillförlitlig information om miljön och klimatet strävar Europeiska miljöbyrån (EEA) efter att förbättra miljöprestandan inom den egna organisationen. Vi har intervjuat Melanie Sporer, som samordnar detta arbete vid EEA med hjälp av EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

Läs mer

Att skapa ett Europa för 2050: hälsosammare, renare och motståndskraftigare

Efter att ha levt ett år med covid-19 och dess konsekvenser fortsätter EU att lägga fram politiska paket för att uppnå de ambitiösa mål som anges i den europeiska gröna given. Det är viktigt att vi håller fast vid våra mål och ser till att Europa år 2050 kommer att vara ett motståndskraftigt samhälle som bygger på solidaritet och erbjuder en hälsosam miljö för oss alla.

Läs mer

Vad gör Europas städer för att anpassa sig till klimatförändringarna och gå mot en hållbar framtid?

Anpassningen till klimatförändringarnas effekter är högsta prioritet för EU. Vad är städernas drivkraft för att vidta viktiga åtgärder i syfte att mildra dessa effekter och göra stadsområden mer motståndskraftiga och hållbara? Vi talade med Ivone Pereira Martins, expert på hållbara städer hos Europeiska miljöbyrån (EEA), för att ta reda på vad EEA gör för att bidra till det här viktiga arbetet.

Läs mer

Hälsa och miljö, inklusive luftföroreningar och buller – Europeiska miljöbyråns (EEA) arbete i fokus

Luftföroreningar, buller och klimatförändringarnas effekter utgör stora risker för européernas hälsa och välbefinnande. Vi pratade med Catherine Ganzleben, chef vid gruppen för luftföroreningar, miljö och hälsa, Alberto González, EEA:s expert på luftkvalitet och Eulalia Peris, EEA:s expert på bullerföroreningar, för att ta reda på vad Europeiska miljöbyrån (EEA) gör för att förbättra kunskaperna inom detta viktiga område.

Läs mer

EEA-Eionets strategi 2021–2030: att förmedla data och kunskap för att nå Europas klimat- och miljömål

Vår enade strategi visar oss vilken väg vi ska ta. Den introducerar ett nytt sätt att samarbeta och bygga kunskap – flexiblare, mer lyhört, mer proaktivt och mer praktiskt tillämpbart – väl anpassat efter de utmaningar vi står inför och den kunskap vi kommer att behöva under det närmaste decenniet.

Läs mer

Mot Europa 2030: motståndskraftig natur, hållbar ekonomi och hälsosamma liv

Covid-19-pandemin är ett tydligt exempel på sårbarheten hos våra samhällen och ekonomier när de utsätts för en större påfrestning. På grund av miljöförstöring och klimatförändringar förväntas sådana påfrestningar bli både vanligare och allvarligare. När vi nu ställs inför denna osäkerhet och de många utmaningarna är vårt enda genomförbara alternativ att säkerställa att varje beslut vi fattar under denna kritiska period för oss närmare våra samhälls- och hållbarhetsmål.

Läs mer

Hur miljövänliga är de nya biologiskt nedbrytbara, komposterbara och biobaserade plastprodukterna som börjat användas?

Det är ett känt faktum att plastföroreningar och -avfall är ett stort miljöproblem. På senare tid har en rad nya plastprodukter börjat marknadsföras med argumentet att de ska vara bättre för miljön. I en ny briefing från Europeiska miljöbyrån (EEA) utvärderas de här produkternas miljöavtryck. För att få reda på mer pratade vi med Almut Reichel, som är expert på hållbar resursanvändning och avfall vid Europeiska miljöbyrån.

Läs mer

Framåtblickande bedömningar för en bättre förståelse av hållbarhetsutsikter

Europeiska miljöbyrån (EEA) har nyligen offentliggjort en rapport om de ”drivkrafter för förändring” som påverkar EU:s prognoser för miljö och hållbarhet. Vi intervjuade rapportens projektledare, Lorenzo Benini, som är systembedömnings- och hållbarhetsexpert vid EEA.

Läs mer

Tillsammans kan vi gå vidare: att skapa en hållbar planet efter coronachocken

Hur kan vi skapa en mer hållbar och motståndskraftig värld efter coronakrisen? Under denna kritiska period då viktiga beslut om återhämtning som formar vår framtid fattas kommer Europeiska miljöbyrån att sammanföra corona- och miljörelaterad kunskap och bidra till en välunderbyggd debatt.

Läs mer

Reflektioner om klimatneutrala ambitioner i Europa i tider med Covid-19

De europeiska länderna vidtar drastiska åtgärder för att begränsa de effekter Covid-19 orsakar på medborgarnas hälsa och ekonomi. Kriser av detta slag tenderar att ha omedelbara och allvarliga konsekvenser för hela befolkningen och ekonomin. Med tanke på att coronaviruskrisen kan få betydande konsekvenser för viktiga ekonomiska sektorer förväntas den att minska den ekonomiska verksamhetens effekter på miljön och klimatet. Trots detta är det inte alls genom stora och plötsliga chocker med extremt höga kostnader för samhället som EU har åtagit sig att omvandla sin ekonomi och uppnå klimatneutralitet till 2050. Den europeiska gröna given och den nyligen föreslagna europeiska klimatlagen kräver i stället oåterkalleliga och gradvisa utsläppsminskningar samtidigt som man garanterar en rättvis omställning och stöder dem som påverkas.

Läs mer

Buller är ett stort problem, både för människors hälsa och miljön

Buller är ett växande problem i hela Europa och många människor är kanske inte medvetna om hur det påverkar deras hälsa. Vi sattes oss ned med Eulalia Peris, Europeiska miljöbyråns bullerexpert, för att diskutera de viktigaste resultaten i miljöbyråns rapport ”Omgivningsbuller i Europa – 2020” som publicerades tidigare i mars.

Läs mer

Permalinks

Dokumentåtgärder