nästa
föregående
poster

Article

Hållbar förvaltning är nyckeln till friska skogar i Europa

Ändra språk
Article Publicerad 2016-04-11 Senast ändrad 2021-05-11
Photo: © Juan Carlos Farias Pardo, Environment & Me /EEA
Europas skogar tillhandahåller viktiga tjänster: ren luft, rent vatten, naturlig koldioxidlagring, timmer, livsmedel och andra produkter. De är hem för många arter och livsmiljöer. Vi har pratat med Annemarie Bastrup-Birk, skogs- och miljöexpert vid Europeiska miljöbyrån, om de utmaningar som Europas skogar står inför.

Varför är skogarna så viktiga för vår miljös hälsa?

Skogarna erbjuder många viktiga ekosystemtjänster som påverkar miljön och klimatet. De bidrar till exempel till att reglera klimatet och underhålla tillrinningsområden som ger oss rent vatten. De bidrar till att rena luften vi andas. Skogsbeståndets tillväxt bidrar ofta till att binda stora mängder koldioxid från atmosfären. De bidrar också till att bevara och skydda den biologiska mångfalden eftersom många arter lever i och är beroende av skogarna. De utgör också en viktig ekonomisk resurs, inte bara genom timmerproduktionen utan också genom ytterligare resurser som används för att framställa läkemedel och andra produkter. Skogarna spelar också en viktig roll för människors hälsa och fritid.

I Europa ökar för närvarande den totala area som täcks av skog, i första hand tack vare strategier för nybeskogning och omvandling av övergiven jordbruksmark till skog. Över 40 procent av den totala landarealen i Europeiska miljöbyråns 33 medlemsländer och sex samarbetsländer täcks av skog.

Dock är skogarnas hälsa en global fråga och den totala skogsarealen minskar i världen. Vi européer påverkar verkligen den globala avskogningen eftersom vi importerar jordbruksprodukter och träprodukter som är de viktigaste orsakerna till den globala avskogning som i första hand drabbar tropiska eller boreala skogar.

Den totala areal som täcks av skogar är inte den enda faktor som bör beaktas.

Vilka är de viktigaste utmaningarna för Europas skogar?

De europeiska skogarna ställs inför många utmaningar, bland annat förlusten av livsmiljöer och ökade risker i samband med invasiva arter, föroreningar och klimatförändring. Ökat utnyttjande för olika mänskliga aktiviteter, byggande av transportnät och städernas utbredning utövar också ett tryck på skogarna. Fragmentering, när stora skogar delas upp i mindre områden som kläms mellan jordbruksmark och stadsutveckling, påverkar helt klart skogar och skogsberoende arter.

Dessa frågor analyseras i vår kommande rapport om nuläge och trender för Europas skogar och deras ekosystem som kommer att offentliggöras senare i denna månad. Rapporten bekräftar att vi måste skydda våra skogar och säkra en hållbar förvaltning av skogarnas ekosystem, inte bara när det gäller timmerproduktion, utan också när vi använder våra skogar för andra viktiga ekosystemtjänster som är avgörande för vår hälsa.

Varför är det så viktigt att underhålla och skydda våra skogar?

Historiskt har skogarna alltid varit den naturliga livsmiljön för stora delar av Europa, och de har tillhandahållit tjänster som varit avgörande för vår miljö och hälsa. De har en stor biologisk mångfald och är avgörande för våra ansträngningar att bevara naturliga livsmiljöer i Europa.

På senare år har medvetenheten ökat om skogarnas betydelse i olika politiska diskussioner, framför allt nu i och med klimatavtalet från Paris där skogarna var en integrerad del av klimatsamtalen. När det gäller koldioxidbindning och begränsning av klimatförändringens effekter är skogarna förmodligen det enda naturliga instrument vi kan påverka. Vi kan odla dem och avverka dem. Världshaven kan vi till exempel inte påverka på samma sätt.

I vilken omfattning hotar klimatförändringen våra skogar?

Vi vet att skogarna kommer att påverkas, men vi vet inte exakt hur och i vilken omfattning. Klimatförändringen kan få både positiva och negativa effekter. Om klimatet blir varmare kommer träden förmodligen att växa snabbare, vilket kan vara positivt för timmerproduktionen. Det kan också påverka trädgränsen, som kan flytta högre upp och längre norrut. Samtidigt kan skogarna ställas inför flera hot i fråga om patogener, sjukdomar, skadedjur och mer invasiva arter.

Som en reaktion på de varmare och torrare vår- och sommarperioderna har till exempel den europeiska granbarkborren (Ips typographus) en kortare utvecklingsperiod och kan fortplanta sig flera gånger under säsongen, vilket ökar antalet barkborrar.

Förändrade klimatförhållanden kan göra skogarna mer sårbara vid mer extremt väder. Förändrade regnmönster (våtare eller torrare) kan resultera i att befintliga trädsorter ersätts av andra med bättre förmåga att överleva och frodas under de nya klimatförhållandena.

Även om de flesta skogsbränder i Europa orsakas av människor kan extrem torka och torrare förhållanden öka risken för skogsbrand, framför allt i Sydeuropa. Och sådana bränder kan bli förödande för skogarnas ekosystem.

Vad gör EU och EEA för att möta dessa utmaningar?

Skogsförvaltning förblir ett nationellt ansvar. Men en europeisk process pågår för att fastställa vissa kriterier och riktlinjer för hur man bäst tar hand om skogarna i Europa. Även om det inte finns någon europeisk skogspolitik vill EU stödja och genomföra en hållbar skogsförvaltning i Europa och skydda och bevara skogarnas många olika funktioner. EU har därför antagit en ny skogsstrategi, som offentliggjordes i september 2013. Avsikten med strategin är att förbättra samordningen mellan alla berörda intressenter.

Byrån tar fram utvärderingar för att bidra till kunskapsbasen om Europas skogar och för att öka medvetenheten om de utmaningar skogarna står inför, samtidigt som framtida möjligheter beskrivs. Vi bedriver därför ett nära samarbete med Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum och Eurostat. Vi samarbetar också med Copernicus, det europeiska markobservationsprogrammet, som kartlägger skogar och skogstyper som ett led i sin markövervakningstjänst. Dessutom samordnar vi vårt arbete med FN:s byråer och andra internationella organisationer för att dela data. Tack vare vårt omfattande nätverk av miljöexperter och partners kan vi koppla skogarna till andra miljöfrågor såsom klimat, jordbruk, transport och biologisk mångfald. På så sätt kan vi skapa en bättre och mer heltäckande bild av de faktorer som påverkar skogarnas ekosystem.

Annemarie Bastrup-Birk

Intervju som offentliggjordes i EEA:s nyhetsbrev nr 1/2016 i mars 2016.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under forests
Dokumentåtgärder