další
předchozí
položky

Article

Udržitelné lesní hospodářství je klíčem pro zdravé lesy v Evropě

Změnit jazyk
Article Publikováno 04.04.2016 Poslední změna 11.05.2021
Photo: © Juan Carlos Farias Pardo, Environment & Me /EEA
Evropské lesy jsou jednou ze základních složek ekosystému. Napomáhají k čistotě ovzduší a vody, jsou zdrojem dřeva a dalších produktů, slouží jako zásobárna uhlíku atd. Zahrnují cenná přírodní stanoviště, jsou domovem mnoha živočišných a rostlinných druhů. O problémech, s nimiž se potýkají evropské lesy, jsme hovořili s Annemarie Bastrup-Birk, odbornicí na lesnictví a životní prostředí působící v Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA).

Proč jsou lesy pro zdraví našeho životního prostředí tak důležité?

Lesy poskytují širokou škálu životně důležitých ekosystémových služeb a přispívají ke zlepšování životního prostředí. Pomáhají například regulovat naše klima,  udržovat čistou vodu v povodí jednotlivých řek, zachycovat oxid uhličitý z ovzduší a čistit tak vzduch, který dýcháme. Lesy vytvářejí prostředí, na kterém závisí mnoho živočišných a rostlinných druhů a pomáhají tím zachovávat a chránit biologickou rozmanitost, Kromě toho představují významný ekonomický zdroj, a to nejenom z hlediska produkce dřeva, ale také dalších surovin používaných v léčivých přípravcích a jiných výrobcích. Jsou rovněž důležité pro rekreaci a kvalitu lidského života.

Celková plocha, kterou v Evropě pokrývají lesy, v současnosti roste, zejména díky politikám zalesňování a přeměňování opuštěné zemědělské půdy v lesy. Lesy pokrývají více než 40 % celkové plochy půdy 33 členských a 6 zemí spolupracujících s EEA.

Špatný zdravotní stav lesů a zmenšování jejich výměry je však celosvětovým problémem. Evropané mají na světové odlesňování významný vliv. Dovážejí zemědělské produkty i výrobky ze dřeva, které jsou hlavní příčinou globálního odlesňování zasahujícího zejména tropické a boreální lesy.

Celková plocha, kterou pokrývají lesy, není jediným indikátorem, k němuž bychom měli přihlížet.

Jaké jsou hlavní problémy, s nimiž se evropské lesy potýkají?

Lesy v Evropě čelí mnoha problémům, včetně úbytku stanovišť a zvyšováním rizik spojených s šířením invazivních druhů, znečištěním a změnou klimatu. Zvyšuje se také antropogenní tlak na jejich využívání; lesy zatěžuje výstavba dopravní infrastruktury a rozrůstání městských aglomerací. Na lesy a na nich závislé druhy má nepochybně dopad fragmentace lesa, při které dochází k rozdělování velké lesní plochy na řadu menších, rozesetých mezi zemědělskou půdou nebo novou městskou výstavbou.

Tyto problémy jsou analyzovány v chystané zprávě EEA o stavu a trendech lesních ekosystémů v Evropě, která byla zveřejněna na konci března 2016. Zpráva potvrzuje, že musíme naše lesy chránit a zajistit udržitelné obhospodařování lesních ekosystémů, a to nejenom v souvislosti s produkcí dřeva, ale také při používání lesů pro další životně důležité ekosystémové služby, které jsou nezbytné pro kvalitu lidského života.

Proč je udržování a ochrana našich lesů tak důležitá?

Z historického hlediska jsou lesy přírodním stanovištěm pro velkou část Evropy a poskytují nezbytné služby pro životní prostředí a kvalitu lidského života. Z hlediska biologické rozmanitosti jsou velmi bohaté a jsou zásadní pro naše úsilí v oblasti zachování přírodních stanovišť v Evropě.

V posledních letech roste povědomí o jejich významu v různých politických debatách, zejména nyní v souvislosti s Pařížskou dohodou COP 21, kde bylo téma lesů nedílnou součástí diskusí o klimatu. V případě pohlcování uhlíku a zmírňování změny klimatu jsou lesy pravděpodobně jediným přírodním nástrojem, který můžeme ovlivnit (pěstovat a kácet). Například nad oceány takovou kontrolu nemáme.

Do jaké míry ohrožuje změna klimatu naše lesy?

Víme, že je ovlivňuje, ale nevíme přesně jak a do jaké míry. Změna klimatu může mít jak pozitivní, tak negativní účinky. V teplejším klimatu je pravděpodobné, že stromy porostou lépe a rychleji, což by mohlo mít pozitivní dopad na produkci dřeva. Teplejší klima může též ovlivnit rozšíření lesa, jehož hranice se může posunout do vyšší nadmořské výšky a dále na sever. Lesy však mohou zároveň čelit zvýšenému ohrožení různými patogeny, nemocemi, škůdci a invazivními druhy.

Například vlivem teplejších a sušších jarních a letních období došlo u evropského lýkožrouta smrkového (Ips typographus) ke zkrácení vývojové fáze a nyní se dokáže v sezoně několikrát množit, což vede k nárůstu jeho populace.

V důsledku změn klimatických podmínek mohou být lesy s ohledem na extrémnější počasí zranitelnější. Změny množství srážek by mohly mít za následek nahrazení stávajících druhů stromů takovými, kterým se v nových klimatických podmínkách bude lépe dařit, a dokáží v nich přežít.

Přestože většinu lesních požárů v Evropě způsobují lidé, mohou extrémní sucha a srážkově podprůměrná období zvyšovat riziko lesních požárů, zejména v jižní Evropě. Požáry mohou mít na lesní ekosystémy devastující účinky.

Jak EU a  EEA tyto problémy řeší?

Za lesní hospodaření nadále odpovídají jednotlivé členské státy. Probíhá však evropský proces, jehož cílem je stanovit určitá kritéria a pokyny, jak nejlépe pečovat o lesy v Evropě. Přestože neexistuje žádná politika EU v oblasti lesnictví, Evropská unie chce podporovat a provádět udržitelné obhospodařování lesů v Evropě a chránit a zachovávat jejich četné funkce. Za tímto účelem EU přijala novou strategii v oblasti lesnictví, která byla zveřejněna v září 2013. Tato strategie se snaží podporovat lepší koordinaci mezi všemi zúčastněnými subjekty.

EEA vypracovává hodnocení, jejichž cílem je přispět k rozšíření vědomostní základny o lesích v Evropě, zvyšovat informovanost o hrozbách, kterým lesy čelí, a zároveň v této oblasti stanovit výhledy do budoucnosti. Za tímto účelem úzce spolupracujeme se Společným výzkumným střediskem Evropské komise a Eurostatem. Spolupracujeme také s programem Copernicus – Evropským programem pro pozorování Země,, v rámci kterého je mimo jiné pravidelně mapováno rozšíření a skladba lesů. Kromě toho koordinujeme svoji činnost s agenturami OSN a dalšími mezinárodními organizacemi, se kterými sdílíme svá data. Díky našim rozsáhlým odborným znalostem problematiky životního prostředí a spolupracujícím organizacím dokážeme nalézt souvislosti mezi lesy a  problémy z oblasti životního prostředí, jako je klima, zemědělství, doprava a biologická rozmanitost, a tudíž formulovat lepší a ucelenější závěry ohledně tlaků na lesní ekosystémy.

Annemarie Bastrup-Birk

Rozhovor zveřejněný ve zpravodaji EEA č. 1/2016 v březnu 2016

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: forests
Akce dokumentů