další
předchozí
položky

Novinky

Lesy mohou pomoci zabránit povodním a suchu

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 28.01.2016 Poslední změna 23.11.2020
Photo: © Annemarie Bastrup-Birk
Jedna třetina evropského území je pokryta lesy, přičemž v jejich blízkosti nebo přímo v nich žije přibližně 296 milionů Evropanů. Lesy poskytují širokou škálu ekosystémových služeb, včetně zadržování vody.

Zpráva Water-retention potential of Europe's forests vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) poukazuje na to, jak důležitou roli hraje retence vody při minimalizaci rizik spojených se silnými dešti nebo suchem. Lepší pochopení této skutečnosti může pomoci při tvorbě opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a extrémních meteorologických jevů.

Objem vody zadržované lesy závisí na mnoha faktorech, jakými jsou např. plocha lesního porostu, délka vegetačního období, složení a hustota porostu nebo věk porostu. Podstatné je udržování nebo zvyšování infiltrační kapacity půd. Lesy mohou zachycovat přebytečnou dešťovou vodu a zabraňovat tak vzniku bleskových povodní. Naopak uvolňováním vody v období sucha mohou pomoci zmírňovat jeho dopady.

Zpráva EEA uvádí, že retenční potenciál se zvyšuje spolu s rozsahem lesního porostu. V povodí s lesním porostem zaujímajícím plochu 10 % činí celková retence 25 %, o 50 % je potom vyšší v povodí s porostní plochou nad 30 %. Bez ohledu na rozsah lesního porostu je retence vody v letním období o 25 % vyšší než v období zimním a jehličnaté lesy udrží obecně o 10 % více vody než lesy smíšené nebo listnaté. Alpinské a kontinentální oblasti mají nejvyšší retenční potenciál, naopak nejnižší je na přímořských územích. Zpráva EEA navrhuje, že i přes svou důležitost nemohou být lesy chápány jako jediné, univerzální řešení problému. Retence vody by měla být posuzována případ od případu, v souladu s environmentálními a hydrologickými podmínkami daného území tak, jak je navrhováno v katalogu přírodních retenčních opatření (natural water-retention measures catalogue of the European Commission).

translated by cenia

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů