следващ
предишен
елементи

Article

Устойчивото управление е ключов фактор за здравния статус на горите в Европа

Смяна на език
Article Публикуван 08-04-2016 Последна промяна 11-05-2021
Photo: © Juan Carlos Farias Pardo, Environment & Me /EEA
Горите в Европа ни дават важни за нас неща: чист въздух, чиста вода, естествено поглъщане на въглерода, дървен материал, храни и други продукти. Те са дом на много видове и местообитания. С Annemarie Bastrup-Birk, експерт по горско стопанство и околна среда към Европейската агенция за околна среда, разговаряхме за предизвикателствата, пред които са изправени горите на Европа.

Защо горите са толкова важни за здравния статус на околната среда?

Горите предоставят многобройни и жизненоважни екосистемни услуги за околната среда и климата. Те помагат например за регулиране на нашия климат и поддържат в устойчиво състояние речните басейни, снабдявайки ни с чиста вода. Горите допринасят за пречистване на въздуха, който дишаме. Ръстът на горския фонд често помага за улавянето на големи количества въглероден двуокис от атмосферата. Това съдейства и за поддържане и опазване на биологичното разнообразие, тъй като много видове живеят в горите и зависят от тях. Те са и важен икономически ресурс не само заради производството на дървен материал, но и за други суровини, използвани за лекарства и други продукти. Горите изпълняват важни функции и за благосъстоянието и отдиха на хората.

В Европа общата площ, заета от гори, понастоящем се увеличава, главно благодарение на политиките на залесяване и превръщането на изоставени селскостопански площи в гори. Горите заемат над 40 % от общата площ земя в 33-те държави членки и шест сътрудничещи държави на Европейската агенция за околната среда.

Въпреки това здравният статус на горите е глобален проблем и общата горска площ намалява в целия свят. А и европейците са допринесли за глобалното обезлесяване. Ние внасяме селскостопански продукти, както и продукти от дървесина, а това са основните причини за глобалното обезлесяване, засягащо най-вече тропическите или бореалните гори.

Общата площ, заета от горски масиви, не е единственият показател, който трябва да се има предвид.

Пред какви основни предизвикателства са изправени горите в Европа?

Горите в Европа са изправени пред много предизвикателства, сред които загубата на местообитания и по-високите рискове, свързани с агресивните видове, замърсяването и изменението на климата. Нарастващото използване от човека за различни дейности, строителството на транспортни мрежи и разрастването на градовете също оказват натиск върху горите. Разпокъсването, при което големи горски площи се оказват раздробени на многобройни по-малки участъци, разположени сред селскостопански земи или развиващи се градове, определено влияе на горите и зависещите от тях видове.

Тези проблеми са анализирани в предстоящия ни доклад относно състоянието и тенденциите на горските екосистеми на Европа, който ще бъде публикуван по-късно този месец. В доклада се потвърждава, че трябва да пазим нашите гори и да осигурим устойчиво управление на горските екосистеми, не само когато става въпрос за производството на дървесина, но и когато използваме горите за други, жизненоважни екосистемни услуги, които са от съществено значение за нашето благосъстояние.

Защо устойчивостта и опазването на нашите гори са толкова важни?

В исторически план горите са естественото местообитание за големи части от Европа и те предоставят съществено важни услуги за нашата околна среда и благосъстоянието ни. Те са много богати по отношение на биологично разнообразие и са от съществено значение за усилията ни да поддържаме устойчиви естествените местообитания в Европа.

През последните години има нарастващо осъзнаване на тяхното значение в рамките на различни политически дискусии, по-специално сега, със споразумението от Париж на COP 21, където горите бяха неразделна част от разговорите за климата. Когато става въпрос за поглъщане на въглерода и смекчаване на изменението на климата, горите са може би единственият природен инструмент, който можем да управляваме. Можем да ги разрастваме или да ги намаляваме. Нямаме такава възможност за контрол на океаните например.

До каква степен изменението на климата представлява заплаха за нашите гори?

Знаем, че те ще бъдат засегнати, но не знаем точно как и до каква степен. Изменението на климата може да има както положителни, така и отрицателни последици. Ако климатът е по-топъл, дърветата вероятно ще растат по-бързо, което може да доведе до положителен резултат за производството на дървесина. Това може да засегне и залесената зона, чиято граница може да се измести към по-големи надморски височини и по на север. Същевременно горите може да бъдат изложени на повече опасности, като патогени, болести, вредители и по-агресивни видове.

Така например в резултат на по-топлите и по-сухи пролетни и летни периоди европейският корояд типограф (Ips typographus) има по-къс период на развитие и може да се размножи няколко пъти през сезона, с което броят на популацията се увеличава.

Промените на климатичните условия могат да направят горите по-уязвими при по-екстремен климат. Промените на характеристиките на валежите (по-влажен или по-сух климат) могат да доведат до изместване на съществуващите дървесни видове от други видове, които са по-приспособени да оцеляват и да виреят добре при новите климатични условия.

Макар повечето горски пожари в Европа да са причинени от човека, екстремните засушавания и сухото време може да увеличат риска от горски пожар, по-специално в Южна Европа. А такива пожари могат да се окажат опустошителни за горските екосистеми.

Какво правят ЕС и ЕАОС за посрещане на тези предизвикателства?

Управлението на горите си остава национална отговорност. В Европа обаче тече процес за определяне на някои критерии и ръководни принципи относно това какви да бъдат оптималните грижи за горите в Европа. Макар да няма политика на ЕС за управление на горите, Европейският съюз (ЕС) желае да подкрепи и осъществи устойчиво управление на горите в Европа и да защити и опази многобройните функции на горите. За тази цел ЕС прие нова Стратегия за горите, която бе публикувана през септември 2013 г. Стратегията е насочена към насърчаване на по-добра координация между участващите заинтересовани страни.

Агенцията изготвя оценки като принос към базата на знания относно горите на Европа и за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, пред които са изправени горите, като същевременно сочи перспективите за бъдещето. За тази цел ние работим в тясно сътрудничество със Съвместния изследователски център на Европейската комисия и Евростат. Сътрудничим си също с програмата „Коперник“ на ЕС за наблюдение на Земята, която изготвя карти на горите и видовете гори като част от своята задача за наблюдение на земята. Освен това съгласуваме работата си за обмен на данни с агенции на ООН и други международни организации. Благодарение на широките си експертни познания в областта на околната среда и на нашите партньори, можем да свържем горите с други екологични въпроси, например климата, селското стопанство, транспорта и биологичното разнообразие, и така да формулираме по-добро и по-цялостно разбиране на натиска върху горските екосистеми.

Annemarie Bastrup-Birk

Интервю, публикувано в брой № 1/2016 на бюлетина на ЕАОС, март 2016 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: forests
Действия към документ