следващ
предишен
елементи

Биологично разнообразие — екосистеми

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и други оценки показват, че европейските екосистеми са сериозно застрашени. Векове на експлоатация са оставили своя отпечатък върху естествения свят на Европа и повечето защитени местообитания и видове не са в добро екологично състояние. В сигналите на ЕАОС за 2021 г. се прави преглед на проблемите пред природата в Европа и се посочват стратегии за промяна на положението.

Преглед на каталог

Действия към документ