järgmine
eelmine
punktid

Artiklid

Muutke keelt
Artiklid
Menu
Ühised jõupingutused meretranspordi- ja keskkonnaalaste teadmiste parandamiseks

Euroopa Keskkonnaamet (EEA) ja Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) avaldasid hiljuti Euroopa meretranspordi keskkonnaaruande, mis sisaldab Euroopa meretranspordi keskkonnamõju ühist hinnangut. Vestlesime EEA vee- ja merendusküsimuste töörühma juhataja Stéphane Isoardiga, kes juhatas EEA aruande koostanud meeskonda.

Lugege edasi

Kestlikud linnad: Euroopa linnamaastike muutmine

Euroopa on seadnud kaugelevaatavad keskkonna- ja kliimaeesmärgid alates CO2-neutraalsusest ja ringmajandusest kuni puhtama õhu ja transpordini. Linnad, kus enamik eurooplasi elab, peavad mängima otsustavat rolli Euroopa kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Küsimus on selles, kuidas muuta linnad kestlikeks?

Lugege edasi

Organisatsioonide keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamine

Lisaks usaldusväärse teabe pakkumisele keskkonna ja kliima kohta teeb Euroopa Keskkonnaamet (EEA) tööd ka selleks, et parandada organisatsioonina oma keskkonnategevuse tulemuslikkust. Tegime intervjuu Melanie Sporeriga, kes koordineerib EEAs seda tegevust, kasutades keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi.

Lugege edasi

Elamine mitme kriisiga olukorras: tervise-, loodus-, kliima- ja majanduskriis või lihtsalt süsteemne kestlikkuse puudumine?

Kõikjal maailmas, alates poliitikakoridoridest kuni akadeemiliste platvormideni, räägitakse ülemaailmsetest kriisidest – tervisekriisist, majandus- ja finantskriisist ning looduskriisist. Lõppkokkuvõttes on need kõik sama probleemi sümptomid: meie tootmine ja tarbimine ei ole kestlikud. COVID-19 šoki tõttu ilmnes lihtsalt meie maailmamajanduse ja ühiskonna – koos kogu nende ebavõrdsusega – süsteemne haprus.

Lugege edasi

Kuidas kohanevad Euroopa linnad kliimamuutustega ja liiguvad kestliku tuleviku poole?

Kliimamuutuste mõjuga kohanemine on üks Euroopa Liidu prioriteetidest. Mis ajendab linnu võtma kaalukaid meetmeid selle mõju leevendamiseks ning muutma linnakeskused säilenõtkemaks ja kestlikumaks? Küsisime Euroopa Keskkonnaameti (EEA) kestliku linnaarengu eksperdilt Ivone Pereira Martinsilt, kuidas amet sellele tähtsale tööle kaasa aitab.

Lugege edasi

Muudame Euroopa 2050. aastaks tervislikumaks, puhtamaks ja säilenõtkemaks

Aasta pärast COVID-19 pandeemia algust, võideldes ikka veel selle tagajärgedega, jätkab Euroopa poliitikapakettide väljatöötamist, et saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe ambitsioonikad eesmärgid. On väga oluline, et Euroopa jätkaks nende eesmärkide poole liikumist ning meil oleks 2050. aastaks säilenõtke ühiskond, mis põhineks solidaarsusel ja tagaks kõigile tervisliku elukeskkonna.

Lugege edasi

Tervis ja keskkond, sh õhu- ja mürasaaste – Euroopa Keskkonnaameti töö lähivaates

Õhu- ja mürasaaste ning kliimamuutuste mõjud on peamised riskid, mis ohustavad iga päev eurooplaste tervist ja heaolu. Rääkisime õhusaaste, keskkonna ja tervise töörühma juhi Catherine Ganzlebeni, Euroopa Keskkonnaameti õhukvaliteedi ekspert Alberto Gonzáleze ja Euroopa Keskkonnaameti mürasaaste ekspert Eulalia Perisega, et saada lisateavet, kuidas amet suurendab teadmisi selles olulises töövaldkonnas.

Lugege edasi

Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu strateegia 2021–2030: pakkuda andmeid ja teadmisi Euroopa kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks

Meie ühine strateegia näitab, millises suunas liikuda. Sellega võetakse kasutusele uus koostöö tegemise ja teadmiste loomise viis, mis on kiirem, reageerimisvõimelisem, proaktiivsem ja toimivam ning vastab seega meie ees seisvatele raskustele ja meie teadmistevajadusele järgmisel kümnendil.

Lugege edasi

Kui keskkonnasõbralikud on praegu turule tulevad uued biolagunevad, kompostitavad ja bioressursipõhised plasttooted?

Plastireostus ja plastijäätmed on teadaolevalt suur keskkonnaprobleem. Viimastel aastatel on turule jõudnud uued plasttooted, mis on väidetavalt keskkonnasõbralikumad. Hiljuti avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) ülevaates hinnatakse nende toodete keskkonnasõbralikkust. Lisateabe saamiseks vestlesime Almut Reicheliga, ressursside säästva kasutamise ja jäätmete eksperdiga EEAs.

Lugege edasi

Euroopa 2030. aasta eesmärgid: säilenõtke loodus, säästev majandus ja tervena elamine

COVID-19 pandeemia on selgelt näidanud, kui kaitsetud on meie ühiskond ja majandus suurte šokkide ees. Võib eeldada, et keskkonnaseisundi halvenemise ja kliimamuutuste tagajärjel muutuvad sellised šokid järjest sagedamaks ja tõsisemaks. Ebakindlas ja probleemiderohkes olukorras on meie ainus toimiv valik tagada, et kõik otsused, mida sel kriitilisel perioodil teeme, viiksid meid lähemale meie ühiskondlikele ja kestlikkuse eesmärkidele.

Lugege edasi

Tulevikuhinnangud kestlikkuse väljavaadete paremaks mõistmiseks

Euroopa Keskkonnaamet (EEA) avaldas hiljuti aruande muutuste tõukejõudude kohta, mis mõjutavad Euroopa keskkonna ja kestlikkuse väljavaateid. Vestlesime aruande projektijuhi Lorenzo Beniniga, kes töötab EEAs süsteemide hindamise ja kestlikkuse eksperdina.

Lugege edasi

Koos saame minna edasi: kestliku planeedi ehitamine pärast koroonavapustust

Kuidas saame pärast koroonaviiruse kriisi ehitada kestlikuma ja vastupidavama maailma? Praegusel kriitilisel ajal, kui tehakse meie tulevikku kujundavaid äärmiselt tähtsaid otsuseid normaalse olukorra taastamiseks, koondab Euroopa Keskkonnaamet koroona- ja keskkonnateadmisi ning toetab teadlikku arutelu.

Lugege edasi

Mürasaaste on suur probleem nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale

Mürasaaste on kogu Euroopas suurenev probleem, mille tervisemõjust ei pruugi paljud inimesed olla teadlikud. Arutasime Euroopa Keskkonnaameti (EEA) keskkonnamüra eksperdi Eulalia Perisega käesoleva kuu alguses avaldatud EEA aruande „Keskkonnamüra Euroopas – 2020“ põhijäreldusi.

Lugege edasi

Mõtisklus Euroopa kliimaneutraalsuse ambitsioonide üle Covid-19 kriisi ajal

Euroopa riigid võtavad äärmuslikke meetmeid, et piirata Covid-19 mõju eurooplaste tervisele ja majandusele. Sellistel kriisidel on vahetu ja raske mõju kogu elanikkonnale ja majandusele. Kuna koroonaviiruse kriis võib mõjutada peamisi majandussektoreid, peaks see eeldatavasti vähendama ka majandustegevuse mõju keskkonnale ja kliimale. Samas ei ole suured ja äkilised vapustused, millega kaasnevad ühiskonnale väga suured kulud, kahtlemata viis, kuidas Euroopa Liit kavatseb muuta oma majandust ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse. Selle asemel kutsutakse Euroopa rohelises kokkuleppes ja kavandatavas Euroopa kliimaseaduses üles heitkoguseid järk-järgult ja pöördumatult vähendama, tagades õiglase ülemineku ja toetades mõjutatud osalisi.

Lugege edasi

Euroopa Keskkonnaameti aruandel „Euroopa keskkond – seisund ja väljavaated 2020. aastal“ on oluline roll Euroopa uuenenud püüdluses kestlikkuse suunas

Kuu alguses avaldas Euroopa Keskkonnaamet (EEA) aruande „Euroopa keskkond – seisund ja väljavaated 2020. aastal“ (SOER 2020). Aruandes järeldatakse, et Euroopa ei saavuta 2030. aasta eesmärke järgmise 10 aasta jooksul ilma kiiresti meetmeid võtmata, millega lahendada bioloogilise mitmekesisuse kiire vähenemise, kliimamuutuste üha suurema mõju ja loodusvarade liigkasutamise probleeme. Samuti pakub aruanne olulisi lahendusi, mis võivad aidata Euroopal eesmärke siiski saavutada. Rääkisime EEA Euroopa keskkonnaseisundi aruande koordineerimise ja hindamise eksperdi Tobias Lungiga 2020. aasta aruande rollist.

Lugege edasi

Aeg tegutseda kliima, looduse ja inimeste heaks

2019. aasta jääb ajalukku Euroopa kliima- ja keskkonnategevuse pöördepunktina. Miljonid inimesed Euroopas ja kogu maailmas on osalenud meeleavaldustel ja nõudnud poliitikakujundajailt tegutsemist. Tõenduspõhistes teaduslikes hinnangutes, näiteks Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2020. aasta keskkonnaseisundi aruandes (SOER 2020), rõhutatakse tulevikuprobleemide raskust ja kohese tegutsemise vajadust. Need üleskutsed on nüüd muutumas poliitikateks. Euroopa Komisjoni esitatud Euroopa roheline kokkulepe on paljutõotav algus algavale kriitilise tähtsusega aastakümnele.

Lugege edasi

Kestlikkuse saavutamine: uued Euroopa poliitikameetmed pakuvad ainulaadset võimalust

Euroopa Komisjoni ametisseastuv president Ursula von der Leyen määras järgmiseks viieks aastaks kindlaks oma meeskonna poliitilised prioriteedid. Tema tegevuskavas on kesksel kohal Euroopa roheline kokkulepe, milles rõhutatakse sihiteadlikuma tegevuse vajadust seoses kliima ja bioloogilise mitmekesisuse kriisiga. Euroopa poliitika on pikka aega keskendunud keskkonnaolude halvenemise ja kliimamuutustega kaasnevate probleemide lahendamisele, seistes silmitsi nii edusammude kui ka ebaõnnestumistega. Kuna avalikkus nõuab tõhusamate meetmete võtmist, annab uus poliitikatsükkel koos uue Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga võimaluse edendada ja kiirendada Euroopas üleminekut keskkonnasäästlikule ja õiglasele poliitikale.

Lugege edasi

Kliimamuutustega kohanemine on Euroopa põllumajandustulevikule keskse tähtsusega

Eelmise suve kuumalained ja äärmuslikud ilmastikunähtused põhjustasid Euroopas uusi kliimarekordeid, rõhutades taas kliimamuutustega kohanemise tähtsust. Kohtusime Euroopa Keskkonnaameti (EEA) kliimamuutuste mõju ja kliimamuutustega kohanemise eksperdi Blaz Kurnikiga, et arutada kuu alguses avaldatud EEA uut aruannet kliimamuutuste mõju kohta Euroopa põllumajandusele.

Lugege edasi

EEA 25. aastapäev: kogemuste põhjal kestlikkuse saavutamise poole Euroopas

Milline on Euroopa keskkond 25 aasta pärast? Kas meil õnnestub saavutada ühine nägemus „hea elu maakera võimaluste piires“? Kas suudame piirata globaalset soojenemist ja ehitada kliimamuutustele vastupanuvõimelisi linnu, mida ümbritseb tervistav loodus? Nagu näitasid hiljutised Euroopa Parlamendi valimised, on eurooplased üha enam mures. Ka Euroopa järgmine põlvkond kutsub üles viivitamata tegutsema, ent kuidas mõjutab nende kestliku tuleviku nõue Euroopa keskkonna- ja sotsiaal-majanduspoliitikat? Oma 25. aastapäeval arutame, kuidas on Euroopa keskkonnateadmised ja poliitika viimase 25 aasta jooksul arenenud ja kuidas saab EEA koos oma võrgustikega toetada kestlikkuse saavutamist järgmise 25 aasta jooksul.

Lugege edasi

Jäätmetekke vältimine on plastijäätmete kriisi lahendamisel keskse tähtsusega

Plastijäätmed on jätkuvalt väga suur ja üha kasvav probleem. Mida teeb Euroopa Liit selle probleemi lahendamiseks? Euroopa Keskkonnaameti (EEA) jäätmetekke vältimise ekspert Ioannis Bakas annab lühiülevaate varem sel kuul avaldatud EEA aruandest plastijäätmete tekke vältimise kohta Euroopas.

Lugege edasi

Permalinks

Tegevused dokumentidega