nästa
föregående
poster

Article

Den cirkulära ekonomin i Europa: vi har alla en roll att spela

Ändra språk
Article Publicerad 2017-06-14 Senast ändrad 2021-05-11
För de flesta människor är den cirkulära ekonomin ett abstrakt och avlägset begrepp. Att tänka miljövänligt blir allt populärare runtom i världen, men många är fortfarande inte medvetna om de stora förändringar som vi måste göra av vårt levnadssätt för att säkerställa en hållbar framtid och trygga vår långsiktiga välfärd.

Vår nuvarande resursanvändning är ohållbar. Vi konsumerar och utvinner mer råvaror än vår planet kan ge oss på lång sikt. År 2050 kommer det att finnas sex till sju miljarder medelklasskonsumenter i världen, vilket kommer att öka trycket på konsumtionen och miljön. Vår moderna livsstil kräver allt större bekvämlighet, men det har sina kostnader. Se bara på plast – återvinningen är låg och många plastprodukter hamnar i våra hav, där de gör verklig skada.

Europeiska unionens långsiktiga mål

EU och andra länder i världen gör avsevärda framsteg i kampen mot klimatförändringar genom att minska våra kolutsläpp. Vi har visat att utsläppsbegränsningar inte skadar den ekonomiska tillväxten, tvärtom. Sedan 1990 har EU:s bruttonationalprodukt ökat med 50 procent, samtidigt som utsläppen av växthusgaser har minskat med 24 procent. Fler gör sin del genom att dela bil, minska energiförbrukningen eller börja återvinna och sortera hushållsavfall. Det är positiva åtgärder, men vi vet att de inte kommer att vara tillräckliga för att garantera att vi uppnår målet om en koldioxidsnål framtid eller EU:s långsiktiga mål att ”leva gott inom planetens gränser”.

Vi ser tecken på att medvetenheten om problemet blir allt större hos allmänheten och att nya politiska planer tas fram, som i grunden kommer att förändra vårt sätt att producera, konsumera och leva. Dessa politiska planer omfattar integrerade och systematiska insatser med ett långsiktigt perspektiv. Sent 2015 lade kommissionen fram ett lagstiftningspaket om den cirkulära ekonomin, där EU stakar ut vägen framåt. Paketet omfattar olika steg i en produkts utökade livscykel – från produktion och konsumtion till avfallshantering. De föreslagna åtgärderna är utformade för att gynna både miljön och ekonomin. Syftet är att behålla fysiska material och deras värde så länge som möjligt i den ekonomiska cykeln, minska avfallet, främja energibesparingar och minska utsläppen av växthusgaser. Förslagen stöds av 54 åtgärder, som för närvarande omsätts i konkret politik, och sträcker sig över många ekonomiska verksamheter och sektorer.

Övergången till en cirkulär ekonomi kommer att bidra till att begränsa de problem för miljön och människors hälsa som den nuvarande linjära ekonomiska modellen ”producera–konsumera–slänga” orsakar. För att det ska ske krävs dock långtgående förändringar av produktions- och konsumtionssystemen, som sträcker sig långt utöver resurseffektivitet och avfallsåtervinning.

Bygga upp kunskap och övervaka framsteg

En central aspekt för att förverkliga den cirkulära ekonomin är att bygga upp kunskap, övervaka framsteg och se till att beslutsfattarna har den förståelse, de data och den information som de behöver för att vägleda utformningen av understödjande och flexibla politiska åtgärder. Detta är en viktig uppgift som Europeiska miljöbyrån ha tagit på sig.

Jag sammanstrålade nyligen med omkring 1 500 beslutsfattare, forskare och ledare från näringslivet från över 100 länder vid ”World Circular Economy Forum” i Helsingfors för att utbyta och diskutera idéer, visioner och lösningar i fråga om hur denna modell för en cirkulär ekonomi kan rationaliseras. Vid konferensen betonade Europeiska miljöbyrån vikten av kunskapsbyggande. Vår byrå presenterade den andra rapporten i en serie av planerade rapporter om den cirkulära ekonomin. Vår senaste rapport Circular by design — products in a circular economy handlar om drivkrafterna bakom produktdesign och hur framväxande produktions- och konsumtionstrender kan stärka eller hindra en mer kretsloppsinriktad materialanvändning. Hur kan t.ex. framväxande innovationer och trender som modulära mobiltelefoner eller tredimensionellt tryck av reservdelar bidra till övergången till en cirkulär ekonomi? Övergången till en cirkulär design kommer dock inte att ske av sig själv. Den måste stödjas av starka offentliga och privata styrningsstrukturer, som skapar en färdplan för vägen framåt. Samhället och näringslivet måste också aktivt överväga vilka marknadsvillkor, nya tekniker och forsknings- och utvecklingsaktiviteter som bör främjas.

Vi har alla en roll att spela för att stödja övergången till en cirkulär ekonomi. En avgörande faktor är att vi har den rätta informationen och de rätta lösningarna till hands för att genomföra övergången. En sak är klar: om vi inte har de banbrytande innovationer och tekniker som krävs för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi kommer vi aldrig att lyckas.

 

Hans Bruyninckx

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Ledare som publicerades i EEA:s nyhetsbrev nr 2017/02 i juni 2017.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage