следващ
предишен
елементи

Article

Кръговата икономика в Европа: всички имаме личен принос

Смяна на език
Article Публикуван 14-06-2017 Последна промяна 11-05-2021
За повечето хора идеята за кръгова икономика си остава абстрактно, ако не и твърде далечно понятие. Постигането на екологосъобразно бъдеще е все по-популярна тема в цял свят, но много хора все още не осъзнават по-големите промени на нашия начин на живот, които трябва да са направят, с цел осигуряване на устойчиво бъдеще и благосъстояние в дългосрочен план.

Понастоящем използваме ресурсите неустойчиво. Потребяваме и извличаме повече суровини, отколкото планетата ни може да осигури в дългосрочен план. Към 2050 г. ще има 6—7 милиарда потребители от средната класа в целия свят, които ще подложат на увеличен натиск потреблението и околната среда. Съвременният ни живот изисква все повече удобства, а това има своята цена. Да вземем например използването на пластмасови продукти — твърде малко от тях се рециклират, а голяма част попада в нашите океани и морета, където причинява реални щети.

Дългосрочните цели на Европа

В Европейския съюз и други региони по света отбелязваме значителен напредък в борбата с изменението на климата посредством намаляването на въглеродните си емисии. Доказахме, че овладяването на емисиите не вреди на икономическия растеж, дори напротив. От 1990 г. насам брутният вътрешен продукт на ЕС нарасна с 50%, а парниковите газове отбелязаха спад от 24 %. Много хора дават своя принос чрез съвместно използване на автомобили, намаляване на потреблението на енергия или въвеждане на рециклиране и сортиране на домашните отпадъци. Това са добри примери, но ние знаем, че тези мерки няма да бъдат достатъчни за постигането на нисковъглеродно бъдеще, нито за реализиране на дългосрочната цел на Европейския съюз за „благоденствие в рамките на нашата планета“.

Виждаме признаци за нарастваща осведоменост на широката общественост по този проблем и се изготвят нови планове за политики, които ще променят из основи начина, по който произвеждаме, потребяваме и живеем. Тези планове за политики включват обобщени и систематични отговори с дългосрочна перспектива. Към края на 2015 г. Европейската комисия представи законодателен пакет „Кръгова икономика“, който е отговорът на Европа за бъдещите действия. Този пакет включва различните етапи от удължения жизнен цикъл на продуктите — от производството и потреблението до управлението на отпадъците. Предложените действия имат за цел да повлияят благоприятно както за околната среда, така и за икономиката. Те са насочени към запазване на физическите материали и тяхната стойност колкото се може по-дълго в икономическия цикъл чрез намаляване на отпадъците, увеличаване на икономиите на енергия и намаляване на емисиите на парникови газове. Тези предложения са подкрепени с 54 действия, които понастоящем се превръщат в конкретни политики, обхващащи многобройни икономически дейности и сектори.

Преминаването към кръгова икономика ще спомогне за облекчаване на проблемите с околната среда и здравето на човека, причинени от настоящата ни линейна икономика на „производство-потребление-изхвърляне“. Този преход ще изисква обаче кардинални промени на системите за производство и потребление, надхвърлящи далеч границите на ресурсната ефективност и рециклирането на отпадъците.

Изграждане на знания и наблюдение на напредъка

Ключов аспект за превръщането на кръговата икономика в реалност ще бъде изграждането на знания, наблюдението на напредъка и гарантирането на това, че лицата, вземащи политически решения, имат разбирането, данните и информацията, от които се нуждаят и които да им помогнат да ръководят разработването на полезни и гъвкави политики. Това е много важна задача, с която се заехме в Европейската агенция за околна среда.

Наскоро в Хелзинки се срещнах с около 1 500 лица, разработващи политики, изследователи и водещи бизнесмени от над 100 държави, по време на Световния форум за кръгова икономика за обмен и обсъждане на идеи, визии и решения относно утвърждаването на модела за кръгова икономика. На тази конференция ЕАОС подчерта значението на изграждането на знания. Нашата Агенция представи втория си от поредицата планирани доклади относно кръговата икономика. В последния ни доклад „Кръгов дизайн — продукти на  кръговата икономика“ се разглеждат движещите фактори при разработването на продуктите и това, как новите тенденции в производството и потреблението могат да насърчат или попречат на потреблението на материали с по-подчертан кръгов характер. До каква степен например последните иновации и тенденции, като модулните мобилни телефони или триизмерното принтиране на резервни части, отговарят на изискването за преминаване към кръгова икономика? Продуктите няма да станат „кръгови по  дизайн“ от само себе си. Този процес трябва да се основава на силни публични и частни управленски структури, които да изготвят пътна карта за бъдещото развитие. Обществото и бизнесът трябва също така да разгледат активно какви пазарни условия и нови технологии и каква научноизследователска и развойна дейност следва да бъдат поощрявани.

Всички ние имаме принос в осигуряването на подкрепа за прехода към кръгова икономика. От решаващо значение е всички ние да разполагаме с подходящата информация и правилните решения, за да извършим този голям преход.  Ясно е, че без иновации и технологии за ускорено придвижване към кръгова и нисковъглеродна икономика, това няма да се случи.

 

Ханс Брюнинкс

Изпълнителен директор на ЕАОС

Уводна статия, публикувана в брой № 2017/02 на бюлетина на ЕАОС, юни 2017 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage