nästa
föregående
poster

Article

Förnybar energi: nyckeln till Europas framtid med låga koldioxidutsläpp

Ändra språk
Article Publicerad 2016-08-12 Senast ändrad 2021-05-11
Framtiden verkar ljus för förnybara energikällor som spelar en allt viktigare roll i takt med att Europa försöker minska beroendet av fossila bränslen. Vi talade om kommande möjligheter och utmaningar för ren energi med Mihai Tomescu, energiexpert vid Europeiska miljöbyrån.

Tror du att EU kommer att uppnå sitt mål att 20 procent av energin ska komma från förnybara källor år 2020?

Med tanke på framstegen vi har gjort hittills, så är det sannolikt att EU uppnår det målet. EU:s förbrukning av förnybar energi har fortsatt att växa år från år, och uppnådde 16 procent av den totala energiförbrukningen 2014. Andelen är högre än vad som uppskattades för Europa i direktivet om förnybar energi, så vi ligger bra till idag. På nationell nivå är bilden något mera splittrad, men de flesta av medlemsländerna gör stora framsteg.

Den ökade användningen av förnybara energikällor har varit välgörande inom många områden. Utvecklingen mot EU-mål och nationella mål innebär att förnybar energi i realiteten ersätter fossila bränslen och stödjer en strukturomvandling till ren energi. Dessa lovande framsteg kan förbereda europeiska företag på att ge sig in i nya globala energisektorer där det väntas ske en betydande tillväxt. Vi ser även ett ökat intresse och stöd för rena energikällor mer allmänt i befolkningen – en faktor som kan bidra till att skynda på den nuvarande energiövergången. Trots dessa positiva framsteg har vi fortfarande mycket arbete framför oss innan energiövergången kan bli verklighet.

Kan EU någonsin lita helt till förnybar energi eller kommer fossila bränslen alltid att spela roll?

I och med Parisavtalet enades världen om att gå i riktning mot en framtid med låga koldioxidutsläpp. EU hade redan satt upp ambitiösa klimatmål och för att uppnå våra långsiktiga mål för utfasning av fossila bränslen måste förnybar energi motsvara minst 55 till 75 procent av våra energibehov år 2050. Givetvis är detta en utmaning, men jag tror att det är genomförbart.

Förnybar energi är nyckeln till långsiktiga begränsningar av klimatförändringar och kommer att spela en allt viktigare roll när det gäller att förbättra EU:s totala energisäkerhet. Ändå kommer vi troligen att ha ett fortsatt behov av fossila bränslen under en tid, även om vårt beroende av dem har börjat minska. Förutom geopolitiska risker medför fossila bränslen oproportionerliga kostnader för samhället i form av skador på hälsa och miljö.

Om oljepriserna fortsätter att vara låga skulle det kunna påverka kostnadseffektiviteten för förnybar energi, men på lång sikt ser det ljust ut. Tekniker för förnybar energi har blivit alltmer kostnadseffektiva. På många områden konkurrerar förnybar energi redan på ett framgångsrikt sätt med tekniker för fossila bränslen till marknadspriser. Om man dessutom skulle räkna in den miljöpåverkan som är förenad med energiframställning och -användning i energipriset, exempelvis utsläpp i luft, klimat och vatten, så skulle förnybar energi helt klart konkurrera ut konventionella tekniker.

Har Europa en ledande roll när det gäller att utveckla rena energikällor?

Precis som den senaste EEA-rapporten om användningen av förnybar energi i Europa visar, så har EU lämnat viktiga bidrag till utvecklingen av tekniker för förnybar energi globalt. Under perioden 2005–2012 noterade Europa den högsta andelen av totala nya globala investeringar i förnybara energikällor, vilket endast har överträffats av Kina sedan 2013. Under 2014 hade EU-28 den största installerade och anslutna kapaciteten för solcellsenergi i världen – ungefär tre gånger så mycket som Kina – och den största vindkraftskapaciteten globalt. Investeringstakten i Europa har emellertid bromsat in på senare tid, samtidigt som den ökar i andra delar av världen.

När det gäller arbetstillfällen inom sektorn för förnybar energi är EU en av de viktigaste globala aktörerna. År 2014 hade EU den näst största andelen arbetstillfällen inom området, efter Brasilien. De största arbetsgivarna inom sektorn för förnybar energi inom EU är företag för vindkraft, solenergi och fast biomassa. Vi har sett personalnedskärningar inom solenergi och vindkraft i takt med att konkurrensen från Kina fortsätter att växa. Trots detta är andelen jobb som är relaterade till förnybar energi inom EU-28-arbetsstyrkan fortfarande högre än i Kina.

Vad finns det för utmaningar framför oss?

För det första förändras landskapet för förnybar energi snabbt. Om Europa vill behålla sin pionjärfördel, så måste man behålla sitt engagemang. Det faktum att finansieringen av forskning och utveckling inom förnybar energi har stagnerat på senare tid tyder på en risk för att vi kanske förlorar morgondagens genombrottstekniker. I den här kontexten rekommenderar Internationella energiorganet att de nuvarande forsknings- och utbildningssatsningarna på innovation inom ren energi tredubblas.

Dessutom måste energimarknaden inom EU reformeras så att den blir mer effektiv och kapabel att anpassa sig till växande nivåer av intermittenta förnybara energikällor. Intermittenta förnybara energikällor som solenergi och vindkraft producerar el när klimatförhållandena så tillåter. Enligt dagens marknadsregler kan dessa energikällor inte uppnå tillräckliga prisnivåer och detta måste åtgärdas i framtiden. Förbättringar när det gäller effektivitet, överföring, anslutningar över gränserna, energilagring och en aktivare roll för styrningen av efterfrågan kommer också att vara viktiga för energiövergången.

Hur garanterar EEA en effektivare användning av förnybar energi?

Vi gör regelbundna bedömningar av framstegen gentemot EU-mål, och stödjer beslutsfattare i Europa. Våra rapporter erbjuder dessutom en lägesrapport och vi fungerar som ett samordningskontor för medlemsländer via vårt europeiska nätverk för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) på årlig basis, för att identifiera och diskutera frågor i samband med förnybar energi.

 

Mihai Tomescu

Permalinks

Geographic coverage