nästa
föregående
poster

Article

Dags att agera för klimatet, naturen och människorna

Ändra språk
Article Publicerad 2020-02-11 Senast ändrad 2021-05-11
5 min read
Photo: © John Simitopoulos, My City/EEA
År 2019 kommer att gå till historien som vändpunkten för klimat- och miljöaktioner i Europa. Miljontals människor i Europa och övriga världen har demonstrerat och krävt att politiska beslutsfattare vidtar åtgärder. Evidensbaserade vetenskapliga bedömningar, bland annat Europeiska miljöbyråns rapport ”Europas miljö - tillstånd och utblick” (SOER 2020), understryker omfattningen av de utmaningar vi står inför och att vi måste agera nu. Dessa uppmaningar håller nu på att omvandlas till en politisk färdplan. Den europeiska gröna given som lagts fram av Europeiska kommissionen är en lovande start på det kommande kritiska årtiondet.

– Det är många runt om i Europa, allt från elever och familjer till städer och regioner, som redan vidtagit åtgärder i denna riktning. Men nu presenterar den europeiska gröna given en helt ny möjlighet: den innehåller en gemensam och sammanhållen vision för en hel kontinent.

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör Hans Bruyninckx

Europas miljö - tillstånd och utblick: kommande utmaningar

Vart femte år utarbetar Europeiska miljöbyrån en omfattande rapport om tillståndet i och utsikterna för Europas miljö. Den sjätte upplagan – Europas miljö - tillstånd och utblick 2020 – som nyligen publicerades, förstärker de växande kraven på kraftfulla, beslutsamma och omedelbara åtgärder. Rapporten 2020 visar att EU:s lagstiftning och politiska mål har haft framgång på många områden. Utsläppen av luftföroreningar har gått ned, utsläppen av växthusgaser har minskat, en större andel av Europas land- och havsområden skyddas nu. I Europa återvinns en allt större andel av det kommunala avfallet. Även om dessa framgångar är betydande så är takten på dem otillräcklig mot bakgrund av de utmaningar som väntar.

I rapporten 2020 hävdas att våra produktions- och konsumtionssystem fortsätter att utvinna mer resurser från naturen och i en snabbare takt än naturen förmår fylla på under en viss tid. Det sätt på vilket vi producerar och konsumerar varor och tjänster släpper dessutom ut föroreningar i miljön. Dessa föroreningar tenderar att blanda sig och ackumuleras, vilket påverkar ekosystem och människors hälsa. När detta kombineras med effekterna av klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald ser vår framtid alltmer bräcklig ut. Många samhällen och grupper i Europa påverkas redan. Jordbrukare ställs inför oberäkneliga väderförhållanden. Miljontals européer utsätts fortsatt för skadliga nivåer av luftföroreningar eller drabbas allt oftare av översvämningar. Tätorter fortsätter att lägga beslag på produktiv åkermark och infrastrukturutvecklingen delar upp landskapet. För att vända vissa av dessa oroande tendenser måste Europa samarbeta med andra regioner och globala partner.

Inriktning på bättre genomförande och viktiga system

De europeiska länderna måste genomföra redan antagen lagstiftning fullt ut. Detta kan med säkerhet leda till ytterligare förbättringar. I 2020 års rapport bekräftas dock att ytterligare effektivitetsvinster, t.ex. effektivare bilar eller renare bränslen, inte kommer att räcka för att åstadkomma systemförändringar. Sådana åtgärder kommer inte att leda till ett miljövänligt transportsystem. Att sortera kommunalt avfall leder inte till en cirkulär ekonomi. Produkter och produktionsprocesser måste utformas på ett sätt som gör det möjligt att bevara de resurser som utvinns inom ekonomin. För att uppnå koldioxidneutralitet, en cirkulär ekonomi, en nollutsläppsambition och ett rättvist samhälle måste vi tänka om, omforma och bygga om de centrala system som ligger till grund för våra ekonomier och dagliga liv, med början i energi-, livsmedels- och transportsystemen. Dessa förändringar kan inte genomföras utan stöd till de grupper som kommer att beröras. Ett sunt och rättvist livsmedelssystem måste minska användningen av kemikalier i jordbruket och förbättra naturvårdsförvaltningen, och samtidigt garantera hög produktivitet och bättre försörjningsmöjligheter för jordbrukarna.

Dessa omvälvande förändringar kräver att rätt investeringar görs för att öka och påskynda hållbara lösningar, samtidigt som ohållbara och förorenande metoder fasas ut eller stoppas. Rätt investeringar – i människor, innovation och ren industri – kan bidra till att skapa bättre möjligheter och en högre livskvalitet för alla.

För att uppnå koldioxidneutralitet, en cirkulär ekonomi, en nollutsläppsambition och ett rättvist samhälle måste vi tänka om, omforma och bygga om de centrala system som ligger till grund för våra ekonomier och dagliga liv, med början i energi-, 

Ett lovande politiskt svar: den europeiska gröna given

Dessa viktiga slutsatser i miljöbyråns rapport 2020 återspeglas väl i Europeiska kommissionens meddelande om en europeisk grön giv, som offentliggjordes förra veckan. Meddelandet skisserar en handlingsplan för de kommande fem åren, där von der Leyen-kommissionen kommer att lägga fram ett antal förslag. Dessa omfattar en betydande ökning av EU:s klimatambitioner, en strategi för biologisk mångfald, miljövänlig rörlighet och hållbar finansiering, med stöd av noga anpassade EU-medel, bland annat mekanismen för en rättvis omställning till stöd för människor som påverkas av denna omställning. Överenskommelsen kommer att vara avgörande för att EU:s bidrag till globala mål uppfylls, inbegripet FN:s mål för hållbar utveckling.

Europeiska kommissionens europeiska gröna giv och det breda stöd som initiativet fått i Europaparlamentet och Europeiska rådet är konkreta bevis på EU:s vision och beslutsamhet att slå in på en ny väg mot ett hållbart och rättvist samhälle. Initiativet består av EU:s politiska svar på de växande kraven på kraftfulla åtgärder från allt fler européer. Faktum är att många runt om i Europa, allt från elever och familjer till städer och regioner, redan har vidtagit åtgärder i denna riktning. Men nu presenterar den europeiska gröna given en helt ny möjlighet: den innehåller en gemensam och sammanhållen vision för en hel kontinent.

Det kommer inte att bli lätt att uppnå den vision som skisserats i EU:s gröna giv. Det meddelande som presenterade förra veckan är bara början på en lång process. Under denna utmanande men spännande resa har Europeiska miljöbyrån uppgiften att tillhandahålla bästa tillgängliga kunskap till stöd för debatten om miljön och klimatet i Europa.

Hans Bruyninckx

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör 

Ledaren publicerades 2019 i decemberutgåvan av Europeiska miljöbyråns nyhetsbrev nr 4/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumentåtgärder